Formació professional inclusiva

Definició 

Les persones amb discapacitat que vulguin cursar formació professional a centres d'ensenyament ordinaris disposen de tres possibilitats en funció de les seves necessitats:

1. Cicles formatius de grau mitjà (CFGM): permeten l'adquisició de competències de formació professional de nivell i ofereixen la possibilitat de ser cursats amb una sèrie de mesures flexibilitzadores com:

  • Matriculació parcial de crèdits.
  • Modificacions del currículum.
  • Acreditació de competències.

2. Programes de  diversificació curricular per a la transició a la vida adulta: dirigits a joves amb un grau de discapacitat que afecti greument la seva autonomia i adreçats a ajudar-los a adquirir competències funcionals que els permetin participar, de la manera més plena i autònoma possible, en els diversos contextos on es desenvoluparà la seva vida adulta.

3. Programes de Formació i Inserció (PFI): cursos formatius que han de permetre als joves reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora. 

Tenen tres modalitats:

  • Plans d'iniciació professional (PIP). Es realitzen en instituts de titularitat del Departament d'Ensenyament i en centres docents privats i establiments de formació autoritzats.
  • Plans de transició al treball (PTT), organitzats en col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i les administracions locals.
  • Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP), realitzats en els instituts de titularitat del Departament d'Ensenyament.

 

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut