Indemnització per accident o malaltia professional

Definició 

El treballador (o els seus familiars) que hagi patit lesions permanents no invalidants a conseqüència del treball realitzat per compte d'altri, té dret a una única indemnització amb les quanties determinades per la Llei General de la Seguretat social. A Catalunya, l'avaluació sobre el barem la realitza l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM).

Requisits 
  • Les lesions han d'haver estat causades per accident de treball i/o malaltia professional que siguin definitius i no constitueixin incapacitat permanent (veure  jubilació anticipada).
  • Trobar-se en situació d'alta a la Seguretat Social o situació assimilada a la d'alta.
  • No s'exigeixen períodes previs de cotització.
Tràmits 
  • Si la Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals (ATMP) és el mateix INSS, cal adreçar-se a la seva delegació central, i portar-hi el certificat mèdic de la lesió invalidant no permanent o el Certificat de l'Acta de Defunció i una fotocòpia del Llibre de Família.
  • Si la Mútua ATMP és una entitat privada, cal adreçar-se directament a l'entitat i aportar-hi la mateixa documentació.
Observacions 

Aquestes indemnitzacions són compatibles amb el treball a la mateixa empresa i incompatibles amb la Incapacitat Permanent (IP), excepte quan siguin concedides per lesions diferents i independents de les valorades per concedir la IP.

Els treballadors compresos dins el camp d'aplicació del Règim General es consideren de ple dret en situació d'alta pel que fa a accidents de treball i malalties professionals, encara que l'empresari hagi incomplert les seves obligacions d'afiliació o cotització.

La base reguladora s'acostarà més al salari real, incloent hores extraordinàries, i no existeixen límits per raó de categoria professional.

Totes les prestacions econòmiques derivades d'accident o malaltia professional poden incrementar-se per falta de mesures de seguretat o higiene en el treball, d'un 30 a un 50%. La responsabilitat del pagament d'aquest recàrrec recau sobre l'empresari.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut