Subsidi per incapacitat laboral temporal

Definició 

És un subsidi diari que cobreix la pèrdua de rendes mentre el treballador està impossibilitat temporalment per treballar i rep assistència sanitària de la Seguretat Social. Les situacions determinants d'incapacitat temporal són:

  • Les produïdes per malaltia comuna o professional i per accident, sigui o no laboral, mentre que el treballador rep assistència sanitària de la Seguretat Social i està impedit per treballar, amb una durada màxima de 12 mesos, prorrogables per sis mesos més.
  • Els períodes d'observació per malaltia professional, amb una durada màxima de 6 mesos, prorrogables per 6 mesos més.

La quantia de la prestació econòmica depèn del fet causant:

  • Malaltia comuna i accident no laboral: des del dia 4 de la baixa fins el 20, subsidi diari del 60% de la base reguladora i a partir del dia 21, el 75%.
  • Malaltia professional i accident de treball: subsidi del 75% de la base reguladora a càrrec de l'empresari, a partir del dia següent de la baixa o l'accident. A més, la dispensació de prestacions farmacèutiques és gratuïta.
Requisits 
  • Cal estar en situació d'alta o assimilada (atur total, etc.) en el règim general de la Seguretat Social.
  • Si es tracta de malaltia comuna, cal tenir cotitzats 180 dies dins dels 5 anys immediatament anteriors a la data en què es produeixi la baixa.
  • Si es tracta de malaltia professional i accident, sigui o no laboral, no s'exigeix cap període previ de cotització.
Tràmits 

Cal presentar una còpia dels següents documents a l'empresa o a la Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals asseguradora:

  • Comunicat mèdic de baixa (en un termini màxim de 3 dies a l'empresa i 5 dies a la Mútua AT).
  • Comunicats mèdics de confirmació de la baixa (s'emet un cada 7 dies; a entregar en 4 dies, si és contingència comuna). Comunicat mèdic d'alta (en un termini màxim de 24 hores).

En determinats casos l'abonament de la prestació pot fer-lo directament el mateix INSS (si s'estava en atur total, etc.). En aquest cas cal adreçar-se directament a la delegació que correspongui per zona.

Observacions 

La base reguladora és el resultat de dividir l'import de la base de cotització, corresponent a la contingència de la qual es deriva la incapacitat temporal, del mes anterior a la data d'inici de la incapacitat temporal, pel nombre de dies a què es refereix la base esmentada.

Quan la situació d'incapacitat temporal s'extingeixi, s'examinarà en el termini de tres mesos, l'estat de la incapacitat a efectes de la seva qualificació com a incapacitat permanent. No obstant això, en els casos en què, continuant la necessitat de tractament mèdic, la situació clínica fes aconsellable demostrar aquesta qualificació, podrà retardar-se per un període màxim de 30 mesos.

Si s'estava en situació d'incapacitat temporal i s'extingeix el contracte de treball en un dels supòsits coberts per la prestació d'atur (extinció involuntària), es percebrà la prestació d'incapacitat temporal fins que s'esgoti (18 mesos) en la mateixa quantia que la prestació d'atur corresponent; després es percebrà la prestació per atur, descomptant el temps en que s'ha estat de baixa des de l'extinció del contracte (article 222 de la LGSS Llei General de la Seguretat Social (LGSS), reformat per la Llei 24/2001, de 27 de desembre).

Existeixen prestacions exclusives per accident de treball o malaltia professional.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut