Convocatòria de subvencions 2018 per al comerç

Quan

08/01/2018

Fins el 25 de gener de 2018, és obert el termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions per al comerç. Aquesta convocatòria s’emmarca en la general que l’Ajuntament de Barcelona publica per a tots els àmbits d’actuacions municipals.

La documentació de la convocatòria de subvencions es troba al web de l’Ajuntament en aquest enllaç: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions . L’Àmbit de comerç rep el nom de “Comerç de proximitat i promoció econòmica” (lletra N) i els programes per als quals es pot sol·licitar una subvenció econòmica són els següents:

  • Accions de dinamització, comunicació i promoció comercial
  • Accions formatives dirigides als i les comerciants i/o  empleats/des
  • Reforç de les estructures associatives comercials
  • Projectes de millora de la sostenibilitat en el comerç

Tots els programes són d’àmbit exclusivament de ciutat i els atorga la Direcció de Comerç.

Les quantitats màximes que es poden atorgar no excediran el 50% del pressupost i els topalls són aquests:  

  • 30.000€, Accions de dinamització, comunicació i promoció
  • 10.000€  Accions formatives dirigides als i les comerciants i/o  empleats/des
  • 15.000€  Reforç de les estructures associatives comercials
  • 10.000€ Projectes de millora de la sostenibilitat en el comerç

Cal assenyalar que en la convocatòria d’aquest any hi ha hagut canvis pel que fa a la de l’any anterior. Els projectes de comerç tenen la lletra N que els identifica (enlloc de ‘O’). Les puntuacions dels criteris a l’hora de valorar les sol·licituds varien i tindran més pes els valors específics (s’atorgaran 6 punts) que els generals (4 punts).

  

L'Ajuntament de Barcelona, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, aprova la concessió de subvencions a les entitats o particulars que duen a terme activitats o projectes al terme municipal de Barcelona.

Aquests ajuts econòmics tenen per objectiu subvencionar activitats d'interès públic o social que tenen com a finalitat millorar la cohesió social de la ciutat; promoure l'associacionisme que potencia serveis d'interès general per a la col·lectivitat; fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació; afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat; possibilitar el creixement cultural de la ciutat; promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat, i millorar la convivència i el civisme de la ciutadania.

 

Justificació de subvencions atorgades per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2017:

Les persones jurídiques que hagin resultat beneficiàries d'una subvenció atorgada en la convocatòria de subvencions 2017 en l’àmbit de comerç, hauran de presentar la justificació d'acord amb els documents normalitzats que l’Ajuntament de Barcelona estableix a la convocatòria.

Recordar que la documentació justificativa s'haurà de presentar a través del Registre General de l'Ajuntament, abans del 28 de febrer de 2018, juntament amb les factures originals que justifiquin, com a mínim, l'import subvencionat.

Per a més informació consulteu la guia explicativa  a través del següent enllaç:

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

 

Anunci al web de la resolució definitiva de subvencions per a l'enllumenat 2017

La resolució d'atorgament i denegació definitiva, sobre la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a la Campanya d’Enllumenat Nadalenc a les vies públiques de la ciutat de Barcelona 2017, s’ha fet pública al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), amb data 14 de desembre de 2017.

Les justificacions d’aquestes subvencions s’hauran de presentar abans del 31 de març de 2018 en la forma que estableix el punt 10 de les bases de la convocatòria. La documentació justificativa es lliurarà al Registre de les Oficines d’Atenció Ciutadana, adreçant-la a la Direcció de Serveis de Comerç.

En el següent enllaç podeu consultar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades,  les bases de la convocatòria i els models de documentació a omplir per a la presentació de la corresponent justificació de subvenció:

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

Per altres consultes, us podeu dirigir per correu electrònic a la Direcció de Comerç (direcciocomerc@bcn.cat)