Línia de subvencions per a la transformació digital del comerç de proximitat i la restauració

NOVA CONVOCATÒRIA 2022

 

Actualització: Us informem que a partir del dia 5 de juliol de 2023 ha estat publicada al BOPB la Resolució d'atorgament i denegació de la subvencio.

 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Comerç, Restauració i Consum, posa en marxa una línia de subvencions amb un pressupost d'un milió euros per a la transformació digital del comerç de proximitat i la restauració de barri.

L'ajuda econòmica forma part d'un paquet de mesures més ampli impulsat conjuntament per la Direcció de Comerç, Restauració i Consum i Barcelona Activa que inclou  també l'assessorament necessari per crear un pla de digitalització i l'accés a un catàleg formatiu amb més de 50 cursos per seguir en línia

 

Quin objectiu té?

La situació de la covid-19 ha demostrat la importància que té per al petit comerç i la restauració de Barcelona ser presents, també, a l'entorn digital. Així, amb l'objectiu de seguir millorant el nivell de maduresa digital dels establiments i poder donar resposta a les noves necessitats de la ciutadania, la Direcció de Comerç, Restauració i Consum de l'Ajuntament de Barcelona ha activat una línia de subvencions dotada amb un milió d'euros per ajudar el teixit comercial i el sector de la restauració a fer el salt al món digital. 

 

A qui es dirigeix?

La línia de subvencions podrà ser sol·licitada exclusivament per:

 • Establiments comercials individuals de venda al detall.
 • Parades de mercats municipals. (La resta d’establiments comercials col·lectius de venda al detall en quedaran exclosos).
 • Establiments comercials individuals que prestin algun dels següents serveis:
  • Tallers i serveis de reparacions mecànics
  • Serveis fotogràfics i audiovisuals
  • Copisteries i arts gràfiques
  • Serveis de reparacions
  • Agències de viatges detallistes
  • Tintoreries i bugaderies
  • Perruqueries, salons d’estètica i bellesa
  • Servei de menjar preparat i càtering
  • Bars i restaurants
  • Clíniques veterinàries amb botiga física

Aquests establiments comercials hauran de disposar de local comercial situat en planta baixa i/o a peu de carrer en trama urbana a la ciutat de Barcelona i tenir seu fiscal a la província de Barcelona.

 

Què inclou?

Les despeses subvencionables es classificaran d’acord amb les següents modalitats:

 • Modalitat 1: Obtenir una presència bàsica o àmplia a Internet. Inclou la creació o renovació de pàgines web, de perfils a xarxes socials, de Google My Business; la creació de continguts digitals; la instal·lació i configuració d'eines d'analítica de dades i l'adaptació del web al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
 • Modalitat 2: Obtenir una presència activa a Internet. Inclou serveis de màrqueting digital com l'elaboració de pla de màrqueting digital, campanyes de publicitat en línia, posicionament a cercadors i analítica web i xarxes socials. També comprèn els serveis de comunicació digital com la creació de continguts digitals o la gestió i publicació de continguts al web, a les xarxes socials (community manager) i via correu electrònic (newsletter).
 • Modalitat 3: Transformació de l'establiment en comerç i restauració digital. En termes generals, inclou la digitalització de productes, la venda en línia a través de plataformes existents, la implementació de la venda en línia i la integració amb sistemes d'informació de l'establiment.
 • Modalitat 4: Digitalització dels processos de l’establiment. Inclou sistemes de cartellera digital, sistemes de gestió informatitzada i gestió de magatzem.

La quantia de la subvenció serà del 50% del cost de projecte, amb un import màxim de 6.000 € per sol·licitud. Quedarà a càrrec del peticionari l’aportació de la resta del cost bé directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats, nacionals o internacionals).

 

Quins terminis té?

El termini de presentació de la sol·licitud és de 30 dies hàbils, que s’iniciarà el dia següent al de la data d’aprovació definitiva de les bases particulars. Període de presentació de sol·licituds: de 31 de març a 13 de maig de 2021.

Cal tenir en compte que

 • Es consideraran despeses subvencionables únicament les feines realitzades per altres empreses o professionals.
 • Els serveis s’hauran d’haver rebut entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021 i les factures hauran de tenir data compresa en aquest mateix període.
 • Les modalitats no són excloents entre si. 
 • No són despesa subvencionable:
  • Els impostos indirectes (IVA i altres) ni els impostos sobre la renda (IRPF).
  • L’adquisició de béns d’inversió, inclús béns mobles. 
  • El cost salarial i el cost per seguretat social del personal fix i eventual a càrrec de la persona física o jurídica.

 

Com es pot presentar la sol·licitud?

La documentació de sol·licitud es presentarà de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits. Caldrà disposar del corresponent certificat digital. 

Les persones sol·licitants hauran de presentar en el moment de la sol·licitud obligatòriament els següents documents

 • Instància de sol·licitud de subvenció que inclou una declaració responsable i una breu descripció de l’activitat subvencionada.
 • Pressupost d’un tercer que inclogui el NIF, les dades socials (adreça, telèfon i correu electrònic), descripció del servei i detall dels imports. En cas que a la data de presentació de sol·licituds, el sol·licitant ja hagi incorregut en la despesa durant el període d’execució previst a la present convocatòria, podrà adjuntar la factura.  L’import o la suma dels imports del pressupost/os, sense considerar en cap cas els imports corresponents a impostos directes i indirectes, és el que s’haurà d’informar al camp “despesa total del projecte” de la instància de sol·licitud.
 • Certificat o document acreditatiu de trobar-se en situació censal de l’Agència Tributària (alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors, sol·licitud d’assignació del número d'identificació fiscal o modificacions de la seva situació tributària).
 • Document original de certificat de dades bancàries degudament signat pel sol·licitant i segellat i signat per l’entitat bancària”. 

En cas que el sol·licitant sigui persona física, fotocòpia del DNI. Si és persona jurídica caldrà fotocòpia del NIF (targeta acreditativa del número d’identificació fiscal) i fotocòpia del DNI del representant de la persona jurídica.


 

Quins requisits cal complir?

Les condicions i requisits exigibles als beneficiaris, són les següents:

 • En cas de ser persona jurídica, estar legalment constituïda i activa. En cas de ser persona física, complir amb els requisits legals per poder exercir una activitat professional.
 • Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona.
 • Acreditar, amb anterioritat a l'atorgament definitiu de la subvenció, que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixin adquirir la condició de beneficiari / beneficiària previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE número 276, de 18.11.2003).
 • No haver estat mai objectes de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015, de 21 de juliol, d' igualtat efectiva de dones i homes.
 • Complir amb la normativa comunitària relativa de les ajudes de “minimis” (Reglament (UE) 1407/2013 de 18 de desembre de 2013 relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea), que estableix que l’import total dels ajuts que es puguin rebre no podrà superar la quantia de 200.000 euros en un període de tres exercicis fiscals. Aquest límit s’aplicarà a tots els ajuts de “minimis” percebuts per la persona beneficiària, sigui quina sigui la seva procedència, forma i l’objecte dels mateixos.
 • Desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament de Barcelona, una activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra la dignitat i la igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes.
 • Complir amb el requisit que l’import de la subvenció ha de ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajuts públics o privats, nacionals o internacionals, no superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar el beneficiari.
 • Que la persona que subscriu la sol·licitud disposi de facultats de representació de l’empresa.