Línia de subvencions per a la transformació digital del comerç de proximitat i la restauració

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Comerç, Restauració i Consum, posa en marxa una línia de subvencions amb un pressupost de 500.000 euros per a la transformació digital del comerç de proximitat i la restauració de barri.

 

Quin objectiu té?

La situació de la covid-19 ha demostrat la importància que té per al petit comerç i la restauració de Barcelona ser presents, també, a l'entorn digital. Així, amb l'objectiu de seguir millorant el nivell de maduresa digital dels establiments i poder donar resposta a les noves necessitats de la ciutadania, la Direcció de Comerç, Restauració i Consum de l'Ajuntament de Barcelona ha activat una línia de subvencions per ajudar el teixit comercial i el sector de la restauració a fer el salt al món digital. 

L'ajuda econòmica forma part d'un paquet de mesures més ampli impulsat conjuntament per la Direcció de Comerç, Restauració i Consum i Barcelona Activa que inclou  també l'assessorament necessari per crear un pla de digitalització i l'accés a un catàleg formatiu amb més de 50 cursos per seguir en línia

 

Què inclou?

Les despeses subvencionables es classificaran d’acord amb les següents modalitats:

 • Modalitat 1: Obtenir una presència bàsica o àmplia a Internet. Inclourà la subvenció, per exemple, de la creació de pàgines web. 
 • Modalitat 2: Obtenir una presència activa a Internet. Inclourà, per exemple, el màrqueting en línia.
 • Modalitat 3: Transformació de l'establiment en Comerç i restauració Digital. Inclourà el desenvolupament, per exemple, de botigues en línia.
 • Modalitat 4: Digitalització dels processos de l’establiment. Inclourà, per exemple, la implementació de sistemes de cartelleria digital.

La quantia de la subvenció serà del 50% del cost de projecte, amb un import màxim de 7.500,00.-€ per sol·licitud. Quedarà a càrrec del peticionari l’aportació de la resta del cost bé directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats, nacionals o internacionals).

 

A qui es dirigeix?

La línia de subvencions podrà ser sol·licitada exclusivament per: 

 • Establiments comercials individuals de venda al detall.
 • Parades de mercats municipals. (La resta d’establiments comercials col·lectius de venda al detall en quedaran exclosos).
 • Establiments comercials individuals que prestin algun dels següents serveis:
   • Tallers i serveis de reparacions mecànics
   • Serveis fotogràfics i audiovisuals
   • Copisteries i arts gràfiques
   • Serveis de reparacions
   • Agències de viatges detallistes
   • Tintoreries i bugaderies
   • Perruqueries, salons d’estètica i bellesa
   • Servei de menjar preparat i càtering
   • Bars i restaurants
   • Clíniques veterinàries amb botiga física

 

Quins requisits cal complir?

Les condicions i requisits exigibles als beneficiaris, són les següents:

 • En cas de ser persona jurídica, estar legalment constituïda i activa. En cas de ser persona física, complir amb els requisits legals per poder exercir una activitat professional.
 • Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona.
 • Acreditar, amb anterioritat a l'atorgament definitiu de la subvenció, que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixin adquirir la condició de beneficiari / beneficiària previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE número 276, de 18.11.2003).
 • No haver estat mai objectes de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015, de 21 de juliol, d' igualtat efectiva de dones i homes.
 • Complir amb la normativa comunitària relativa de les ajudes de “minimis” (Reglament (UE) 1407/2013 de 18 de desembre de 2013 relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea), que estableix que l’import total dels ajuts que es puguin rebre no podrà superar la quantia de 200.000 euros en un període de tres exercicis fiscals. Aquest límit s’aplicarà a tots els ajuts de “minimis” percebuts per la persona beneficiària, sigui quina sigui la seva procedència, forma i l’objecte dels mateixos.
 • Desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament de Barcelona, una activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra la dignitat i la igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes.
 • Complir amb el requisit que l’import de la subvenció ha de ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajuts públics o privats, nacionals o internacionals, no superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar el beneficiari.
 • Que la persona que subscriu la sol·licitud disposi de facultats de representació de l’empresa.

 

Quins terminis té i com es pot presentar la sol·licitud?

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 2 d'octubre de 2020. Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit. Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.