Ajut econòmic per incentivar la rebaixa de lloguers dels locals comercials

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa un ajut econòmic dirigit a persones físiques o jurídiques que siguin arrendadores de béns inmobles destinats a locals comercials que redueixin el lloguer als seus arrendataris de forma significativa durant un període mínim de sis mesos des de la declaració de l’estat d’alarma per la covid-19. 

L’import de la subvenció és de 600 € si els propietaris rebaixen la quantia entre un 25 i un 50 %, i de 1.200 € si la rebaixa és superior al 50 %. A la concessió d’aquests ajuts —que es transferiran en un pagament únic—, el consistori hi destina un pressupost d’un milió d’euros.

 

Quin objectiu té?

La mesura està destinada a protegir, donar suport i facilitar el manteniment del comerç de proximitat de la nostra ciutat en les condicions actuals, fomentant la rebaixa de lloguers als establiments i, a la vegada, actuant com a incentiu i reconeixement perquè els propietaris contribueixin a la continuïtat de l’activitat comercial als carrers de la ciutat.  

 

A qui es dirigeix?

En termes generals, l’ajut està destinat a persones físiques o jurídiques propietàries d’un immoble d’ús comercial a la ciutat de Barcelona que rebaixi de manera significativa el pagament de la renda del lloguer als titulars de les activitats que hagin estat afectades per la declaració de l’estat d’alarma derivat de la covid-19. 

Concretament, la subvenció va enfocada a propietaris de locals comercials de menys de 300 m2 (d’acord amb el que la llei d’horaris comercials considera petit comerç) on es desenvolupin activitats que hagin estat suspeses per la declaració de l’estat d’alarma i la normativa que se’n deriva. Els titulars del local han de ser autònoms, microempreses o petites empreses, d’acord amb el criteri de classificació europeu, i no poden estar ubicats en centres comercials ni galeries. 

A més, els establiments han d’estar englobats en els sectors següents, que han hagut de tenir tancat el negoci:

  • comerç al detall de productes no alimentaris en establiment permanent (excepte farmàcies)
  • serveis d’alimentació en restaurants, bars, etc.
  • serveis d’hostalatge
  • serveis de reparació
  • agències de viatges

Cal tenir en compte que per “rebaixa significativa” s’entén una rebaixa en l’import de com a mínim el 25 % del preu vigent abans de la declaració de l’estat d’alarma.

 

Quins requisits cal complir?

Perquè els propietaris dels locals comercials puguin acollir-se a aquesta mesura, els contractes de lloguer hauran d’estar vigents des d’abans de l’estat d’alarma i la rebaixa que els propietaris facin als comerciants haurà d’estar vigent com a mínim durant sis mesos des de la declaració de l’estat d’alarma. 

Per fer el càlcul, es tindrà en compte el conjunt de tot el que el comerciant arrendatari ha hagut de pagar per lloguer en els sis mesos següents a la declaració de l’estat d’alarma. Partint d’aquest càlcul, l’Ajuntament adjudicarà una subvenció de 600 euros si la rebaixa del lloguer és d’entre el 25 i el 50 %, i de 1.200 euros si la reducció és de més del 50 %.

 

És compatible amb altres ajudes?

Es tracta d’una subvenció compatible però amb limitacions pel que fa a la suma dels imports de les altres ajudes concedides per altres administracions o ens públics o privats, nacionals i internacionals, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres projectes. La subvenció també és compatible amb bonificacions i exempcions fiscals.

 

Quins terminis té?

La data d’inici del termini per presentar la sol·licituds és el 3 de juliol i acaba el 3 de novembre.