Preu públic per la recollida de residus comercials i industrials

Aquest preu públic l’ha de pagar tot titular d’una activitat econòmica al municipi de Barcelona (sigui empresarial o professional) que no tingui contractat un servei de recollida pròpia fet per un transportista inscrit en el registre de transportistes de residus de Catalunya que lliuri les diferents fraccions a gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). Els titulars d’activitats professionals, amb superfície d’activitat igual o inferior a 25 metres quadrats, que desenvolupin l’activitat en el domicili on estan empadronats, a títol individual i sense personal dependent, gaudiran d’una reducció del preu públic del 100% de la tarifa corresponent.

Tota activitat econòmica produeix residus, almenys les fraccions mínimes de rebuig (contingut de papereres, bolígrafs gastats, brossa de la neteja diària...), per la qual cosa, si l’interessat no demostra que té una recollida pròpia feta per una empresa privada, el servei li fa l’Ajuntament. L’import per pagar es calcula en funció de l’activitat desenvolupada i la superfície emprada per a l’exercici d'aquesta.

Les dades de la superfície i l’epígraf que descriu l’activitat realitzada són les que porten a la classificació de tipus de productor (mínim, petit, mitjà o important). Aquestes dades són les declarades per l’interessat davant l’Agència Estatal Tributària a efectes del cens d’empresaris, professionals i retenidors o de l’impost sobre activitats econòmiques.

La classificació de totes les activitats, trams de superfície i preu mínim per pagar la determina l’Ordenança reguladora del preu públic de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals.

 

Torna