Preu públic per la recollida de residus

Aquest preu públic l’han de pagar les persones titulars d’una activitat econòmica al municipi de Barcelona, que no tinguin contractat un servei de recollida pròpia.

Preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials

Avisos

El darrer dia per fer el pagament, per internet es garanteix el servei fins les 13:00 hores.

El servei de pagament amb targeta bancària restarà inoperant cada dia entre les 23.30 i les 00.30 hores.

TANCAMENT DE L'OPCIÓ DE PAGAMENT DE CÀRREC EN COMPTE

Fins a nou avís, l'opció de pagament amb càrrec en compte no estarà disponible. Es podrà continuar pagant amb targeta bancària, tant de dèbit com de crèdit.

Baixa del Preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a generadors mínims, petits, mitjans i importants
 • Us heu de donar de baixa del cens d’empresaris, professionals i retenidors, o de l'impost sobre activitats econòmiques a l'Agència Estatal Tributària
 • Després, heu de presentar per internet la baixa del preu públic a l’Ajuntament de Barcelona, en el termini d’un mes des del cessament de l’activitat.

Les persones físiques també poden presentar un escrit en el Registre telemàtic o a qualsevol registre municipal amb cita prèvia adjuntant la documentació acreditativa.


Liquidació de la quota: es liquida segons els dies que hagin transcorregut fins al dia de la baixa. Si s’ha pagat el rebut anual, s’ha de demanar la devolució de la part de la quota corresponent als dies en els quals no s'ha exercit l'activitat.

Canvi d'adreça d'activitat /variacions d'elements tributaris

Heu de presentar el canvi/variació a l'Agència Estatal Tributària

Després, ho heu de comunicar a l'Ajuntament de Barcelona presentant una instància de sol·licitud de variació juntament amb la documentació presentada a l'Agència Estatal Tributària:

 

Reducció del Preu públic de recollida de residus per a productors mínims
 • Els titulars d’activitats professionals, amb superfície d’activitat igual o inferior a 25 m2, que desenvolupen l’activitat en el domicili on estan empadronats, a títol individual i sense personal contractat, gaudeixen d’una reducció del preu públic del 100% de la tarifa corresponent.
 • Activitats de temporada
 • Quan s’acrediti que les fraccions residuals les recullen les empreses privades homologades per l’Ajuntament, o per sistemes de logística inversa.
 • Per programes de col·laboració amb l'adhesió al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
 • Els titulars d’establiments que disposen d’un sistema de compactació.
 • Per l’ús del Punt Verd de Mercabarna.
Sol·licitud d'agrupació d'activitats a efectes de liquidació del Preu públic de recollida de residus comercials i industrials

Quan diversos titulars desenvolupen activitats en un mateix local es pot presentar una sol·licitud d’agrupació del preu públic del servei de recollida de residus comercials i industrials.
L’agrupació té efectes per al rebut següent.

Quan un mateix titular fa diverses activitats en un mateix local (està donat d’alta de diferents epígrafs al mateix lloc) ha de pagar només un rebut del preu públic de recollida de residus, corresponent a l’activitat de classificació més alta i a la suma dels metres quadrats emprats per cadascuna de les activitats.

Àrea d'ecologia urbana: Enquesta de generació de residus de grans generadors

Aquells titulars d’activitats que generen un volum superior a 600 l/dia de les fraccions orgànica i rebuig conjuntes o un volum superior a 600 l/setmana de les fraccions paper/cartró, vidre o envasos lleugers, amb independència de la superfície. 

Els grans generadors, no han de practicar l’autoliquidació, sinó fer el tràmit "Enquesta de Generació de Residus". 

Qui ha de pagar el Preu públic pel servei de recollida de residus

Les persones titulars d’una activitat econòmica al municipi de Barcelona (empresa o professional) generadora de residus comercials i industrials de característiques assimilables als municipals que resultin beneficiades per la prestació del servei municipal, o per no haver obtingut la corresponent validació de l’Ajuntament per a la utilització del servei privat de recollida selectiva i/o sistema de logística inversa.

Quin és el termini per pagar el Preu públic pel servei de recollida de residus

L’autoliquidació s’ha de presentar en el termini d’un mes a comptar des de l’inici de l’activitat. 

Si no es presenta l’autoliquidació, l’import es calcula per estimació de l’Ajuntament a partir de la informació facilitada per l’Agència Estatal Tributària en relació amb l’activitat econòmica desenvolupada a Barcelona.
 

Quina és la quota que cal pagar del Preu públic pel servei de recollida de residus

L’import que s’ha de pagar es calcula en funció de l’activitat desenvolupada i de la superfície emprada per exercir-la, des de la data d’inici de l'activitat fins al 31 de desembre del mateix any.

La persona interessada comunica les dades d’activitat i superfície a l’Agencia Estatal Tributària a efectes del cens d’empresaris, professionals i retenidors o de l’Impost sobre activitats econòmiques.

La classificació de totes les activitats, trams de superfície i preu mínim que cal pagar ho determina la regulació del preu públic de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals
 

Qui no està subjecte al pagament del Preu públic de recollida de residus

No estan subjectes al pagament del preu públic per la prestació dels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals:

 • Les persones titulars d'activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables als municipals que acreditin que disposen de la validació de l'Ajuntament per a la utilització del servei privat de recollida selectiva i/o sistema de logística inversa d'acord amb l'establert a l'art. 14. Aquest supòsit es validarà sempre que s'acrediti que es gestiona de forma privada la totalitat dels residus generats per l'any en curs.
 • Les persones titulars d'activitats sense superfície declarada.
 • Les persones d'activitats generadores de residus industrials no assimilables als residus municipals.
Darrera actualització: 01/02/2023