Sistema Arbitral de Consum

És una via extrajudicial, ràpida, eficaç i gratuïta que permet resoldre fàcilment els conflictes que puguin sorgir entre consumidors i empresaris.

Garanteix fiabilitat i confiança amb la clientela, millora la imatge i la credibilitat del comerç.

Adherir-s’hi és voluntari i afegeix una garantia de qualitat als béns i serveis que presta l’empresari en utilitzar en la seva publicitat el distintiu d’empresa adherida.

Resolució de conflictes. Arbitratge

  • L’arbitratge de consum té com a finalitat atendre i resoldre les reclamacions de les persones consumidores, i sobre matèries de lliure disposició conforme a dret.
  • No obstant això, no poden ser objecte d’arbitratge de consum els casos en els quals concorrin intoxicació, lesió, mort o aquells en els quals existeixin indicis racionals de delicte, incloent-hi la responsabilitat per danys i perjudicis directament derivada d’aquells.
  • La Junta Arbitral treballa juntament amb l’OMIC. Un cop les reclamacions han estat tramitades per l’OMIC i no s’ha aconseguit una solució al conflicte i el reclamant ho sol·licita, es trameten a la Junta Arbitral de Consum de l’Ajuntament de Barcelona.
  • L’òrgan arbitral encarregat de resoldre el conflicte dicta una resolució (laude) que vincula ambdues parts, és executiu i té efectes de cosa jutjada.


 

Torna