El valor del professional

Reconeixament professional i resiliència dels serveis socials per a renovar el compromis

Promogut per: 
 • Serveis Socials Ciutat Vella
Presentació: 

La Jornada Serveis Socials Bàsics de Ciutat Vella: el valor del professional es va desenvolupar el 31 de gener de 2013 i va comptar amb la participació de més de 50 professionals dels serveis socials de Ciutat Vella així com responsables de l’Àrea de Drets Socials i del Districte de Ciutat Vella i de l’Institut Municipal de Serveis Socials. La pràctica, feta per i per als equips professionals de Ciutat Vella, busca reforçar la resiliència i reconèixer el valor dels professionals en un context de crisi econòmica i social. L’experiència ha permès l’intercanvi de coneixement, l’aprofitament de l’expertesa en benefici col·lectiu i la millora d’aspectes emocionals com la motivació. La jornada ha donat lloc a la redefinició de dinàmiques organitzatives i a la comunicació pública del treball i el valor dels equips professionals. Actualment, es treballa en la continuïtat de la pràctica, sota els criteris de racionalització del temps i la compatibilitat amb el treball habitual.

Aquesta pràctica està vinculada amb: gestió interna, reconeixement professional, serveis socials bàsics, Ciutat Vella, districte

Context: 

Aquesta pràctica s’inicia l’any 2011 davant les modificacions de les condicions per accedir a la Prestació Econòmica de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) i, en general, la retracció pressupostària de les polítiques socials en un context de crisi econòmica. Pel que fa als equips professionals de serveis socials, aquest context va provocar un sentiment d’impotència per donar resposta a les persones usuàries i famílies, així com dificultats per treballar amb un model de serveis socials anterior a la crisi i un esforç per definir un nou paradigma d’intervenció. Identificat aquest factor, i per tal d’evitar una fase depressiva organitzacional, l’equip directiu dels serveis socials bàsics de Ciutat Vella va considerar la necessitat de reforçar la resiliència dels professionals i reconèixer el seu valor com a desenvolupador de potencialitats.

Així doncs, la jornada es va iniciar amb una fase diagnòstica d’anàlisi del context i identificació de les possibilitats d’actuació. La pràctica parteix de la idea que en el procés d’inserció social de les persones/famílies en situació de vulnerabilitat, més enllà dels recursos materials necessaris, és fonamental el desenvolupament de les seves capacitats i potencialitats. Els professionals són un recurs principal en aquest procés i la seva ètica es basa en els principis de compromís, responsabilitat i excel·lència.

Objectius i abast: 

L’objectiu general de la jornada és el reconeixement i desenvolupament de les potencialitats dels professionals i equips del serveis socials bàsics de Ciutat Vella. La pràctica compta amb objectius específics:

 • Donar visibilitat al valor del treball dels professionals i dels equips.
 • Reconèixer les fortaleses i els actius professionals per enfortir-se.
 • Fomentar la creativitat i la satisfacció pel treball fet.

Pel que fa al col·lectiu destinatari, aquesta pràctica està adreçada als professionals i els equips dels serveis socials bàsics de Ciutat Vella, així com a les persones responsables i directives de les institucions vinculades (Àrea de Drets Socials, Institut Municipal de Serveis Socials i Districte de Ciutat Vella). L’abast territorial del projecte es concentra en el Districte de Ciutat Vella.

Procés d’implementació: 

Etapes

A continuació es presenta el cicle d’implementació de la jornada:

Proposició i preparació

 • Primeres actuacions per compensar efectes de les mesures sobre el PIRMI per part dels Centres de Serveis Socials i l’IMSS
 • Proposta de realització d’una jornada a Ciutat Vella amb la participació dels diferents equips (CSS, IMSS, Dep. Comunicació, SSB).
 • Disseny de la jornada
 • Presentació i aprovació de la jornada

Organització i execució 2013 (gener)

 • Organització i logística de la jornada
 • Elaboració de les comunicacions (equips i professionals)
 • Execució de la jornada
 • Avaluació de la jornada i propostes de continuïtat

Documentació i difusió 2013

 • Presentació de la valoració de la jornada (Equip directiu IMSS)
 • Recollida de materials, sistematització i elaboració dels productes de difusió i emmagatzemen
 • Presentació de l’experiència en el Banc de Bones Pràctiques de l'Àrea de Drets Socials

Actors implicats

La jornada està impulsada per l’equip directiu dels Serveis Socials Bàsics de Ciutat Vella i es basa en la participació dels equips professionals i la col·laboració de diferents agents de l’organització municipal. A continuació es sintetitza de forma esquemàtica l’univers d’actors implicats en la iniciativa.

 • Equip directiu SSB Ciutat Vella - Organització, direcció i avaluació
 • Equips CSS Ciutat Vella - Elaboració, participació i avaluació
 • Departament RRHH - IMSS - Participació i contractació
 • Departament Comunicació AQVIE
 • Consultors/es externs - Participació i avaluació
 • Serveis Personals Ciutat Vella

Recursos

La Jornada Serveis Socials Bàsics a Ciutat Vella: el valor del professional es va fonamentar en les persones que van impulsar i participar de l’activitat: professionals i equips directius dels Centres de Serveis Socials de Ciutat Vella, equip de recursos humans de l’Institut Municipal de Serveis Socials, consultors externs, Departament de Comunicació de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i Serveis a les Persones del districte de Ciutat Vella (Centre Cívic Pati Llimona).

Resultats: 

Pel que fa als resultats en relació als objectius inicials, la jornada es va desenvolupar el dia 31 de gener de 2013 amb la participació de 52 persones. Es van presentar vuit comunicacions per part dels diferents centres de serveis socials i de l’equip directiu dels serveis socials bàsics de Ciutat Vella i es van desenvolupar dos tallers i un rol playing sobre les diferents situacions de la pràctica professional. La jornada ha permès donar visibilitat i posar en valor el treball dels professionals dels serveis socials de Ciutat Vella.

En aquest sentit, l’impacte en el col·lectiu destinatari s'ha valorat mitjançant un qüestionari a les persones participants, amb resultats que evidencien la valoració positiva de la pràctica, l’augment del reconeixement mutu entre professionals, així com el seu enfortiment. Les valoracions posteriors a la jornada fan èmfasi en la millora d’aspectes emocionals dels professional com ara la motivació, encara que s’assenyala la seva limitació temporal. En relació a l’impacte sobre l’organització, destaca la iniciativa dels equips professionals de comunicar el seu treball en espais de difusió de coneixement (Banc de Bones Pràctiques, CO2 Compartir Coneixement, altres jornades, congressos). En aquest sentit s’identifica un canvi en la dinàmica professional.

Aprenentatge: 

Els mecanismes de seguiment i avaluació tant de caràcter quantitatiu com qualitatiu han permès identificar dificultats de la pràctica i també propostes de solució. D’una banda, aspectes inherents als processos participatius (reivindicació legítima, demostració del malestar personal o col·lectiu) poden desdibuixar els objectius de fons de la pràctica. És per això que es va optar per contextualitzar el malestar i l’explicació dels objectius a nivell institucional i donar-li difusió interna per fer visible un treball percebut com a positiu pels professionals.

D’una altra, la pràctica posa de relleu que el temps és un recurs limitat per als equips professionals. La jornada ha estat possible gràcies a un sobreesforç que no resulta sostenible en el temps i, per tant, s’ha optat per racionalitzar aquest element, tot ajustant el ritme i les propostes a la capacitat de l'organització. Així doncs, la continuïtat de la pràctica s'està dissenyant actualment a un ritme compatible amb el treball habitual, fet que pot generar la sensació que la jornada ha estat un fet puntual i no part d'un procés. Davant d’aquesta situació, s’intenta garantir la comunicació amb els equips, tot contextualitzant les accions puntuals en el marc general del procés perquè no siguin viscudes com elements dissociats.

Pel que fa a la transferibilitat, la pràctica va suposar un reconstituent emocional i alhora un punt de partida per a noves propostes que permetin desenvolupar els objectius inicials. S’avança així amb accions fins ara inèdites que permeten redefinir esquemes (projectes i sinergies intercentres, aprofitament de l’expertesa dels professionals en benefici col·lectiu, etc.) i estimular la comunicació del treball i per tant del seu valor professional fora de l’entorn habitual.

Annex. Actualització: 

A juliol del 2017

Evolució

El projecte ha tingut continuat i s’ha impulsat la creació de diferents grups de treball. Aquest any 2017, seguint la mateixa línia del projecte, es va dur a terme la “Jornada Recapacitem” en la que es va treballar com compartir els coneixements i les experiències de les bones pràctiques amb persones usuàries amb problemàtoca de salut mental als centres de serveis socials.

Per altra banda, el projecte “Impulsem” promogut per l’IMSSB, d’objectius similars, inclou part de les necessitats per a les que va estar dissenyat “El Valor del Professional” des d’un marc més institucional de ciutat i això ha permès reduïr l’esforç des del territori de Ciutat Vella. Molts professionals, doncs, participen en grups i comissions que promou aquest nou projecte.

Professional/tècnic referent: 
 • Jose Mª Pellicero, Laura Sala, Esther Robles, Gerard Corriguelas, Alicia Marzo i Sara Franco – 932918898 – jpellicero@bcn.cat
Documentació disponible: 
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat