Reinventa't

Capacitats, motivació i integració en la comunitat per fer front a l’atur

Promogut per: 
 • Institut Municipal de Serveis Socials
 • Centre de Serveis Socials Besòs
Presentació: 

El projecte Reinventa’t reuneix grups de persones adultes, ateses a nivell individual/familiar des del CSS del Besòs, que porten més de sis mesos a l'atur i que han perdut la motivació. Es tracta de persones que se senten desorientades i desanimades en la millora de la seva situació laboral, econòmica i social.

El projecte es divideix en diferents mòduls que constitueixen tres grans blocs. En el primer, es treballa la motivació i la presa de consciència de la situació de la persona, tot trencant amb els estereotips i donant a conèixer potencialitats amagades dels integrants del grup. A més, es concreta un objectiu personal, decidit per la pròpia persona, que serà el que s’avaluarà al finalitzar el projecte. El segon bloc treballa la definició concreta del projecte personal de cadascuna de les persones que participen en el grup, tot oferint eines que ajuden a concretar les accions per aconseguir l’objectiu determinat en el primer bloc. Finalment, el tercer bloc està orientat al treball comunitari, tot donant visibilitat al projecte. S'estableixen contactes amb entitats i serveis. La persona pren la iniciativa i és protagonista del disseny i implementació d'un estand a la fira d'entitats i serveis del territori. Aquest fet atorga una experiència positiva als participants i els ajuda a entendre la importància de la seva posició activa a la comunitat.

Aquesta pràctica està vinculada amb: serveis socials, acció comunitària, treball en xarxa, gestió del temps, població adulta, districte

Context: 

El projecte Reinventa’t contempla específicament la situació de les persones que els professionals del Centre de Serveis Socials Besòs (CSSB) atenen de forma individual. Davant la situació de crisi econòmica i també la detecció de dificultats en la gestió de la renda mínima d’inserció (l’anomenada PIRMI), tres professionals del CSSB decideixen realitzar una anàlisi dels diferents casos atesos. Es descobreix així que, tot i que moltes persones havien passat per processos de formació, la motivació personal no havia millorat. D’aquesta manera, des del CSSB es planteja desenvolupar una intervenció a nivell grupal amb persones aturades de llarga durada, a les quals la situació de crisi econòmica els ha influït en altres àmbits de la seva vida (econòmic, laboral, de relacions personals, emocionals, d'autoimatge) i que tenen pressions a nivell familiar, personal i social.

El projecte Reinventa’t pretén, doncs, estimular la persona perquè prengui consciència de la seva realitat i de la realitat del seu entorn, tot donant eines per potenciar les seves competències i triar des de la llibertat el camí de la seva vida laboral i/o personal.

Objectius i abast: 

El projecte Reinventat’t compta amb els següents objectius generals i específics:

Identificar i fer ús de les potencialitats individuals.

 • Identificar les competències personals.
 • Reflexionar sobre les competències actitudinals i aptitudinals.

Ampliar les possibilitats de participació en el mercat laboral.

 • Desenvolupar la creativitat individual.
 • Generar sinèrgies dins la xarxa comunitària.

Les estratègies per aconseguir els objectius es basen en dinàmiques vivencials que faciliten que el missatge arribi a la persona des de l'experiència. A partir d'aquí, es reforça i matisa el missatge a través de la comunicació verbal, amb intervencions individuals que el grup reajusta, transforma i/o consensua.
Pel que fa al col·lectiu destinatari, el projecte està dirigit a persones adultes amb més de sis mesos a l'atur i amb problemàtiques socials.

Procés d’implementació: 

Etapes

El projecte Reinventa’t s’inicia amb un conjunt d’accions que permeten la contextualització de la intervenció grupal, com ara una diagnosi de la realitat a nivell social, familiar i econòmic de les persones. Posteriorment es desenvolupa la planificació i la implementació del projecte. La temporalitat del desenvolupament del projecte és de gener a juny. Es treballa a nivell setmanal i es destinen dues hores a cada sessió. A continuació es presenten les etapes d’aquesta implementació:

Identificació

Identificació de les persones participants del projecte, a través de les següents activitats:

 • Reunió de l’equip d’intervenció del projecte.
 • Elaboració de la proposta de persones candidates a participar del projecte.
 • Entrevistes individuals amb les persones candidates.

Sessions en grup

Sessions de treball amb el grup:

 • Presentació i explicació del projecte.
 • Autoconeixement.
 • Comunicació verbal, no verbal i escrita (col·laboració I. Salvador Seguí)
 • Planificació: projecte individual, comunitari i Fira BCN Hand & Made.
 • Sessió informativa Barcelona Activa.
 • Canvi d’imatge (I. Salvador Seguí).

Reunions de planificació de fira amb Pla Desenvolupament Comunitari
Muntatge i participació a la Fira d’Entitats.

Valoració/retorn

Valoració final del projecte:

 • De forma col·lectiva en el grup, les persones valoren el projecte en el seu conjunt.
 • De forma individual, els professionals realitzen una sessió devolutiva amb cadascuna de les persones. S’aborda el moment actual de la persona en relació a l'objectiu marcat inicialment i es fan orientacions per assolir-ho. A més, s’informa a la persona referent de serveis socials.

Actors implicats

El projecte Reinventa’t està impulsat pel Centre de Serveis Socials Besòs (Institut Municipal de Serveis Socials) i compta amb la col·laboració de diferents actors. A continuació es sintetitza de forma esquemàtica l’univers d’actors implicats en el projecte:

 • Centre de Serveis Socials Besòs (IMSS) - Impuls
 • Institut Salvador Seguí - Col·laboració
 • Pla Desenvolupament Comunitari Besòs-Maresme - Col·laboració
 • Barcelona Activa - Col·laboració

Recursos

Els principals recursos amb els quals compta el projecte Reinventat’t són, pel que fa a l’àmbit de les persones, un psicòleg, un treballador/a social i un educador/a social. Cal esmentar també la col·laboració de l’Institut Salvador Seguí (Cicles Formatius de Grau Superior d'estètica i Cicles Formatius de Grau Superior d’assessoria d'imatge), Barcelona Activa i el Pla de desenvolupament comunitari Besòs Maresme. Pel que fa als recursos materials, el projecte es desenvolupa en les sales del Centre de Serveis Socials Besòs i el Centre Cívic Besòs. Per a les activitats utilitzen material fungible (carpetes i bolígrafs), ordinador portàtil, projector i connexió a Internet així com material específic relacionat amb la Fira.

Resultats: 

El projecte Reinventa’t ha aconseguit resultats positius pel que fa al col·lectiu de beneficiaris. D’una banda, es valora positivament que les persones que finalitzen el projecte aconsegueixen els objectius plantejats inicialment de forma conjunta. Algunes persones han trobat feina, d'altres han iniciat processos de formació, i altres han modificat aspectes personals de la seva vida.

El denominador comú és que totes fan una bona valoració del seu pas pel projecte. D’altra banda, un aspecte destacat és que l’espai del projecte ha permès a les persones participants poder desenvolupar una reflexió per conèixer el moment en què es troben i reflexionar cap a on volen dirigir el seu futur. Han pogut reconèixer potencialitats que tenien ocultes i utilitzar-les per poder enfrontar-se a les seves dificultats, angoixes i pors. Es promociona així les capacitats participatives de cadascun dels participants, a més de contribuir al coneixement i vinculació amb d'altres serveis i entitats sense estigmatització i en un espai d'igualtat.

Les persones finalitzen el projecte amb un grau significatiu d’apoderament i, per tant, amb més possibilitats de superar les dificultats. Finalment, les persones participants valoren l'espai del projecte pel que fa a la constitució d’un grup que facilita la comprensió i el suport davant les dificultats personals. La persona se sent acompanyada en el seu procés de canvi personal i social.

Aprenentatge: 

Entre les fortaleses del projecte destaca l’aproximació dels serveis socials bàsics a la ciutadania des d'una perspectiva comunitària i treball en xarxa. El projecte es basa en la vinculació i la confiança que es genera amb les persones participants, facilitant noves dinàmiques de relació amb els professionals, amb el servei i la pròpia comunitat. La persona participant es concep com a protagonista de la seva vida.

Per la seva banda, entre les dificultats més importants cal esmentar l’abandonament del projecte per part de determinades persones participants en les primeres setmanes d’activitat. Per tal de prevenir aquesta situació, es realitzen entrevistes personalitzades per tractar d'avaluar les motivacions i el moment en què es troba la persona. També cal destacar que d'altres persones, tot i trobar feina al llarg del projecte, decideixen continuar participant del grup i les seves activitats fins a la finalització. Per últim, una dificultat afegida és la manca de connexió wifi en el centre de serveis socials, el que obliga a demanar un espai al Centre Cívic.

Finalment, pel que fa a la transferibilitat, un dels aspectes clau és la utilització d’eines metodològiques de tipus vivencial, fet que permet les persones participants construir una visió pròpia de la seva situació, més enllà de la mirada que els ofereix la societat. Un altre aspecte transferible és l’organització d’un esdeveniment com la Fira, on els participants s’integren en un projecte comunitari del territori. En aquest sentit, els serveis socials contribueixen amb el seu suport, tot i que els protagonistes del projecte són les pròpies persones participants.

Annex. Actualització: 

A octubre del 2017

Evolució

Des del moment de la presentació de la pràctica, s’ha avançat en la sistematització i la millora de la qualitat en les diferents fases del projecte:

 • El psicòleg, que fins ara només estava a la fase d’autoconeixement, s’incorpora plenament estant present al llarg de tot el procés.
 • S’han ampliat les fitxes de sessió i recollit les dinàmiques participatives.
 • S’ha ampliat el material disponible per a desenvolupar les dinàmiques.
 • Actualment s’està creant un nou equip i revisant el projecte per afegir noves millores.
Professional/tècnic referent: 
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat