Documents temàtics

És la suma de molts esforços d’entitats, serveis municipals i xarxes comunitàries que treballem cada dia per fer possible una ciutat on tothom pugui gaudir d’una vida digna. Aquesta lluita contra les desigualtats es concreta en 896 projectes que 167 actors estem impulsant a Barcelona , en el marc de l’estratègia, amb l’objectiu de reforçar la cohesió social i amb un horitzó comú.

Any del document:
2018

És la suma de molts esforços d’entitats, serveis municipals i xarxes comunitàries que treballem cada dia per fer possible una ciutat on tothom pugui gaudir d’una vida digna. Aquesta lluita contra les desigualtats es concreta en 896 projectes que 167 actors estem impulsant a Barcelona , en el marc de l’estratègia, amb l’objectiu de reforçar la cohesió social i amb un horitzó comú. Del conjunt d'objectius de l'Estratègia, s'han definit 12 grans Fites de ciutat, comunicables i mesurables, a les que es vol arribar en deu anys.

Any del document:
2018

És la suma de molts esforços d’entitats, serveis municipals i xarxes comunitàries que treballem cada dia per fer possible una ciutat on tothom pugui gaudir d’una vida digna. Aquesta lluita contra les desigualtats es concreta en 896 projectes que 167 actors estem impulsant a Barcelona , en el marc de l’estratègia, amb l’objectiu de reforçar la cohesió social i amb un horitzó comú. En aquest pòster trobareu el recull d'entitats i organismes promotors.

Any del document:
2018

Es la suma de muchos esfuerzos de entidades, servicios municipales y redes comunitarias que trabajan cada día para hacer posible una ciudad donde todos puedan disfrutar de  una vida digna. Esta lucha contra las desigualdades se concreta en 896 proyectos que167 actores están impulsando en Barcelona, en el marco de la estrategia, con el objetivo de reforzar la cohesión social y con un horizonte común.

Any del document:
2018

El Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona 2016-2020 recull els objectius fixats al Programa d’Actuació Municipal 2016-2019 amb relació directa amb la lluita con­tra el sensellarisme. Entre ells desta­quen la voluntat expressada en el PAM de fer front a l’exclusió habitacional dels col·lectius més vulnerables, d’as­segurar els mínims vitals a tota la po­blació i d’articular uns serveis socials bàsics d’atenció integral prioritzant l’autonomia personal. Aquest Pla compta amb la participació de totes les entitats i institucions que pertanyen a la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar (XAPSLL).

Any del document:
2017

El Plan de lucha contra el sinhogarismo de Barcelona 2016-2020 recoge los objetivos fijados en el Programa de Actuación Municipal 2016-2019 con relación directa con la lucha contra el sinhogarismo. Entre ellos destacan la voluntad expresada en el PAM de hacer frente a la exclusión habitacional de los colectivos más vulnerables, de asegurar los mínimos vitales a toda la població y de articular unos servicios sociales básicos de atención integral priorizando la autonomía personal. Este Plan cuenta con la participación de todas las entidades e instituciones que pertenecen a la Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL).

Any del document:
2017

The 2016-2019 Barcelona Plan for Fighting Homelessness includes the goals set out under the 2016-2019 Municipal Action Programme directly relating to the fight against­ homelessness. They notably include­PAM’s declared aim of tackling housing exclusion among the most vulnerable groups, ­ensuring the entire population’s basic living needs are covered ­ and coordinating basic social services for comprehensive care, giving priority to personal autonomy. All the organisations and institutions on the Homeless People Care Network (XAPSLL) are taking part in this Plan.

Any del document:
2017

Document estratègic del projecte “Impulsem!”, que concreta la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona en repensar el rol i funcionament dels Centres de Serveis Socials. El projecte, que es desenvoluparà entre els anys 2016 i 2021, s’ha posat en marxa a partir d’un procés participatiu sense precedents en la trajectòria dels serveis socials.

Any del document:
2017

Documento estratégico del proyecto "Impulsem!", que concreta la voluntad del Ayuntamiento de Barcelona en replantearse el rol y funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales. El proyecto, que se desarrollará entre los años 2016 y 2021, se ha puesto en marcha a partir de un proceso participativo sin precedentes en la trayectoria de los servicios sociales.

Any del document:
2017

The “Impulsem!” project started at the beginning of 2016, and embodies Barcelona City Council’s aim of rethinking the role of Social Services Centres and how they work. The project aims to construct a vision of the future of Social Services Centres, built on identifying strategies and positions which will help to achieve that future.

Any del document:
2017

This is the result of significant efforts by organisations, municipal services and community networks, which work every day to help create a city where everyone can enjoy a decent lifestyle. This struggle against inequalities is embodied by the 896 projects carried out by 167 different organisations in Barcelona as part of the strategy, which are aimed at strengthening social cohesion and have a common horizon.

Any del document:
2017

Marc estratègic per les línies de l'atenció integrada social i sanitària de la ciutat de Barcelona.

Any del document:
2017

El Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015 és el document que articula les polítiques sectorials i territorials que garantiran la prestació dels serveis per la inclusió a la ciutadania.

Any del document:
Sense determinar

Presentació de les sis claus del Pla d'Inclusió Social on a manera de resum s'enumeren les principals característiques, objectius, motivacions, estratègies, etc. que conformen el Pla d'Inclusió Social.

Any del document:
Sense determinar

El Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015 és el fruit del treball col·lectiu de l'Ajuntament de Barcelona i les entitats de la societat civil barcelonina aplegats en el marc de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva (ACBI), així com del Consell Municipal de Benestar Social i els seus grups de treball.

Any del document:
Sense determinar

Plan for Social Inclusion 2012-2015 Barcelona is the document that articulates territorial and sectoral policies that ensure the provision of services for inclusion in the public.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta publicació recull les principals bases per la definició d'un Model de Serveis Socials Bàsics de la ciutat de Barcelona, que dona resposta a les noves realitats socials i al desplegament normatiu en matèria de Serveis Socials

Any del document:
Sense determinar

This publication contains the basic guidelines for establishing a Model for Basic Social Services in the city of Barcelona that responds to new social realities and policy development in the field of Social Services in english version.

Any del document:
Sense determinar

Index i resum de les unitats de treball per a la formació dels equips dels CSS.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta unitat didàctica pretén aportar elements que col·laborin a crear un marc global que doni sentit als continguts que, amb un enfocament més operatiu i aplicat, configuraran les properes unitats didàctiques. El tema central que abordarem és el Model de Serveis Socials Bàsics com a marc de referència.

Any del document:
Sense determinar

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat