Documents temàtics

Aquesta unitat de treball pretén donar a conèixer els elements principals de l'estratègia d'implantació del Model de Serveis Socials Bàsics a la ciutat, així com aquells instruments o projectes que es consideren estretament vinculats a l'estratègia.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta unitat de treball pretén apropar-nos al sentit i els fonaments sobre els quals s'assenta la construcció del nou Model dels Serveis Socials Bàsics.

Any del document:
Sense determinar

El present mòdul pretén donar una visió global i integrada del circuit d'atenció, així com també les delimitacions i les característiques clau de cada unitat.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta unitat inclou dues parts diferenciades: El sistema de traspàs de casos, que es configura com elnexe per excel·lència en el circuit d'atenció a les persones/famílies i la descripció tècnica dels diferents espais de treball intern, com a element organitzatiu clau del centre de serveis socials.

Any del document:
Sense determinar

Programa d'actuació Municipal per fer de la política social un dels seus eixos preferents d'actuació.

Any del document:
Sense determinar

El programa Municipal d'Atenció Social a Persones Sense Sostre es presenta al Consell Municipal en compliment del que estableix la disposició final quarta de l'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona, aprovada el mes de desembre de 2005.

Any del document:
Sense determinar

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat