Àrees de conservació i rehabilitació

Descripció: 

Es declaren àmbits preferents de Ciutat Vella “Àrea de Conservació i Rehabilitació” per establir, prèviament a la possible transmissió, els drets reals dels ocupants/ llogaters.

Aquesta declaració comporta la possibilitat d'aplicar un ampli ventall de mesures, entre les quals figuren: la declaració d'utilitat pública a l'efecte d'expropiació, imposició de servituds o ocupació temporal de terrenys; l'aprovació de normes, plans o programes de rehabilitació; l'adopció d'ordres d'execució per al compliment dels deures de conservació i rehabilitació amb possibilitat d'aconseguir finançament de la Generalitat per a les obres que superin el límit del deure imputable als propietaris; l'exercici per l'Ajuntament dels drets de tanteig i retracte previstos a l'article 15 de la Llei del Dret a l’Habitatge; la creació d'un ens gestor que impulsi el procés de rehabilitació i protegeixi els drets dels ocupants legals; la subscripció de convenis de rehabilitació amb dotació d'un fons econòmic específic, i l'obligació d'incorporar al mercat els immobles desocupats en un termini concret.

Problema al qual dona solució: 

L'expulsió del veïnat dels seus barris per raons econòmiques.

Objectius: 

Es tracta del desplegament d’una estratègia unitària de rehabilitació, disciplina urbanística i disciplina de l’habitatge a través del desplegament de la figura de l’Àrea de Conservació i Rehabilitació (defin­ida per la Llei de l’habitatge) amb els objectius següents:

  1. Reduir el mobbing immobiliari amb eines que contrarestin les inversions més agressives, intervenint en cada un dels passos en els quals es formalitzen, i orientar tota la despesa i inversió pública a garantir els drets de la població més vulnerable.
  2. Planificar i pautar la rehabilitació i el manteniment dels habitatges i els edificis d’acord amb criteris de vulnerabilitat social i estat de l'edificació (aplicar plans de rehabilitació integral, protecció patrimonial i millora urbana que prioritzen una intervenció d’acord amb criteris de vulnerabilitat social i millora ambiental, acotant i donant eines per ajornar si cal les intervencions dels privats d’acord amb objectius d'interès públic).
  3. Reforçar les rendes de la població local (a través de la vinculació dels convenis de rehabilitació per garantir el manteniment de les persones inquilines i la moderació dels augments de renda), resoldre les situacions d’infrahabitatge i activar els habitatges buits.
  4. Construir una xarxa publico-comunitària al voltant del programa de rehabilitació adreçada a la inserció laboral i reduir els costos personals de viure al barri.
Accions principals: 
  • Anàlisi de la vulnerabilitat residencial a Ciutat Vella edifici per edifici (inici de 2016, acabat el novembre de 2018).
  • Disseny del model de gestió de les àrees de conservació i rehabilitació al Districte de Ciutat Vella (estiu de 2017 - desembre de 2018).
  • Redacció dels plecs per al concurs de delimitació i gestió de les àrees de conservació i rehabilitació de Ciutat Vella (gener de 2018 - març de 2018).
Actors claus: 
  • Districte de Ciutat Vella
  • Innovació Social, Direcció de Planificació i Innovació, Àrea de Drets Socials
  • Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació (IMHAB)
Calendari: 

Data d'inici: 2017 (gener).

Data d'acabament: en curs.

Pressupost: 

En funció de la delimitació.

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Àrees de conservació i rehabilitació
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat