Innovació social

ANET: nou servei centralitzat d'actuacions a domicili

Descripció: 

El projecte consisteix, a partir Servei Centralitzat d’Actuacions a Domicili, en centralitzar la gestió, tramitació i activació dels recursos relacionats amb les actuacions a domicili, tals com els arranjaments, desinsectacions, desratitzacions, desinfeccions i neteges de xoc. El projecte abasta tots els CSS i disposa d'un sistema de control de qualitat per garantir-ne un bon funcionament.

Problema al qual dona solució: 

La crisi econòmica ha suposat un increment del nombre de persones ateses en els centres de serveis socials (CSS), així com del nombre de programes i recursos adreçats a donar resposta a aquesta realitat. Tot això ha suposat una sèrie de canvis pel que fa a la intervenció social dels centres de serveis socials, entres els quals cal destacar l’augment de la càrrega burocràtica en la gestió d’ajuts i la reducció de temps per a la intervenció individual i familiar, en detriment de la intervenció grupal i comunitària.

Objectius: 
 1. Disminuir la càrrega de gestió burocràtica en els CSS.
 2. Posar èmfasi a les tasques pròpies del personal.
 3. Facilitar la recuperació de temps per a la intervenció social.
 4. Centralitzar la tramitació i activació de recursos relacionats amb les actuacions a domicili.
Accions principals: 
 • Entrevistes a professionals de diferents perfils, per tal de conèixer el mapa de processos i circuits dels recursos.
 • Disseny de diferents propostes per implementar, contrastades posteriorment amb els agents clau.
 • Creació del Servei Centralitzat d’Actuacions a Domicili, donant resposta a tots els CSS de Barcelona.
 • Establiment d’un control de qualitat a partir d’una avaluació i seguiment periòdic, a fi de garantir el bon funcionament del servei i detectar possibles propostes de millora.
 • Realització d’una sessió informativa sobre les millores del servei, adreçada al personal dels CSS.
Actors claus: 
 • Persones usuàries
 • Centres de Serveis Socials
 • Empreses col·laboradores
 • Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques
Calendari: 

Data d'inici:

Data d'acabament: en curs.

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

ANET: nou servei centralitzat d'actuacions a domicili
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat