Innovació social

eClau

Descripció: 

L’eina eClau permet tenir un coneixement més ràpid i més visual del que està passant a la ciutat de Barcelona: creuar i visualitzar diferents orígens de dades i fer servir la interoperabilitat. Es podran fer anàlisis de situacions amb més problemàtiques socials i fer previsions, si escau, així com posar el focus d’atenció en els llocs més desfavorits. Aquesta eina acompanyarà en la gestió i visualització el big data d’acció social.

L’eina es desenvolupa amb PowerBI per deixar a l’abast de les persones analistes informes i dades vinculades a les persones usuàries de l’Àrea provinents de múltiples fonts d’informació, accessibles des de diferents plataformes (web, mòbil, iPad) i amb capacitat per implantar funcions avançades de segmentació i projecció de dades.

Problema al qual dona solució: 

Els sistemes d’informació actuals de l’Àrea de Drets Socials distribueixen informes estàtics, es basen en la quantificació de les dades i no admeten cap tipus d’interoperabilitat.  A aquest problema se li dona solució amb l’eina eClau.

Objectius: 

Objectius:

 1. Facilitar l’anàlisi de dades.
 2. Millorar l’accessibilitat a la informació.
 3. Millorar la usabilitat de l’eina emprada per a l'explotació de les dades.
 4. Garantir la confiabilitat dels informes.
 5. Millorar la disponibilitat de la informació.
 6. Incorporar bases de dades externes.
 7. Disminuir el nombre actual d’informes.

 

Impacte esperat:

 • Facilitat en la cerca d’informació.
 • Habilitar la navegació a través de la informació i jerarquies de temps i territori.
 • Anonimització de la informació – compliment de la legalitat vigent (RGPD).
 • Geolocalització de les dades per confeccionar mapes amb diferents indicadors.
 • Possibilitar l’accés a noves eines de treball.
 • Millora en la presa de decisions.
 • Més satisfacció i motivació de les persones.
 • Més capacitat d’innovació dels treballadors i treballadores.
 • Augment de la productivitat.
 • Millora i homogeneïtzació dels procediments de treball.
 • Millora de la comunicació corporativa.
 • Disposar d’una eina més completa i actualitzada.
Accions principals: 

Entre les principals cal destacar:

 • Creació d’espais físics que fomentin l’intercanvi i la reflexió (espai TEAL).
 • Construcció de les necessitats de dades.
 • Desplegament de l’eina.
 • Incorporació de dades d’interoperabilitat.
Actors claus: 

Personal professional de l’Àrea de Drets Socials (en el futur, possibles àrees o administracions amb les quals s’interoperi).

Calendari: 

Data d'inici: 01.04.2019.

Data d'acabament: en curs.

Pressupost: 

150.000 €

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

eClau
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat