Innovació social

Escola de segones oportunitats

Descripció: 

Servei socioeducatiu que té per objectiu donar resposta a l’abandona­ment escolar prematur i afavorir el retorn al sistema educatiu o al mercat laboral.

Problema al qual dona solució: 

Abandonament escolar prematur (AEP). Aquest servei s’adreça a aquelles persones, majoritàriament joves, que no han superat l’educació secundària obligatòria o que, havent abandonat els estudis prematurament, volen reprendre els seus itineraris formatius.

Objectius: 
 • Perllongar els recorreguts formatius, fent-los integrals i personalitzats, alternant la formació i el treball de qualitat i qualificat.
 • Orientar, acompanyar i donar suport a la transició cap a la vida adulta de 90 joves, el seu retorn al sistema educatiu reglat i l’augment de la seva ocupabilitat per accedir amb millors condicions al mercat laboral.
Accions principals: 
 • Apoderament, tutorització i segui­ment per diagnos­ticar i avaluar la situació del participant en la seva globalitat i, per altra banda, establir la seva vinculació amb el servei tot definint un pla personal de treball. Aquesta acció està destinada a ca­pacitar el participant perquè pensi en el seu projecte personal singular i el faci propi. Cada participant comptarà amb un tutor/a de referèn­cia al llarg de tota la seva estada a l’Escola.
 • Orientació i formació que per acompanyar i donar suport al participant en la seva integració en el sistema educatiu o la seva incorporació en el mercat laboral. L’orientació inclou l’orientació acadèmica (centrada en els itiner­aris formatius), pro­fessional (adequació de la tria professional) i laboral (inserció laboral en la recerca de feina). En tot el procés formatiu es tindrà en compte el temps lògic del participant, més enllà de l’estàndard cronològic que marca l’inici i el final d’una etapa educativa, a fi d’allargar les experiències formatives o donar pas a un canvi d’etapa a partir de la seva preparació i les seves necessitats.
 • Treball comunitari, aprenentatge i servei per promoure la participació social i el vincle amb la comunitat més prop­era, per tal d’exercir la ciutadania i desenvoluparel com­promís cívic. Es basa en la metod­ologia de l’aprenentatge i servei (APS), on es treballen necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.
 • Mentoria, segui­ment i l'avaluació dels resultats fer el segui­ment i l’acompanyament del participant un cop feta la seva incorporació al sistema educatiu o al mercat laboral.
Actors claus: 
 • Institut Municipal d’Educació de Barcelona.
 • Institut Municipal de Serveis Socials.
 • Barcelona Activa.
 • Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Districte de Sant Andreu.
 • Entitats socials de la ciutat.
Calendari: 

Data d'inici: 2019 (setembre).

Data d'acabament: 2021 (agost), amb la possibilitat de prorrogar-lo un any més.

Pressupost: 

591.556,55 € (despesa anual prevista).

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat