Gestió del coneixement

Descripció: 

El Pla de desenvolupament professional i la gestió del coneixement es desplega en vuit línies estratègiques:

 • Formació específica, de qualitat i a mida, que respongui a les necessitats de cada àmbit i col·lectiu de treball.
 • Orientació de la formació a l’aprenentatge vinculat al lloc de treball i assegurar la transferència del coneixement adquirit.
 • Suport i acompanyament al desenvolupament professional.
 • Desenvolupament dels nous rols i competències per a la comunicació i gestió del coneixement.
 • Potenciar espais i escenaris per compartir coneixement.
 • Metodologies i espais de treball col·laboratiu per a la construcció de nou coneixement.
 • Generació de coneixement a les fronteres de l’organització: món acadèmic, grups de participació social i altres administracions, altres xarxes de coneixement extern.
 • Establiment d’una cultura de recerca aplicada, publicació i docència com a base per a la millora contínua i la innovació.
Problema al qual dona solució: 

L’articulació entre professionals, accions, espais i projectes dels diferents organismes que configuren l’Àrea de Drets Socials per a la implementació de l’estratègia de gestió del coneixement. El Pla de desenvolupament professional i gestió del coneixement (2016-2019) ofereix un marc ampli d’articulació.

Objectius: 
 1. Proveir al personal professional i als serveis d’escenaris i metodolo­gies col·laboratives a fi de generar coneixement productiu i útil per dur a terme la seva tasca, per a la millora contínua i per facilitar la innovació.
 2. Destacar el saber i l’expertesa del personal, promovent l’apoderament i el desenvolupa­ment professional, així com la seva implicació en la missió de l’organització, millorant la seva satisfacció i el clima de l’or­ganització.
 3. Potenciar la circulació de la infor­mació i del coneixement, obrint espais formals i informals, pres­encials i virtuals que ho permetin.
 4. Promoure una visibilitat més gran del conjunt de l’Àrea de Drets Socials com a model de referència en la seva matèria, basat en models i projectes tècnics de vàlua provada.
Accions principals: 

7 projectes estratègics:

 • Pla específic de desenvolupament professional i aprenentatge.
 • Bones Pràctiques Socials.
 • Sessions per compartir coneixement.
 • Comunitats de pràctica i xarxes de col·laboració.
 • Gestió del coneixement a les fronteres de l’organització.
 • Comunitat de recerca i coneixement.

Més de 16 projectes transversals.

Més de 10 espais i escenaris diferents en marxa, per compartir, generar i intercanviar coneixement:

 • Persones amb rols de generació de coneixement.
 • Dinamitzadors/ores de coneixement (rol clau).
 • Formadors/ores interns.
 • Valoradors/ores de bones pràctiques.
 • Líders especialitzats/ades i impulsors/ores de coneixement.
 • Mentors/ores.
 • Actius de coneixement (tangibles llestos per aplicar).
Actors claus: 
 • Membres del Comitè director de gestió del coneixement procedents dels diferents organismes de l’Àrea: Gerència de Drets Socials, Institut Municipal de Serveis Socials, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Agència de Salut Pública de Barcelona, Institut Municipal d’Educació de Barcelona, Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
 • Membres de la Comissió de Valoració de Bones Pràctiques socials (11 professionals estables).
 • Equip de dinamitzadors/ores de l’Àrea de Drets Socials (uns 40 professionals estables).
Calendari: 

Data d'inici: 2016 (gener).

Data d'acabament: 2019 (desembre).

Pressupost: 

A càrrec del pressupost 2018, un total de 139.551,17 € repartits de la següent manera:

 • Accions i espais de formació i gestió del coneixement: 54.302,12 €.
 • Recerques: 36.917,10 €.
 • Suport expert, tecnològic i logístic extern: 36.602,50 €.
Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Gestió del coneixement
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat