Innovació social

Nou model d’intervenció socioeducativa no residencial per a infància en risc

Descripció: 

El projecte defineix un nou circuit organitzatiu i de procediment sobre les demandes d’estudi d’infància i adolescència en risc que reben els Centres de Serveis Socials (CSS) de la Fiscalia, els jutjats i la DGAIA, amb el propòsit que el CSS iniciï l’estudi de les situacions de risc que els deriven. Aquesta entrada de casos als CSS emana de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (LDOIA), en tant que la llei els dona competència sobre l’atenció al risc lleu i moderat de la infància, per tal que activi les mesures i els recursos d’atenció social i educativa que permetin disminuir o eliminar la situació de risc, si escau (competència que emana de l’article 103).

En aquest context, es crea amb caràcter pilot l’equip EDEIAR (Equip de Demandes d’Estudi d’Infància i Adolescència en Risc), centralitzat en l'àmbit de ciutat i que disposa de professionals especialitzats. El seu rol en l’organització és complementaria als CSS de la ciutat, amb l’objectiu de centralitzar el registre de demandes d’infància i adoles­cència en risc de la ciutat, elaborar l’estudi de risc i emetre la resposta als organismes sol·licitants i compe­tencials en els terminis fixats, per als casos no coneguts pels CSS dels districtes de Nou Barris, Sant Martí i Ciutat Vella.

Problema al qual dona solució: 
 • Existència d’un circuit organitzatiu poc àgil i poc eficient.
 • Manca de rigor i fiabilitat sobre el control de dades del nombre de demandes de risc d’infància i adolescència en risc dels serveis socials de Barcelona que venen derivades de la Fiscalia, el jutjat o la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).
 • Incompliment dels terminis als quals cal donar resposta a la Fiscalia i els jutjats.
 • Alta pressió sobre el personal professional de serveis socials a causa del volum de casos.
Objectius: 

Crear un circuit organitzatiu de demandes d’estudi que dona una resposta eficient a les necessitats actuals. En particular:

 1. Fer una centralització, control i seguiment del registre de demandes de la infància en risc dels serveis socials de Barcelona.
 2. Crear una base de dades sobre les demandes d’estudi d’infància i adolescència en risc (al futur, comptar amb la seva integració a l'aplicació SIRIUS).
 3. Assolir més agilitat i rapidesa en les respostes d’estudi a la Fiscalia, DGAIA i jutjats.
 4. Reduir el nombre de casos d’estudi als quals s’ha de donar resposta des dels Centres de Serveis Socials de territoris pilot.
Accions principals: 
 • Implementar la prova pilot amb els 15 CSS de territoris pilot dels districtes de Nou Barris, Sant Martí i Ciutat Vella.
 • Crear una comissió de seguiment amb els actors clau implicats per obtenir un contrast, així com dissenyar elements de millora que donin resposta a necessitats detectades en la fase d’implementació (nexes de treball entre EDEIAR i CSS, necessitats tècniques, etc.).
 • Efectuar el seguiment i l'avaluació de la fase pilot d'EDEIAR.
Actors claus: 
 • CSS (Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials, Direccions territorials dels CSS, Direccions de CSS, professionals).
 • Equip EDEIAR (Cap de departament, Direcció).
 • Departament Jurídic de l’Institut Municipal de Serveis Socials.
 • Institut Municipal d’Informàtica (IMI).
Calendari: 

Data d'inici: 14.01.2019

Data d'acabament: 2019 (desembre).

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat