Innovació social

Nou servei (EDEIAR) per fer una valoració àgil dels casos de menors en risc

Descripció: 

El projecte defineix un nou circuit organitzatiu i de procediment sobre les demandes d’estudi d’infància i adolescència en risc que recepcionen els serveis socials de la Fiscalia, els jutjats i la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), amb el propòsit que el CSS iniciï l’estudi de les situacions de risc que els deriven. Aquesta entrada de casos als serveis socials emana de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (en endavant, LDOIA), en tant que la llei dona la competència als serveis socials bàsics de l’atenció al risc lleu i moderat de la infància, per tal que activi les mesures i els recursos d’atenció social i educativa que permetin disminuir o eliminar la situació de risc, si escau (competència que emana de l’article 103).

En aquest context, es crea amb caràcter pilot l’equip EDEIAR (Equip de Demandes d’Estudi d’Infància i Adolescència en Risc).

Es tracta d'un equip centralitzat en l'àmbit de ciutat i disposa de professionals especialitzats. El seu rol en l’organització és de complementació als CSS de la ciutat, amb l’objectiu de centralitzar el registre de demandes d’infància i adolescència en risc de la ciutat, elaborar l’estudi de risc i emetre la resposta als organismes sol·licitants i competencials (Fiscalia, jutjats i DGAIA) en els terminis fixats, per als casos no coneguts pels CSS dels districtes de Nou Barris, Sant Martí i Ciutat Vella.

Problema al qual dona solució: 
 • Existència d’un circuit organitzatiu poc àgil i poc eficient.
 • Manca de rigor i fiabilitat sobre el control de dades del nombre de demandes de risc d’infància i adolescència en risc dels serveis socials de Barcelona que venen derivades de la Fiscalia, el jutjat o la DGAIA.
 • Incompliment dels terminis als quals cal donar resposta a la Fiscalia i els jutjats.
 • Alta pressió sobre els i les professionals de serveis socials a causa del volum de casos.
Objectius: 
 • Centralització, control i seguiment del registre de demandes de la infància en risc dels serveis socials de Barcelona.
 • Creació d’una base de dades sobre les demandes d’estudi d’infància i adolescència en risc (al futur, comptar amb la seva integració a l'aplicació SIRIUS).
 • Més agilitat i rapidesa en les respostes d’estudi a la Fiscalia, DGAIA i jutjats.
 • Reducció del nombre de casos d’estudi als quals s’ha de donar resposta des dels CSS de territoris pilot.
Accions principals: 
 • Implementar la prova pilot amb els 15 CSS de territoris pilot dels districtes de Sant Martí, Ciutat Vella, Nou Barris.
 • Crear una comissió de seguiment amb els actors clau implicats per obtenir un contrast, així com dissenyar elements de millora que donin resposta a necessitats detectades en la fase d’implementació (nexes de treball entre EDEIAR i CSS, necessitats tècniques, etc.).
 • Efectuar el seguiment i l'avaluació de la fase pilot d'EDEIAR.
Actors claus: 

Centres de Serveis Socials

 • Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials
 • Direccions territorials
 • Direccions de CSS
 • Professionals

 

Equip EDEIAR

 • Cap de departament
 • Direcció EDEIAR

 

Departament Jurídic

IMI

Calendari: 

Data d'inici: 14.01.19

Data d'acabament: desembre del 2019

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat