Innovació social

Participació d'infants i adolescents als barris de la Marina

Descripció: 

En aquesta tasca per continuar desenvolupant i aplicant les propostes de promoció de la participació infantil i adolescent és important el paper de la TIAF (taula d’infància, adolescència i famílies). La TAIF de la Marina és una xarxa comunitària de participació d’entitats, serveis i persones per a la millora del benestar d’infants i adolescents a la Marina de Port i la Marina del Prat Vermell impulsada pel Districte de Sants-Montjuïc el 2012. S’inspira en la Llei de drets i oportunitats de la infància i adolescència de Catalunya 14/2010 i en el Pla municipal per a la infància de l’Ajuntament de Barcelona. Aplica la perspectiva de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant, que podem resumir amb les “5 P”: participació, prevenció, promoció, protecció i provisió de serveis.

Problema al qual dona solució: 

El nivell de benestar dels infants i adolescents dels barris de la Marina i l’actual implicació i participació en els diferents espais als quals són presents.

Objectius: 

L'objectiu general consisteix en promoure accions adreçades a augmentar de manera estable i significativa les formes, el nivell i l’abast de la participació així com el protagonisme d’infants i adolescents de la Marina. En concret, els objectius són:

- Afavorir que els infants i adolescents siguin escoltats i les seves opinions siguin tingudes en compte en tots aquells contextos on viuen i en aquells temes que els afecten, així com afavorir el seu dret a associar-se.

- Promoure l’educació per a la participació (sensibilitzant tant la població adulta com els infants i adolescents sobre els valors individuals i col·lectius que hi estan associats).

- Generar oportunitats per posar en pràctica experiències de participació significatives i rellevants d’infants i adolescents.

- Desenvolupar metodologies facilitadores de la participació:

 • Promocionant fòrums i altres espais de participació activa, des d'un entorn proper i amb condicions adequades a les diverses franges d’edat i circumstàncies personals.
 • Generant mecanismes de participació en les actuals estructures i projectes.
 • Desenvolupant accions de sensibilització orientades a la població adulta sobre la participació i la seva importància.
 • Desenvolupant accions d'animació a la participació dirigida als nens i/o joves.
 • Impulsant la creació d’organitzacions d’infants i adolescents i la seva participació en l'àmbit públic i privat.
Accions principals: 
 • Estudi sobre la situació de la participació d’infants i adolescents dels barris de la Marina en diferents àmbits (escolar, familiar, lleure, esportiu, equipaments i serveis, mitjans de comunicació…). Respon a la necessitat de comprendre i reconèixer l’elevat valor que tenen les aportacions dels infants i adolescents per a la millora dels serveis i espais públics i la necessitat de comptar amb ells en espais i processos de participació ciutadana i de valorar-ne el seu dret a participar.
 • Constitució d’un grup de treball amb docents de totes les escoles públiques del barri per generar un seminari permanent sobre temes de participació infantil i adolescent, així com dissenyar conjuntament amb el Centre de Recursos Pedagògics (CRP) un pla de formació de zona sobre participació d’infants i adolescents als centres educatius.
 • Desenvolupament d’una trobada amb infants i adolescents (delegats/ades, etc.) per dissenyar una jornada anual d’alumnes.
 • Promoció d’intercanvi de  bones pràctiques sobre la participació dels infants als centres de primària i de secundaria
 • Impuls de la presència dels infants als consells escolars de primària i millorar el sentit de la participació dels adolescents als consells escolars de secundària.
 • Presentació del projecte al Consell de barri i compromís de la seva Comissió de Seguiment de fer un monogràfic sobre participació infantil amb una revisió crítica de la situació actual.
 • Primeres passes per la creació d’un grup de nois i noies que assessorin, validin i co-dissenyin les propostes de participació adreçades als seus iguals, la manera de comunicar-les en els diferents àmbits, com aconseguir que tinguin més protagonisme a la TIAF i contribuir a la seva governança.
 • Arran de l'obertura d’un nou equipament per a adolescents i joves, es treballa de manera participada amb l’alumnat dels instituts del barri el contingut de l’espai, les metodologies de funcionament, la comunicació, per esdevenir un espai físic de referència al barri per promoure participació adolescent.
Actors claus: 
 • Els infants i adolescents i les seves famílies.
 • Professionals dels centres educatius dels barris, dels equipaments de lleure, dels equipaments esportius, dels serveis en general, i dels diferents mitjans de comunicació.
Calendari: 

Data d'inici: 2019 (gener).

Data d'acabament: 2019  (desembre).

Pressupost: 

15.000 € IVA inclòs.

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Participació d'infants i adolescents als barris de la Marina
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat