Innovació social

UCQEC

Descripció: 

Per avançar en els processos innovadors de contractació, es crea, com a projecte pioner a l’Ajuntament, una Unitat de Control de la Qualitat de l'Execució dels Contractes (UCQEC) específica que dona suport a tots els departaments de l’Àrea de Drets Socials que facin contractació pública, en tres eixos principals:

 • Establir una metodologia comuna innovadora per definir, des de les primeres fases del procés de contractació, estàndards d’alta qualitat en els serveis a les persones en la contractació pública.
 • Establir i desplegar al llarg de la vida del contracte nous mecanismes més eficients de control de qualitat i d’execució del contracte, de manera consensuada amb les empreses adjudicatàries, i que es farà coordinadament entre la persona tècnica responsable del contracte i la UCQEC.
 • Seguiment de l’aplicació de les mesures socials, ambientals i d’innovació exigides als adjudicataris.
Problema al qual dona solució: 

El nou marc normatiu de la contractació pública (sobretot pel que fa a la Llei 9/2017, de 8 novembre, de contractes del sector públic, i el Decret d’Alcaldia S1/D/2017, de 24 abril, de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona) atorga més rellevància a la qualitat dels serveis com a variable essencial d’adjudicació, i permet, alhora, l'exigència als contractistes de l’aplicació de mesures socials, ambientals i d’innovació.

Aquest canvi d’escenari legislatiu obre la possibilitat d’avançar en processos innovadors de contractació. Per això, d'una banda, és necessari trobar mecanismes que permetin establir i fer un seguiment eficient dels estàndards de qualitat dels serveis de l’adjudicatari per garantir que s’ajustin als requeriments establerts en la licitació i, d'altra banda, verificar l’efectiva adopció per part dels contractistes de les mesures socials, ambientals i d’innovació que se li han exigit per part de l’Administració ens els plecs de la licitació.

Objectius: 
 1. Garantir que els estàndards de qualitat dels serveis a les persones contractats per l’Àrea de Drets Socials es mantinguin segons els paràmetres definits.
 2. Vetllar per l’aplicació efectiva de les mesures socials, ambientals i d’innovació exigides als adjudicataris en la contractació pública.
Accions principals: 
 • Anàlisi i seguiment de les obligacions contractuals formals, recollides en els plecs de la licitació en cada procés de contractació.
 • Establiment dels estàndards de qualitat d’execució tècnica dels contractes i posterior seguiment de la seva aplicació.
 • Creació d’un sistema documental de recollida, seguiment i anàlisi de la documentació justificativa del compliment de les obligacions contractuals i d’execució dels contractes.
Actors claus: 
 • Gerència de l’Àrea de Drets Socials (unitat impulsora)
 • Institut Municipal de Serveis Socials
 • Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 • Empreses adjudicatàries dels concursos
Calendari: 

Data d'inici: 2017 (gener).

Data d'acabament: en curs.

Pressupost: 

Recursos interns.

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

UCQEC
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat