Obres d’adequació de la instal·lació elèctrica del Casal de Barri El Pirineu – Can Baró

04/05/2021 - 15:00

Urbanisme. Han començat aquesta primera setmana de maig i es preveu que acabin al juliol

Aquesta primera setmana de maig han començat les obres per a l’adequació de la instal·lació elèctrica i canvi de tensió de subministrament al Casal de Barri El Pirineu – Can Baró.

L’actuació consisteix en l’adequació de la instal·lació elèctrica de l’edifici amb l’objectiu de subsanar les incidències que conté el Certificat d’instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i obtenir la legalització de la instal·lació. A més, proposa intervenir en el global de la instal·lació elèctrica de baixa tensió del Casal de Barri El Pirineu, actualitzant i reparant tots els desperfectes de l’actual instal·lació de l’equipament.

Aquests són les principals actuacions previstes en la instal·lació elèctrica del centre:

  • Donar continuïtat entre els embarrats de terres del Quadre General de Baixa Tensió (QGBT) ja que actualment part de la instal·lació no té connexió de terres.
  • Substituir interruptors magnetotèrmics instal·lant-ne de nous.
  • Crear nous quadres, que aglutinaran subquadres existents, amb armari metàl·lic de xapa o protecció mecànica similar, porta transparent, pany i clau que doni servei a les línies que depenen de subquadres existents. Es proposa adequar i adaptar les línies i receptors existents.
  • Instal·lar i cablejar interruptors diferencials.
  • Eliminar sortides monofàsiques de TMF10 donat que no compleixen la normativa vigent.
  • Identificar els circuits inadequats dels quadres i subquadres que no es corresponen amb l’ús actual, revisar l’estat de les connexions i reapretar, sanejar línies obsoletes i/o fora de servei.
  • Revisar i reparar defectes d’aïllament de línies.
  • Retolar degudament les diferents sortides dels quadres elèctrics així com retolar els propis quadres.
  • Revisar les caixes d’entroncament i col·locar tapes de protecció.
  • Col·locar panys o sistemes de tancament amb clau als quadres i subquadres per a fer-los inaccessibles a persones alienes al centre, segons normes de locals de pública concurrència.

El termini d’execució de l’obra és de 10 setmanes, segons la planificació tècnica del projecte, per a l’execució de la globalitat de les obres licitades