Retirada de fibrociment al Turó de la Rovira

26/11/2020 - 12:09

Medi ambient. Es va començar a fer el 2019 per primera vegada i enguany se n’han realitzat dues jornades més

La retirada de fragments de fibrociment del Turó de la Rovira continua realitzant-se periòdicament. L’any 2019 es va realitzar per primera vegada i enguany s’ha seguit portant a terme amb dues jornades i dues més que es faran en els propers mesos.

Al 2019 es va contractar la realització de dues inspeccions, amb els seus respectius informes, a una empresa de consultoria i diagnòstic d’amiant per tal de detectar fragments de fibrociment aflorats, o col·locats, als voltants de camins, talussos i plataformes del turó; concretament a la part tocant a Can Baró, que és on el veïnat havia alertat d’aquest fet. En aquestes dues inspeccions visuals es va recollir informació de la zona, es van realitzar fotografies dels fragments amb indicació de les grandàries aproximades i es va elaborar un croquis assenyalant els diferents fragments trobats.

Paral·lelament a aquestes inspeccions, es va contractar una empresa de gestió i tractament de l’amiant perquè realitzés dues jornades de retirada de fragments. Aquesta empresa tornava a fer la inspecció i la recollida simultània, seguint el protocol d’aquests casos, d’una manera molt més extensa i duta a terme per més operaris. Els passats 5 i 6 de novembre es van realitzar dues jornades de retirada de materials per part d’aquesta empresa.

Donada la història de l’indret i la pràctica il·legal d’abocament de runes després d’obres de construcció/enderroc , l’existència de terra vegetal i vegetació i els factors climatològics , els fragments o elements que puguin existir poden tant aflorar com enterrar-se i desplaçar-se.

L’empresa adjudicatària, amb un pla de treball degudament aprovat, té contractades dues jornades més de retirada que es realitzaran en els propers mesos a mode de seguiment. S’ha demanat una ampliació de la zona de treball per incloure-hi també la part del turó més propera a la Font d’en Fargues.

També és important dir que no s’analitza si els trossos trobats contenen fibres d’amiant o asbest, que són les causants de les patologies respiratòries i motiu pel qual es va prohibir l’ús de l’amiant. Per tant, no es pot assegurar que tota la quantitat retirada contingui aquestes fibres.