L’Agència de Salut Pública de Barcelona avalua cada any els nivells de concentració d’altres contaminants com l’ozó, el diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el plom, el cadmi, el níquel, l’arsènic, el benzo(a)pirè i el benzè.

O3

Ozó troposfèric o ambiental (O3)

 • És un gas oxidant incolor que procedeix de reaccions fotoquímiques entre els òxids de nitrogen presents a la pol·lució ambiental i alguns compostos orgànics volàtils. No s’ha de confondre amb l’ozó de les capes altes de l’atmosfera, que ens protegeix de les radiacions UV del sol.
 • Quan la insolació és més important, n’augmenta la concentració.
 • A Barcelona es generen els gasos precursors, però, empès pel vent, l’ozó remunta cap a regions del nord-oest.

SO2

Diòxid de sofre (SO2)

 • És un gas incolor que fa olor com de llumí cremat. Combinat amb aigua i oxigen forma les pluges àcides.
 • Prové sobretot de les centrals tèrmiques i altres activitats industrials.

CO

Monòxid de carboni (CO)

 • És un gas incolor, inodor i insípid i, per tant, és indetectable sense aparells de mesura.
 • Prové dels tubs d'escapament dels vehicles i, en menys quantia, de les calefaccions.

COV

Composts orgànics volàtils (COV)

 • Són molècules a base de carboni molt volàtils gràcies a la seva capacitat de transformar-se en gasos. Això fa que puguin viatjar lluny del lloc d’emissió.
 • Provoquen irritacions i disminució de la capacitat pulmonar. Alguns COV estan classificats com a cancerígens.
 • Provenen dels vehicles, de la indústria i de l’ús de dissolvents.

CO2

Anhídrid carbònic (CO2)

 • És un gas incolor, inodor i insípid. No és tòxic i, per tant, no es considera directament nociu per a la salut. No obstant això, és un gas amb efecte d’hivernacle i intervé de manera directa en l’escalfament del planeta i el canvi climàtic.
 • Prové de la combustió dels motors, les calefaccions, etc.