A Barcelona hi ha onze estacions integrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica que mesuren la concentració a l’aire dels principals contaminants ambientals que perjudiquen la salut de les persones. Les dades, juntament amb altres mòduls meteorològics i de dispersió fisicoquímica, es processen informàticament i proporcionen informació dels contaminants en cada punt de la ciutat. 

Les estacions registren més de deu contaminants, des del monòxid de carboni fins al benzo(a)pirè o els metalls pesants. No es controla els focus emissors sinó que es vigila els nivells de concentració dels contaminants en l’aire que es respira.

Les estacions a Barcelona estan situades en llocs representatius de cada tipologia de carrer. Així, els registres que obtenen es poden extrapolar a altres àrees amb trama urbana semblant. 

Es diferencien tres tipologies: estacions de fons urbà, estacions de suburbà i estacions de trànsit.

  • Estacions de fons urbà: Palau Reial, Zona Universitària, Sants, parc de la Ciutadella (IES Verdaguer), Poblenou, Vall d’Hebron.
  • Estacions de suburbà: IES Goya
  • Estacions de trànsit: Eixample, Universitat, Gràcia - Sant Gervasi

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica està cogestionada per la Generalitat de Catalunya i l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Classificació de l’Estat de la Qualitat de l’Aire de Barcelona (EQAB)

Per facilitar la comprensió del nivell de qualitat de l’aire de Barcelona en temps real s’ha establert una classificació en cinc nivells representats amb un codi de colors, que van des d’una qualitat bona fins a una de molt dolenta. L’escalat dels nivells es basa en les concentracions de diòxid de nitrogen (NO2) i de les partícules respirables (PM10) presents a l’atmosfera.

La classificació està basada en els llindars de referència de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i en les diverses fases establertes en el Protocol municipal per episodis d’alta contaminació.

EQABNO2 Màxima horària (µg/m3)PM10 Mitjana diària (µg/m3)
Bo0-400-20
Moderat40-14020-40
Regular140-16040-50
Dolent160-20050-80
Molt dolentmés de 200més de 80