Contaminació diària

Cada dia a Barcelona i a la seva àrea metropolitana es produeixen milions de desplaçaments amb vehicles motoritzats i s'hi concentren activitats (industrials, etc.) que contribueixen a augmentar la contaminació de la ciutat. Encara que hi ha pocs dies l’any en els que se sobrepassen els nivells fixats per les autoritats, la mitjana anual dels contaminants presents a l'aire és elevada.

Per fer-hi front, a la ciutat de Barcelona s’estan duent a terme diferents mesures estructurals per reduir els contaminants de manera permanent durant tot l’any. Aquestes mesures inclouen accions amb relació al model urbà, la mobilitat o les infraestructures, entre altres.

Episodis de contaminació

Els episodis de contaminació atmosfèrica són situacions meteorològiques puntuals d’alta contaminació en les quals se sobrepassen els límits establerts per les autoritats i no es preveu millora en els propers dies. Aquest fet excepcional requereix l’aplicació immediata de mesures específiques per facilitar la reducció dels contaminants de l’aire i protegir la salut de les persones. 

Determinades circumstàncies meteorològiques, com ara l’absència de pluges abundants o la presència d’anticiclons, dificulten la dispersió dels elements contaminants i en faciliten la concentració, per la qual cosa solen actuar com a detonant d’episodis de contaminació atmosfèrica allà on habitualment es registren nivells mitjans elevats.

La Generalitat de Catalunya és qui té la competència per declarar episodi per alta contaminació atmosfèrica. Es poden donar tres escenaris:

  • Avís preventiu: per concentració a l’atmosfera de gasos NO2 o de partícules PM10.
  • Declaració d’episodi ambiental per NO2: per alta concentració a l’atmosfera de gasos NO2.
  • Declaració d’episodi ambiental per PM10: per alta concentració a l’atmosfera de partícules PM10.

En aquests casos l’Ajuntament de Barcelona activa un protocol de contaminació amb mesures per reduir els principals factors emissors de gasos i pols, en àmbits com el trànsit de vehicles, les obres a l'espai públic i els serveis de neteja viària i de jardineria públics, entre altres.