La intensa activitat industrial, l’alt volum de trànsit a Barcelona i al seu entorn metropolità, el clima mediterrani d’escassa pluja i l’arribada de núvols de pols sahariana afavoreixen concentracions d’elements contaminants a l’aire que es respira. Aquest fet afecta negativament la salut.

Els dos elements perjudicials per a la salut de les persones més abundants a l’aire de Barcelona són el diòxid de nitrogen (NO2), un gas irritant que ataca els pulmons i que produeixen sobretot els motors de combustió interna, i les partícules en suspensió menors de 10 micres (PM10), que afecten especialment el sistema respiratori i cardiovascular, i que tenen origen principalment en els processos de combustió, rodaments i frenades de vehicles, en les obres de construcció, o en la pols que arriba del Sàhara.

Encara que són invisibles als ulls aquests contaminants són molt perjudicials per a la salut de totes les persones, però especialment per als col·lectius més vulnerables com ara els infants, les dones embarassades, les persones adultes amb cardiopaties o afectacions respiratòries i la gent gran.