Clics de FAmobil fen fila índia

Bloc temàtic 5 - Aprenentatge de la violència

L’aprenentatge de la violència: poder i patriarcat

“En un món dominat pels homes, el d'aquests és, per definició, un món de poder. Aquest poder és una part estructurada de les nostres economies i sistemes d'organització política i social; forma part del nucli de la religió, la família, les expressions lúdiques i la vida intel·lectual. Individualment molt del que nosaltres associem a la masculinitat gira entorn a la capacitat de l'home d'exercir poder i control.

No obstant això, la vida dels homes parla d'una realitat diferent. Tot i que ells tenen el poder i cultiven els privilegis que el nostre sexe atorga, aquest poder està viciat“

Michael Kaufman
Los hombres, el feminismo y las experiencias contradictorias del poder entre los hombres (1994) Més

Per entendre com es construeix la masculinitat hegemònica i quin paper té a la nostra societat, és important entendre el context patriarcal en què aquesta es desenvolupa. Tal i com també es detalla en el bloc de sensibilització d’aquest recurs, el sistema sexe-gènere és un sistema de relacions que otorga a la sexualitat biològica una identitat i determinats rols a la societat, a partir d’una relació asimètrica. És a dir, una categoria està supeditada a l’altra, en aquest cas, la femenina en detriment de la masculina.

Aquest sistema divideix les persones en dues categories sexuals i els assigna una categoria socio-cultural: el gènere. El concepte de gènere ha estat profundament estudiat pels diferents moviments feministes, no en va, ja que parlar del gènere com un aprenentatge i desnaturalitzar les desigualtats que se’n deriven, és un dels pilars bàsics per començar el camí cap a una societat igualitària.

Les activitats d’aquest bloc permeten treballar diferents aspectes de la masculinitat hegemònica i del poder i els privilegis que se’n deriven. És per això que es tractarà especialment la relació que s'estableix entre masculinitat i violència. Finalment, trobareu diferents eines per a generar alternatives i acompanyar els nois i els homes cap a un nou model de masculinitat basat en l’empatia, l’assertivitat, les emocions i una vivència saludable de la pròpia identitat, lliure i respectuosa amb l’entorn.

A continuació es mostra molt breument, com aquest sistema s’articula en dues branques essencials:

  • Com han de SER els homes.
  • Com s’han de RELACIONAR els homes amb ells mateixos i amb el seu entorn? quins són els comportaments que se'n deriven i els seus riscos associats?