Violència masclista

Com es manifesta la violència masclista en les relacions afectiu-sexuals?

Entendre el vincle entre els mites sobre l'amor romàntic i la violència és un primer pas. En segon lloc, cal que tinguem una idea sobre com aquesta violència s'acostuma a manifestar.

Segons el Ministeri de Sanitat a l'estat espanyol han mort 712 dones entre 2003 i 2013 a causa de la violència masclista, la majoria a mans de les seves parelles o ex-parelles. Més Dades com aquestes demostren la gravetat de la situació i la necessitat d'implicar els homes en la lluita contra la violència. Especialment cal parar atenció al fet que moltes d'aquestes violències es donen dins de l'àmbit de la parella. És per aquest motiu que cal treballar per a prevenir-les en aquest àmbit (juntament amb d'altres com el laboral, polític etc.).

Tot i que en aquest apartat ens centrarem en la violència en les relacions sexoafectives, cal remarcar el fet que aquesta és una manifestació reflex d'una societat masclista i una estructura social que legitima l'ús de violències per part dels homes i el domini dels homes per sobre de les dones. Quan parlem de violència masclista dins de la parella no ho podem desvincular del context social en el que vivim. Això vol dir que qualsevol home socialitzat en una societat com la nostra és una persona que pot arribar a utilitzar la violència per relacionar-se amb la resta de persones. Per tant, és necessari educar els homes, de qualsevol edat, en la comunicació i la resolució de conflictes pacífica i dialogadament per evitar que aquesta es manifesti.

Dit això, és important entendre que la violència física i les morts són la punta de l'iceberg d'una violència que s'exerceix progressivament i que s'expressa de maneres molt diferents. És per això que parlem de diferents tipus de violència (taula 1). En les relacions sexoafectives la violència psicològica i verbal, la violència sexual o la violència física són alguns dels tipus de violència més comunes.

Algunes d'aquestes manifestacions de la violència poden semblar més subtils o són més difícils d'identificar però no per això menys greus. Cridar algú per obtenir la raó, desacreditar constantment a l'altra, controlar el que fa i la seva manera de vestir, no respectar els límits que posa, són entre d'altres, actituds que minen l'autoestima de l'altra persona i són indicadors de relacions sexoafectives no basades en el respecte i l'acompanyament sinó en la violència i la imposició. Aquestes alarmes ens permetran detectar si una relació ens convé o no ens convé. En aquest sentit, especialment els homes (degut a la socialització que han rebut) han de començar a assumir la responsabilitat de construir relacions on els diferents tipus de violència no hi tinguin cabuda.

TAULA 1

Tipus de violència
Tipus de violència masclista Definició  Més Exemples
Violència Física Comprèn qualsevol acte o omissió de força contra el cos d’una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany. Colpejar o estrènyer el braç amb força.
Violència psicològica i verbal Comprèn tota conducta o omissió intencional que produeixi en una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, humiliacions, vexacions, exigència, obediència o submissió coerció verbal, insults, aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat. Cridar per obtenir la raó o menystenir i ridiculitzar totes les opinions de l'altra persona.
Violència sexual i abusos sexuals Comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l'exhibició, l'observació i la imposició, per mitjà de violència, intimidació, prevalença o manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu. Violació, assetjament sexual o no respectar un “no”, un límit.
Violència econòmica Consisteix en la privació intencionada i no justificada de recursos per al benestar físic o psicològic d’una dona i, si escau, de les seves filles o fills, i la limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella. Control dels diners.
  • Quin tipus de relacions construeixo?
  • Estic obert a revisar la meva manera de comportar-me i de relacionar-me?
  • Sóc capaç d'identificar actituds, comentaris o maneres de fer que redueixen la llibertat de l'altra persona o la fan sentir malament?
  • Sóc capaç d'emfatitzar amb les persones que pateixen aquests comentaris, maneres de fer i actituds?
  • Què faig per canviar-les?

Tot i que és una proporció encara insuficient, volem apuntar que cada vegada més homes estan prenent consciència i assumint la responsabilitat d'implicar-se en l'eradicació la violència dins de la parella. Tenint en compte que aquest objectiu només es pot assolir mitjançant un replantejament personal. Què vol dir aleshores responsabilitzar-se? Què poden fer els homes davant de la situació actual? Revisar-se personalment de manera constant i preguntar-se quin tipus de relacions estan mantenint pot ser un inici.

Prendre consciència de totes les maneres en què es manifesta la violència masclista, buscar alternatives al model de masculinitat tradicional, repensar la pròpia masculinitat de manera col·lectiva, Més aprendre i exercitar les formes de comunicació i de resolució de conflictes no-violentes o mantenir una actitud de tolerància zero davant de comportaments i actituds sexistes i masclistes, poden ser algunes de les eines que es proposen. És per això que les dinàmiques que presentem en aquest bloc poden servir com a punt de partida a l'hora de treballar les masculinitats de manera grupal.

Finalment, quan parlem de violència masclista cal entendre que aquesta es manifesta de moltes maneres. Més enllà del que hem descrit fins aquí, existeixen altres violències quotidianes, pràcticament invisibles pel grau en el que aquestes s'han normalitzat (aquestes es donen dins i fora de l'àmbit de la parella tot i que en aquest apartat ens centrarem en aquelles que donen dins de les relacions sexoafectives). Aquestes violències són les encarregades de generar i mantenir la dominació masculina. Dominació que legitima la violència envers les dones com a estratègia per mantenir el poder.