Planificación estratégica

Calendari

En aquest apartat trobaràs informació sobre el procés d’elaboració del Pla estratègic de turisme 2016-2020.

 

Fase d’anàlisi i disseny

 • Avaluació del Pla estratègic 2015
 • Procés PAM-PAD
 • Disseny de metodologia
 • Generació de coneixement
 • Reunions i entrevistes
 • Grups de treball
 • Visió de grups polítics

Fase de diagnosi

 • Document de diagnosi estratègica
 • Visió 2020
 • Objectius 2020

Fase de propostes

 • Document de programes d’actuació 2016-2020
 • Mesura de govern al Consell Plenari 

Implementació

 • Oficina del Pla Estratègic
 • Pla de treball anual
 • Desenvolupament d’estratègies

El procés del Pla estratègic 2016-2019 es va iniciar a finals del 2015 amb una fase preliminar de disseny, durant la qual es va dur a terme una avaluació de l’anterior Pla estratègic 2010-2015, i en què es van tenir en compte iniciatives com el Codi ètic mundial del turisme, la certificació Biosphere i el pacte local per a la gestió i promoció d’un turisme responsable i sostenible.

La fase de diagnosi, que va finalitzar al juny de 2016, i que tenia com a objectiu detectar els reptes derivats de l’activitat turística a través de diversos espais i taules de participació, com els debats del Pla d’actuació municipal (PAM), les taules tècniques municipals o els grups de treball temàtics.

La fase de propostes, que es va desenvolupar entre els mesos de juny i desembre de 2016, va servir per definir els objectius estratègics de la política municipal, debatre les propostes recollides en matèria de turisme i redactar un marc d’actuació que serveixi de guia al Govern municipal.

La Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona és l'encarregada d’impulsar la implementació de les mesures que es deriven de les diferents línies d’actuació, definint un pla d’actuació anual en el qual es detallen els agents implicats i el calendari de cada programa per tal de consolidar els objectius estratègics definits al PET20

L’objectiu és disposar d’un document aprovat al principi de 2017.

NOVEMBRE 2015

Documents base

(Fase prèvia)
 • Avaluació del Pla estratègic 2015
 • Bases per a un pacte local de turisme sostenible
 • Procés PAM-PAD
 • Referents de gestió i planificació
 • Pla estratègic 2020
 • Altres processos (PEUAT, Pla de mobilitat...)
 • Missió i objectius del Pla 2020

Documents i processos de gestió i planificació que han servit de base per preparar el nou Pla estratègic de turisme 2016-2020.

GENER 2016

Fase d’anàlisi i disseny

 • Dades
 • Estudis
 • Generació de coneixement
 • Reunions i entrevistes
 • Grups de treball
 • Visió de grups polítics

El procés del Pla estratègic 2016-2019 es va iniciar a finals del 2015 amb una fase preliminar de disseny, durant la qual es va dur a terme una avaluació de l’anterior Pla estratègic 2010-2015, i en què es van tenir en compte iniciatives com el Codi ètic mundial del turisme, la certificació Biosphere i el pacte local per a la gestió i promoció d’un turisme responsable i sostenible.

SETEMBRE 2016

Fase de diagnosi

 • Document de diagnosi estratègica
 • Visió 2020
 • Objectius 2020

Memòria de la diagnosi

La fase de diagnosi, que s’allargarà fins al mes de juny, té com a objectiu detectar els reptes derivats de l’activitat turística a través de diversos espais i taules de participació, com els debats del Pla d’actuació municipal (PAM), les taules tècniques municipals o els grups de treball temàtics.

GENER 2017

Fase de propostes

 • Programes, línies i actuacions
 • Document de programes d’actuació 2016-2020

Document de propostes

La fase de propostes, que es desenvoluparà entre els mesos de juny i desembre del 2016, servirà per definir els objectius estratègics de la política municipal, debatre les propostes recollides en matèria de turisme i redactar un marc d’actuació que serveixi de guia al Govern municipal.