Convocatòria de subvencions per a la transformació digital del comerç 2018

SUBVENCIONS PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DEL COMERÇ 2018

SUBVENCIONS GENERALS DE CIUTAT. ÀMBIT COMERÇ. 2019 (a continuació del primer text).

 

Subvencions per a la transformació digital del comerç 2018.

Mentre el consumidor ha incorporat la digitalització de forma natural en el seu dia a dia modificant els hàbits socials i de consum, el comerç de Barcelona presenta un nivell baix de maduresa digital. El 59,6 % dels comerços no tenen presència o presenten una presència molt bàsica a internet i pràcticament no implementen cap element de comunicació online, ja sigui mitjançant un web o xarxes socials.

Per això Barcelona adopta un model de transformació digital per implantar noves tecnologies en l’àmbit del comerç local per fer-o més competitiu. Part del petit comerç de la ciutat es beneficiarà de la seva transformació digital mitjançant ajuts i altres mesures engegades des de l’Ajuntament de Barcelona per aconseguir un posicionament en aquest àmbit.  

Els objectius municipals són:

  • Facilitar la transformació digital del comerç i les associacions de comerciants territorials.
  • Millorar el nivell de maduresa tant dels comerços com de les associacions.
  • Crear avantatges competitius per al comerç gràcies a la activitat del comerç i les associacions a internet.

Donar resposta a les noves necessitats del consumidor digital a la ciutat de Barcelona.

Bases de la convocatòria

De l’11 d’abril fins al 2 de juliol, s’obre el període de sol·licitud de subvencions per a la transformació digital dels comerços de la ciutat destinats a comerços i associacions de comerciants que vulguin impulsar la seva digitalització.

L’objecte de les presents bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, per a projectes de transformació digital del comerç de Barcelona, iniciats i finalitzats durant l’any 2018.

S’estableixen dos àmbits d’actuació:

A.    Establiments comercials

Modalitats:

1.     Obtenció de presència bàsica o àmplia a internet

2.     Desenvolupament d’una presència activa a internet

 

B.     Associacions de comerciants territorials:

Modalitats:

1.     Obtenció de presència bàsica o àmplia a Internet

2.     Desenvolupament d’una presència activa a internet 

3.     Ampliació de cartera de serveis de les associacions

 

Documentació que cal presentar:

Doc. 1 Instància de sol·licitud de subvenció. Conté una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de la sol·licitud.

Doc. 2 Formulari descriptiu del projecte on es defineixen les accions que es duran a terme.

Doc. 3 Qüestionari de presència a internet. (Obligatori per als sol·licitants de l’àmbit A i àmbit B)

Doc. 4 Autodiagnosi TIC per a empreses del comerç i serveis del Consorci de Comerç, Artesania i moda de Catalunya (Només per als sol·licitants de l’àmbit A: Establiments comercials).

Les sol·licituds per concórrer a les subvencions regulades en aquestes bases s’han de formular mitjançant els documents normalitzats, que també es podran descarregar de la pàgina web:

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

 

Vegeu el vídeo amb la participació del comerciant Ramon Puigoriol sobre la transformació digital del comerç.

 

 

SUBVENCIONS GENERALS DE CIUTAT. ÀMBIT COMERÇ. 2019

A partir del pròxim 27 de desembre i fins el 24 de gener, es podran presentar les sol·licituds de subvencions per part de les entitats de comerç de Barcelona per a l’any 2019. De nou, la convocatòria de subvencions de comerç forma part de la general que publica l’Ajuntament de Barcelona.

L’àmbit de Comerç rep el nom de “Comerç de proximitat i promoció econòmica” i es distingeix per la lletra ‘N’. Els programes per als quals es poden sol·licitar subvencions són els següents:

  • Accions de dinamització, comunicació, formació i sostenibilitat (N.a.11)
  • Reforç de les estructures associatives comercials (N.b.11)
  • Projectes de millora en la digitalització del comerç (N.c.11)
  • Projectes de col·laboració́ entre associacions en l’àmbit digital (N.d.11)

Cal destacar que per a l’any 2019, s’afegeix com a finalitat de les sol·licituds el foment del consum responsable. Així, s’inclou un nou criteri d’avaluació general de l’impacte (districte i ciutat): beneficis ambientals, com ara ambientalització d’esdeveniments o economia circular, i beneficis socials del projecte, per exemple, la contractació sostenible.

Tots els programes són d’àmbit de ciutat i són els que subvenciona la Direcció de Comerç. La lletra ‘N.e’ correspon únicament a l’àmbit de districte (promoció econòmica).

L’import màxim de les subvencions no excediran el 50% del total de la despesa i els topalls per programa són els següents:

a) 45.000 euros per accions de dinamització, comunicació, formació i sostenibilitat.
 
b) 20.000 euros per reforç de les estructures associatives comercials.
 
c) 9.000 euros per projectes de millora en la digitalització del comerç.
 
d) 11.000 euros per projectes de col·laboració entre associacions en l’àmbit digital.

 

Poden presentar sol·licituds les associacions de comerciants territorials i sectorials i les entitats de comerç sense afany de lucre. En queden exclosos els mercats municipals, les associacions de mercats i els col·legis professionals.

Els programes

A) Les accions de dinamització, comunicació, formació i sostenibilitathauran de tenir com a finalitat fomentar activitats d’interès públic o social que dinamitzin el comerç de proximitat, promoguin l’associacionisme comercial territorial o sectorial, potenciïn fórmules de col·laboració públic-privades, d’autogestió o altres, i millorin la competitivitat del comerç de la ciutat així com generin sinèrgies amb altres sectors econòmics o socials. En el capítol de formació, se subvencionaran aquelles accions que no siguin impartides per l’Ajuntament de Barcelona o ens municipals com ara Barcelona Activa. Cal subratllar també els projectes que promoguin bones pràctiques ambientals i de responsabilitat social dels comerços (per exemple les accions per tal d’eliminar les bosses de plàstic, la promoció de la professionalització en la gestió de l’entitat a través de la formació continuada, el lloguer del local de la seu de l’entitat -subvencionable amb un màxim del 15%).

B) El reforç de les estructures associatives comercialses considera com el suport professional a la gestió del projecte de l’entitat amb funcions de dinamitzador comercial, reforç administratiu i de comunicació. A més, les associacions de comerciants territorials poden també presentar projectes conjunts (amb un mínim de dues associacions).

C) Les accions en l’àmbit de la digitalització del comerçhan de tenir com a finalitat la millora del nivell de maduresa digital de les entitats comercials. Per exemple: accions que promoguin la presència bàsica o àmplia a Internet, una presència activa o l’ampliació de la cartera de serveis de l’associació. És requisit necessari realitzar el “Qüestionari de presència a Internet”. L’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) en pot fer assessorament per aquest tràmit.

D) Finalment, els projectes de col·laboració entre associacions en l’àmbit digitalcomprenen accions de millora en l’àmbit de la digitalització del comerç per fomentar l’intercanvi i la col·laboració entre l’ecosistema comercial i digital de Barcelona amb iniciatives que tinguin com a objectiu la promoció del comerç local. Per exemple: projectes de col·laboració entre un mínim de dues entitats de comerç amb l’objectiu de fomentar la transició del comerç cap a l’omnicanalitat dels seus associats (venda i/o catàleg en línia, o lliurament a domicili, entre d’altres). L’adhesió al projecte de la targeta de fidelització del comerç -Viba- és subvencionable amb un màxim de 1.000€. Com en l’anterior punt, cal realitzar el “Qüestionari de presència a Internet”, i l’OAE en pot fer l’assessorament.

Podeu consultar la documentació de la convocatòria per a 2019 al web de l’Ajuntament de Barcelona: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

El dia 27 de desembre, i al mateix web, estaran disponibles també els documents: instància, projecte i annexos a presentar.