Segons el Decret 25/2008 de 29 de gener, que estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés:

  • L'avaluació del procés d'aprenentatge serà contínua i integradora, i es durà a terme per a cada assignatura en referència als objectius establerts a l'annex 1 d'aquest decret, i tenint en compte els objectius que el centre estableixi en el projecte curricular (art. 10.1 de l'esmentat decret).
  • Totes les activitats del curs (classes, audicions, exàmens, proves de nivell, etc.) formen part de la valoració final del procés d'aprenentatge que ha seguit l'alumne. En cada assignatura es determinarà el valor específic de cadascuna d'aquestes activitats.
  • L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes la farà el conjunt del professorat que intervé en la formació de l'alumne/a, reunits en junta d'avaluació i coordinats per la persona tutora. Les decisions relatives a les qualificacions de les assignatures es prendran de manera col·legiada (art. 10.2 de l'esmentat decret).
  • Els resultats de l'avaluació de cada assignatura del currículum s'expressaran per mitjà d'una escala de puntuació d'1 a 10 sense decimals, i serà necessària una qualificació mínima de 5 per considerar-la positiva (art. 10.3 de l'esmentat decret).

Promoció de curs

L'alumne pot promocionar de curs amb dues assignatures suspeses. L'alumne pot recuperar aquestes assignatures pendents (una o dues) mitjançant la superació de proves extraordinàries.Amb tres assignatures suspeses l'alumne no podrà promocionar ni tenir opció a fer les proves extraordinàries i haurà de repetir curs.

Repeticions

L'alumne repetirà curs si ha suspès tres assignatures.
El centre pot eximir l'alumne de cursar aquelles assignatures que ja ha aprovat.
En cas de repetir les assignatures aprovades es tornaran a avaluar.

Promoció extraordinària

Són aquelles en les que no se segueix la correlativitat dels cursos degut a la diferència del nivell de l'alumne/a amb el que es requereix pel curs que està realitzant. Aquestes promocions es decidiran mitjançant la convocatòria de juntes extraordinàries.
Si la comissió d'avaluació ho considera convenient i, a proposta del tutor, l'alumne podrà promocionar a un curs diferent del següent amb una prova de nivell extraordinària, però es necessari que la mitjana de les assignatures troncals (instrument i llenguatge /harmonia del curs anterior) sigui 8 o 9.
Aquesta prova serà per constatar el nivell de la resta d'assignatures (excepte instrument) del curs promocionat. No es pot promocionar de manera extraordinària el curs que han fet la prova d'accés al centre.

Informes d'avaluació

A final de cada quadrimestre l'alumne i/o pares rebran de part del tutor informació sobre les qualificacions obtingudes del procés d'aprenentatge, i podran visualitzar per la intranet el corresponent butlletí. Aquest informe recollirà una puntuació de l'1 al 10 de cada assignatura.

A final de curs el tutor entregarà  en paper i signat per ell aquest butlletí  que contimdrà la informació de les qualificacions de les avaluacions i les notes finals,

Adreceu-vos a l'apartat Normativa acadèmica per ampliar informació respecte a qüestions en referència a:

  • permanència en el grau professional
  • promoció de curs
  • assignatures pendents
  • promoció extraordinària