You are here

Informació general

 1. Què són aquests estudis i quin títol s'obtè?
  Són estudis reglats formats per sis cursos, per cada especialitat instrumental, i amb els que s'obtè el "Títol professional de música" emès per la Generalitat de Catalunya. Pots consultar aquí el pla d'estudis de cada instrument.
 2. Necessito tenir coneixements musicals per cursar-lo?
  Sí, ja que cal fer una prova per accedir-hi.
 3. On començar a estudiar música si no tinc cap coneixement?
  Hi ha oferta pública i oferta privada. 
  • Oferta pública a Barcelona 
   Hi ha cinc Escoles Municipals de Música, adreçades principalment als nens i nenes:
  • Oferta privada
   Hi ha dues associacions on podeu trobar informació:
   • Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM) 
    www.acem.cat 
    Tel. 93 481 72 51
   • Escoles de Música d'iniciativa privada associades de Catalunya (EMIPAC) 
    www.emipac.org 
    Tel. 93 314 33 58
 4. Hi ha límit d'edat?
  No. Pots cursar els estudis de grau professional sigui quina sigui la teva edat.
 5. Si sóc estranger, quines condicions hi ha per estudiar al Conservatori?
  A més de les generals, cal que tinguis el N.I.E. (número d'identificació d'estrangeria).
 6. Després de cursar aquests estudis podré entrar al grau superior?
  L'obtenció del Títol professional de música no dóna accés directe als centres de grau superior. Cal superar també una prova d'accés.
 7. Amb el Títol de grau professional de música puc excercir la docència en una escola d'educació primària, en un institut, en una escola de música o en un conservatori? 
  No. Per exercir la docència en centres reglats de música cal seguir estudis universitaris específics o de nivell equivalent.
 8. Quant costa la matrícula?
  Cada curs lectiu es publiquen els preus públics. Consulta l'espai de matrícula per conéixer els preus públics vigents.

Proves d'accés

 1. Què he de fer per cursar els estudis de grau professional?
  Cal que t'inscriguis i superis la prova d'accés
 2. En què consisteix la prova d'accés? 
  La prova consta de dues parts. La primera és de llenguatge musical i la segona d'instrument. Pots consultar els models de proves que et serviran de guia.
 3. Em puc presentar a més d'una especialitat instrumental?
  Sí. Et pots presentar a tantes especialitats instrumentals com vulguis. No caldrà que repeteixis la prova de llenguatge musical, ja que serà vàlida per a les altres especialitats a les que et presentis. En cas que et presentis a diferents nivells sempre es comptabilitzarà la del curs superior al que optis.
 4. En quines dates es convoca la prova d'accés?
  La prova la convoca cada any el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La inscripció es fa al llarg dels mesos de febrer/març i la prova es fa en els mesos de maig/juny. Posteriorment es publica la llista d'admesos. En cas que hi hagi places vacants hi ha una segona convocatòria al setembre.
 5. Hi ha un límit de convocatòries a la prova d'accés a la que els candidats es puguin presentar?
  No. Et pots presentar tantes vegades com vulguis.
 6. El fet de superar la prova suposa l'admissió al centre? 
  La superació de la prova no suposa l'admissió automàtica al centre, i està supeditada al nombre de places disponibles. Les places seran atorgades per rigorós ordre de puntuació.
 7. Puc saber quantes places s'oferten? 
  Sí, el dia que es publiquen al web.
 8. He de venir amb un pianista repertorista? Sí, l’han de portar els aspirants de cant i d’instruments melòdics per a les peces que es requereixi. Durant la prova s’hauran de tenir em compte les mesures següents:

  - tocar amb mascareta i mantenir una distància de 2 metres

  -els intèrprets d'instruments de vent i els cantants faran la prova darrera d’una mampara

  -caldrà rentar-se les mans abans i després de tocar el piano i de manipular qualsevol material d'ús compartit (faristols, cadires, etc).

 9. Quina vigència té la prova? 
  La prova només serveix per al curs acadèmic per al qual es du a terme. En cas que el candidat superi la prova però no obtingui plaça al centre, haurà de repetir-la el curs següent, si encara vol accedir-hi.
 10. Si vinc d'un altre conservatori, cal que faci la prova d'accés?
  No cal que la facis, has de formalitzar la preinscripció (trasllat d‘expedient) en les dates marcades pel Departament d'Ensenyament. 
  Segons la resolució de preinscripció pel curs 2012-13 del Departament d'Ensenyament, el Conservatori farà una reserva de places del 10% per l'alumnat provinent de trasllat per els cursos de 2n a 6è. Excepte aquesta reserva, el criteri d'ordre d'assignació de places segons el decret 25/2008 de 29 de gener de 2008 és el següent: en primer lloc: alumnes que han superat la prova d'accés al centre; si queden vacants: alumnes que han sol·licitat trasllat. En aquest cas l'adjudicació de les places vacants es farà per ordre decreixent de la nota mitjana de tot l'expedient acadèmic. 
  Hi ha una altra opció i és que facis la prova d'accés al centre.
 11. S’ha de fer la prova de música de cambra en els cursos que està previst? Sí, s’ha de fer als cursos que es demana respectant les mesures següents:

  - tocar tot mantenint una distància de 2 metres (les formacions de piano a 4 mans hauran de tocar a dos pianos)

  - tocar amb mascareta

  - els cantants i els intèrprets d'instruments de vent  tocaran darrera d’una mampara

  -caldrà rentar-se les mans abans i després de tocar el piano i de manipular qualsevol material d'ús compartit (faristols, cadires, etc).

Organització dels estudis

 1. Quantes hores lectives es fan a la setmana?
  Ho pots consultar en el pla d'estudis de cada instrument.
 2. Quin preu té cada curs?
  Cada any es publiquen els preus públics. Consulta l'espai de matrícula per conéixer els preus públics vigents.
 3. Hi ha beques?
  Sí. Cada any l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya ofereixen els ajuts pels estudis.
 4. Com puc saber quins horaris tindré?
  Pots consultar a la Guia de l'estudiant vigent els horaris de totes les assignatures. En el moment de matrícula és quan esculls els teus horaris. L'ordre de matriculació l'ha determinat el centre per ordre descendent de nota mitja obtinguda.
 5. Quan m'haig de matricular?
  La matrícula es fa a finals de juny/principis de juliol. El centre publica el calendari i horari individual de matrícula i tota la documentació i formularis necessaris.
 6. Puc canviar d'especialitat instrumental un cop iniciats els estudis? 
  En principi no. Si ets alumne d'una determinada especialitat i vols deixar-la per cursar-ne una altra has de realitzar la prova d'accés de l'especialitat a la que vulguis accedir.
 7. Puc tenir assignatures convalidades de l'institut o altres centres educatius?
  Sí. Cal sol·licitar la convalidació d'acord amb les instruccions del Departament d'Ensenyament.
 8. Puc estudiar més d'un instrument alhora? 
  Sí, això s'anomena doble especialitat. Les assignatures comunes només cal cursar-les en una de les especialitats.
 9. Quants cursos puc repetir?
  Pots repetir dues vegades al llarg dels sis cursos, però el mateix curs només el pots repetir una vegada.
 10. Amb quantes assignatures suspeses puc passar de curs?
  Amb dues.