You are here

Informació general

 1. Què són aquests estudis i quin títol s'obtè?
  Són estudis reglats formats per sis cursos, per cada especialitat instrumental, i amb els que s'obtè el "Títol professional de música" emès per la Generalitat de Catalunya. Pots consultar aquí el pla d'estudis de cada instrument.
 2. Necessito tenir coneixements musicals per cursar-lo?
  Sí, ja que cal fer una prova per accedir-hi.
 3. On començar a estudiar música si no tinc cap coneixement?
  Hi ha oferta pública i oferta privada. 
  • Oferta pública a Barcelona 
   Hi ha cinc Escoles Municipals de Música, adreçades principalment a infants:
  • Oferta privada
   Hi ha dues associacions on podeu trobar informació:
   • Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM) 
    www.acem.cat 
    Tel. 93 481 72 51
   • Escoles de Música d'iniciativa privada associades de Catalunya (EMIPAC) 
    www.emipac.org 
    Tel. 93 314 33 58
 4. Hi ha límit d'edat?
  No. Pots cursar els estudis de grau professional sigui quina sigui la teva edat.
 5. Si soc estranger, quins requeriments hi ha per estudiar al Conservatori?
  A més dels requeriments generals, cal que tinguis el N.I.E. (número d'identificació d'estrangeria).
 6. Després de cursar aquests estudis podré entrar al grau superior?
  L'obtenció del Títol Professional de música no dóna accés directe als centres de grau superior. Cal superar també una prova d'accés.
 7. Amb el Títol de grau professional de música puc excercir la docència en una escola d'educació primària, en un institut, en una escola de música o en un conservatori? 
  No. Per exercir la docència en centres reglats de música cal seguir estudis universitaris específics o de nivell equivalent.
 8. Quant costa la matrícula?
  Cada curs lectiu es publiquen els preus públics. Consulta l'espai de matrícula per conéixer els preus públics vigents.

Proves d'accés

 1. Què he de fer per cursar els estudis de grau professional?
  Cal que t'inscriguis a la prova d’accés al Grau Professional, la superis, i obtinguis plaça al centre on vols estudiar.
 2. En què consisteix la prova d'accés? 
  La prova consta de dues parts. La primera és de llenguatge musical i la segona d'instrument. Pots consultar els models de proves que et serviran de guia.
 3. Em puc presentar a més d'una especialitat instrumental?
  Sí. Et pots presentar a tantes especialitats instrumentals com vulguis. No caldrà que repeteixis la prova de llenguatge musical, ja que serà vàlida per a les altres especialitats a les quals et presentis. En cas que et presentis a diferents cursos hauràs de fer la prova de llenguatge del curs més alt.
 4. En quines dates es convoca la prova d'accés?
  La prova d’accés la convoca el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a principi d’any. La inscripció a la prova d’accés per a cada centre está oberta durant uns 10-15 dies dels mesos de febrer-març i  la prova té lloc el mes de maig. Després de publicar-se la qualificació dels resultats de les proves es publica la llista d'admesos. Per a ser admès/a al centre cal: haver superat l’exercici d’instrument i el de llenguatge musical, i obtenir plaça.
  Un cop finalitzat tot el procés de les proves d’accés del mes de maig, pot haver-hi una segona convocatòria al setembre, si el centre disposa de places vacants per convocar.
 5. Hi ha un límit de convocatòries a la prova d'accés a la que els candidats es puguin presentar?
  Et pots inscriure i presentar a tantes convocatòries de la prova d’accés com vulguis.
 6. El fet de superar la prova suposa l'admissió al centre? 
  La superació de la prova d’accés no suposa l'admissió automàtica al centre, sinó que l’admissió està supeditada al nombre de places disponibles. Les places s’atorguen per rigorós ordre de puntuació final de la prova d’accés.
 7. Puc saber quantes places s'oferten? 
  Sí. La oferta de places es fa pública després de les inscripcions a les proves. 
 8. He de venir amb un pianista repertorista? Sí, les persones aspirants de Cant i d’instruments melòdics han de dur pianista repertorista, per a interpretar les peces que requereixin acompanyament de piano
 9. Quina vigència té la prova? 
  La prova d’accés només és vàlida per a accedir al Grau Professional al curs acadèmic per al qual es convoca. En cas que l’aspirant superi la prova d’accés però no obtingui plaça al centre, si encara vol accedir-hi, haurà de repetir-la el setembre següent, si es convoca, o el curs següent.
 10. Si vinc d'un altre conservatori, cal que faci la prova d'accés?
  Si estàs o has estat matriculat a un altre conservatori de Grau Professional no cal que facis la prova d’accés: en aquest cas has de formalitzar la preinscripció, com a trasllat d‘expedient, en les dates marcades pel Departament d'Ensenyament. 
  Segons la resolució de preinscripció pel curs 2012-13 del Departament d'Ensenyament, el Conservatori farà una reserva de places del 10% per l'alumnat provinent de trasllat per els cursos de 2n a 6è. Excepte aquesta reserva, el criteri d'ordre d'assignació de places segons el decret 25/2008 de 29 de gener de 2008 és el següent: en primer lloc: alumnes que han superat la prova d'accés al centre; si queden vacants: alumnes que han sol·licitat trasllat. En aquest cas l'adjudicació de les places vacants es farà per ordre decreixent de la nota mitjana de tot l'expedient acadèmic. 
  També hi ha una altra opció: que facis la prova d'accés de nou. Per a aquest cas t’orientarem des del centre. 
 11. S’ha de fer la prova de música de cambra en els cursos que està previst? Sí, s’ha de presentar i interpretar una peça de música de cambra a uns cursos i especailitats determinats, tal com es detalla a les Orientacions a les Proves d’Accés a cursos 2on a 6è. Pots consultar-ho al web.

Organització dels estudis

 1. Quantes hores lectives es fan a la setmana?
  Ho pots consultar en el pla d'estudis de cada instrument.
 2. Quin preu té cada curs?
  Consulta l'espai de matrícula per conéixer els preus públics vigents.
 3. Hi ha beques?
  Sí. Cada any l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya ofereixen els ajuts pels estudis.
 4. Com puc saber quins horaris tindré?
  Pots consultar a la Guia de l'estudiant vigent els horaris de totes les assignatures. En el moment de matrícula és quan esculls els teus horaris. 
 5. Quan m'haig de matricular?
  La matrícula es fa a finals de juny/principis de juliol. El centre publica el calendari de matrícula i tota la documentació i formularis necessaris.
 6. Puc canviar d'especialitat instrumental un cop iniciats els estudis? Sí, s’això se’n diu “canvi d’especialitat”. Has de sol.licitar-ho al centre durant el curs -per començar la nova especialitat el setembre següent-, i t’informarem de com procedir. En la majoria de casos, si ja curses una especialitat i vols cursar-ne una altra, has de realitzar la prova d'accés d’aquesta nova especialitat.
 7. Puc tenir assignatures convalidades de l'institut o altres centres educatius?
  Sí. Cal sol·licitar la convalidació d'acord amb les instruccions del Departament d'Ensenyament.
 8. Puc estudiar més d'un instrument alhora? 
  Sí, això s'anomena doble especialitat. Les assignatures comunes només cal cursar-les en una de les especialitats.
 9. Quants cursos puc repetir?Pots repetir dues vegades al llarg dels sis cursos, però el mateix curs només el pots repetir una vegada, excepte el 6è curs, per al qual pots sol.licitar formalment una tercera vegada. El límit de permanencia al Grau Professional és de 8 anys.
 10. Amb quantes assignatures suspeses puc passar de curs? Pots promocionar de curs amb dues assignatures suspeses a l’avaluació final de Juny. Si en suspèns tres a l’avaluació final de Juny, cal que repeteixis curs.