You are here

INFORMACIÓ SOBRE PROVES D'ACCÉS-MATRÍCULA 2022/2023

En aquest espai es publica tota la informació relativa al procés d'inscripcions a la PROVA D'ACCÉS i MATRÍCULA

PROVES D'ACCÉS CURS 2022/2023 - CONVOCATÒRIA SETEMBRE 

 


 


Per a consultes relacionades amb les proves d'accés:

Correu electrònic: cmmb@bcn.cat 

Telèfon: 93.458.43.02 (Extensions 5105/5104/5111) 


Aspirants amb necessitats específiques

Els/les aspirants amb necessitats específiques que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar  recursos addicionals necessaris per a desenvolupar la prova.

Informació detallada a:

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prova-prof-musica-dansa-9784?category=7445de6a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Educaci%C3%B3+i+formaci%C3%B3&moda=1

Cal enviar la documentació a secretariaacademica@cmmb.cat, fins el 21 de març.


Simultaneïtat d'estudis amb l'ESO i batxillerat

1. L'alumnat que cursa ESO o batxillerat i estudis de música en un conservatori, pot demanar una convalidació i reducció d’hores lectives a qualsevol institut.

2. Per accedir al batxillerat en l'Institut de referència del nostre centre IES Jaume Balmes, tenen prioritat de matriculació els alumnes que cursen simultàniament aquests ensenyaments i els ensenyaments professionals de música o dansa, encara que no provinguin d'un centre adscrit. El centre disposa d'horaris adaptats per aquest alumnat.

Convalidacions segons tipus d'estudis:

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Simultaneitat_musica.pdf