You are here

INFORMACIÓ SOBRE PROVES D'ACCÉS-MATRÍCULA 2021/2022

Període de matriculació curs 2021/2022: 25 al 29 de juny de 2021


 

OFERTA PLACES CURS 2021/2022- CONVOCATÒRIA SETEMBRE 

DATES, HORARIS I ESPAIS DE LES PROVES - SETEMBRE 2021

Per a consultes relacionades amb les proves d'accés:

Correu electrònic: cmmb@bcn.cat 

Telèfon: 93.458.43.02 (Extensions 5105/5104/5111) 


Simultaneïtat d'estudis amb l'ESO i batxillerat

1. L'alumnat que cursa ESO o batxillerat i estudis de música en un conservatori, pot demanar una convalidació i reducció d’hores lectives a qualsevol institut.

2. Per accedir al batxillerat en l'Institut de referència del nostre centre IES Jaume Balmes, tenen prioritat de matriculació els alumnes que cursen simultàniament aquests ensenyaments i els ensenyaments professionals de música o dansa, encara que no provinguin d'un centre adscrit. El centre disposa d'horaris adaptats per aquest alumnat.