You are here

PREUS

 • 1r curs: 976 euros
 • 2n curs: 976 euros
 • 3r curs: 1.094 euros
 • 4t curs: 1.094 euros
 • 5è curs: 1.124 euros
 • 6è curs: 1.124 euros
 • Doble o Segona especialitat: 348 euros
 • Alumnes 6è curs amb una o dues assignatures pendents: 274 euros
 • Alumnes 6è curs amb una o dues assignatures pendents, si una d'elles és instrument: 348 euros

FORMA I TERMINIS DE PAGAMENT

El pagament és per domiciliació bancària en els següents períodes:

 • juliol: 10% del total
 • octubre: 30% del total 
 • desembre: 30% del total
 • abril: 30% del total

- Els preus reduïts (Segona especialitat i repetidors de sisè reduït) es pagaran en un únic rebut al juliol i no tenen dret a bonificació.

 

 

La sol·licitud s’ha de fer en el moment de formalitzar la matrícula i ha d’anar acompanyada de tota la documentació requerida per a la seva valoració.

Els trams de bonificació en funció de la renda familiar, el detall de la documentació que cal aportar per a la tramitació de la sol·licitud, així com els supòsits de revisió es poden consultar a la resolució de preus públics.

Per tal de poder formalitzar matrícula i sol·licitar bonificació els dos tutors hauran d’estar al corrent de pagament dels serveis o activitats prestats amb anterioritat per l’Institut Municipal d’Educació.

Calendari de presentació de sol·licituds de bonificació: la presentació de sol·licituds de bonificació es realitzar paral·lelament a la formalització de la matrícula.

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit...

L’adjudicació de les places que s’oferten es farà, per a cada especialitat, d’acord amb l’ordre següent:
1. Els aspirants que hagin superat la prova d’accés en el mateix centre on volen cursar els ensenyaments, ordenats per la qualificació de la prova d’accés.
2. Alumnes que s’han traslladat de centre i que no han accedit a les places reservades (de 2n a 6è).**
3. Alumnes del mateix centre que canvien d’especialitat, amb informe positiu en el cas d'optativa d'instrument complementari.
4. Els aspirants que hagin superat la prova d’accés en altres centres, ordenats per la qualificació de la prova d’accés.
5. Alumnes que volen cursar una segona especialitat al centre.
6. Alumnes que hagin superat la prova d’accés a més d’una especialitat, i que ja han obtingut plaça en altres especialitats.
7. Alumnes que tornen al centre després d’un temps d’absència de matrícula i que tenen aprovada almenys una assignatura del grau professional.

En cas d'empat en la qualificació final, la qualificació d'instrument més alta determina el desempat. Si continua l'empat, serà la LLETRA del cognom, segons sorteig, la que determina l'ordre.

Reserva de places per trasllats, segons la normativa vigent:
De segon a sisè curs, abans de fer pública l’oferta de places de cada curs i especialitat, cada centre farà una reserva del 10% de les places vacants d’acord amb el següent procediment:

1. Es determina el nombre de places vacants de cada curs, un cop deduïdes les places cobertes per promoció o repetició de curs.
2. S’aplica el percentatge de reserva per trasllat del 10% i, si la fracció resultant és superior a 0,5, s’arrodoneix al nombre superior.

La direcció del centre posarà un termini d'admissió de nou alumnat, per als casos de baixes que es produeixen un cop iniciat el curs.

Els/les aspirants amb necessitats específiques que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar recursos addicionals necessaris per a desenvolupar la prova.

Informació detallada aquí.

Cal enviar la resolució de la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa a secretariaacademica@cmmb.cat, fins a una setmana abans de la realització de la prova.

1. L'alumnat que cursa ESO o batxillerat i estudis de música en un conservatori, pot demanar una convalidació i reducció d’hores lectives a qualsevol institut.

Convalidacions segons tipus d'estudis aquí.

Més informació a: https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/ca/convalidacions-eso-i-batxillerat

2. Prioritat d'accés per estudis simultanis

Per accedir a l'ESO i batxillerat a la ciutat de Barcelona, tenen prioritat per ser admesos els alumnes que cursen simultàniament aquests ensenyaments i els ensenyaments professionals de música o dansa, encara que no provinguin d'un centre adscrit, en els següents centres:

- Institut Jaume Balmes (08013111)

PORTES OBERTES 2024 INSTITUT JAUME BALMES

ESO

 • dijous 22 de febrer a les 18h: xerrada online (cal inscripció prèvia)
 • dimecres 28 de febrer de  17h a 19h: visita a les instal·lacions (famílies i alumnat)

BATXILLERAT DIÜRN

 • dijous 18 d'abril a les 18h: xerrada online (cal inscripció prèvia)
 • dissabte 20 d’abril d’11h a 13.30h: visita a les instal·lacions (famílies i alumnat)

- Institut Poeta Maragall (08013160)

- Institut Fort Pius (08040849)

Més informació ahttps://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=953834