Per tal de sol·licitar la baixa del centre, cal presentar a oficines del centre el formulari corresponent.

En ambdós casos d’acord amb la normativa acadèmica es deixaran d’emetre els rebuts a partir del mes següent de la data en la que s’ha produït la baixa. Els imports dels rebuts ja emesos abans de la presentació del document de suspensió no es retornaran.

Es considerarà la baixa a partir de la data de lliurament del document i de validació del mateix per part d'oficines. 

 

Anul·lació de matrícula 

Si un alumne/a causa baixa al centre es procedirà a anul·lar la seva matrícula. En aquest cas l'alumne/a, pare/mare o tutor/a ho comunicarà per escrit. No comporta reserva de plaça pel curs següent.
Gestió de les anul·lacions de matrícula: un cop rebuda la comunicació de baixa o anul·lació, s'ofertarà la plaça al primer alumne de la llista de proves d'accés del mateix instrument, que va quedar sense plaça. En cas de no interessar-li es contactarà amb el següent de la llista i així successivament fins a cobrir la plaça. Només en el cas de que quedi lliure, es podrà ofertar com a segona especialitat o segon instrument.

Imprés de sol·licitud

Suspensió de matrícula

Si un alumne /a vol suspendre la matrícula durant un curs, ho ha de sol·licitar a la direcció del centre, i se li concedirà per causes justificades (malaltia greu o circumstàncies familiars greus). La suspensió implica la reserva de plaça i no comptabilitzen les convocatòries a efectes de la permanència al grau professional.

A l'expedient acadèmic quedarà constància de la situació que s'hagi produit (baixa o suspensió), i pel que fa a les avaluacions parcials del curs, hi constaran les qualificacions que s'hagin obtingut fins al moment de la baixa o suspensió. Les qualificacions finals restaran en blanc.

Imprés de sol·licitud