You are here

  • Podrà participar l’alumnat matriculat al centre en un dels dos darrers cursos dels estudis professionals de música. No hi podran participar els alumnes que causin baixa durant el curs acadèmic.
  • L’obra s’ajustarà a un format lliure de 2 fins a 5 instruments (inclòs el cant i els mitjans electroacústics) amb un grau de dificultat adequat per ser interpretada per alumnes del Conservatori. La durada estarà compresa entre els 3 i els 8 minuts. Cada curs s'anunciarà la plantilla instrumental concreta per aquella edició del concurs.
  • Les obres (quatre còpies) es lliuraran a la direcció del Conservatori fins el 15 de juny de l’any natural en que han estat matriculats al centre. Els originals hauran de ser clarament llegibles.
  • El jurat estarà conformat per 3 professors del centre i un membre de l’equip directiu que actuarà com a secretari amb veu i sense vot. Es valoraran la inventiva, la qualitat i la correcció tècnica.
  • El veredicte del jurat es farà a final del curs.
  • El Conservatori procurarà que l’obra o les obres premiades siguin treballades per alumnes del centre i puguin ser interpretades en algún dels cicles o diades que conformen la programació anual d’activitats del curs següent.
  • L'incompliment de qualsevol de les bases anteriors serà motiu de desqualificació.
Catalan