Sobre aquests preus públics s’ha d’aplicar l’impost sobre el valor afegit (tipus del 21%).

Cessió gratuïta de l’ús temporal dels espais (no afecta als preus pels serveis obligatoris o opcionals addicionals):

En el cas que la demanda de cessió d’espais sigui realitzada per alguna de les institucions o persones següents:

  • Ajuntament de Barcelona i organismes dependents de l’Ajuntament, el Consorci d’Educació (Serveis Generals), i el Departament d’Ensenyament (Servies Generals), i sempre que no afecti el funcionament de les activitats regulars i programades del centre, s’aplicaran aquests criteris sempre que organitzi l’activitat el propi organisme.

Serveis obligatoris addicionals a la cessió d´espais:

  • Servei de sala (Auditori Eduard Toldrà):dies i horaris lectius: 91 euros per servei (3 hores / 2 persones) dissabtes tarda, diumenges i festius: 203 euros (4 hores/3 persones)
  • Regidoria Tècnica (Auditori Eduard Toldrà): dies i horaris lectius: 61 euros per servei (3 hores / 1 persona) dissabtes tarda, diumenges i festius: 102 euros (4 hores/1 persona)
  • Afinació de piano (en cas se’n faci ús, a qualsevol espai del centre): 122 euros
  • Neteja (a qualsevol espai del centre): 20 euros/h (mínim 2 hores)
  • Obertura/seguretat edifici: dissabtes tarda, diumenges i festius: 100 euros (4 hores/2 persones)
  • Pòlissa de Responsabilitat Civil en actes públics: 112 euros

Sobre aquests preus públics s’ha d’aplicar l’impost sobre el valor afegit (tipus del 21%).

Serveis addicionals opcionals a la cessió d´espais:

Enregistrament audio (Auditori Eduard Toldrà): 213 euros

Sobre aquest preu públic s’ha d’aplicar l’impost sobre el valor afegit (tipus del 21%).

Si la demanda d’espais comporta un ús periòdic setmanal o mensual i de durada d’un curs escolar, l’Institut Municipal d’Educació i l’entitat promotora hauran de formalitzar prèviament un acord de col·laboració que fixarà l’objecte de les activitats i les obligacions de les dues parts signatàries.