L'acció tutorial és el conjunt d'accions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar a través de l'estudi musical les capacitats dels alumnes, orientant-los per a aconseguir maduració i autonomia i, els ajuda a prendre decisions en vista de les opcions posteriors. És el conjunt de totes aquelles activitats d'acolliment, d'integració, d'orientació i coordinació pedagògica en els àmbits curriculars i professionals.

En l'acció tutorial hi està implicat, de manera compartida, tot l'equip docent sota la supervisió de l'àrea de tutoria i avaluació del Conservatori.

En virtut de la homologació del professorat d'ensenyaments professionals de música i el professorat d'ensenyament secundari ha calgut una adaptació del model genèric a les especificitats dels ensenyaments professionals de música. Per la qual cosa, en el curs 2011-12 es va iniciar l'aplicació del nou pla d'acció tutorial amb el consens del professorat, direcció, sindicats i administració.

A l'inici de cada curs, s'assignarà a cada alumne un professor-tutor que farà el seguiment del seu procés d'aprenentatge.