Espai Avinyó. Llengua i Cultura

Activitats interculturals per a una ciutat de convivència

Promogut per: 
 • Direcció de Drets de Ciutadania i Immigració
Presentació: 

L'Espai Avinyó Llengua i Cultura és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona en el marc de la implementació del Pla Barcelona Interculturalitat aprovat l’any 2010. El Pla és fruit d’un procés participatiu i consultiu a nivell intern de l’Ajuntament i extern de la societat civil i de la ciutadania en general, que aposta pel model intercultural de gestió de la diversitat i de convivència en la diversitat. Els seus tres principis claus són la igualtat d’oportunitats, el reconeixement de la diversitat i la interacció positiva. Per poder impulsar aquests principis, l'any 2011, neix l’Espai Avinyó Llengua i Cultura, amb la finalitat d'oferir un espai de reflexió, de diàleg i d’intercanvi intercultural.

A partir d’aquells elements en comú que ens uneixen, es busca difondre l’accés a la cultura i, en la mesura del possible, col·laborar a la incorporació de la diversitat cultural en els equipaments culturals de la ciutat. Tot això es concreta en una programació intercultural trimestral estable a nivell de ciutat. Els principals eixos de treball són: activitats obertes a tota la ciutadania, activitats en grup i guiades per la ciutat on el català és la llengua vehicular, exposicions interculturals, assessorament en matèria de diversitat cultural als equipaments culturals i de proximitat de la ciutat, comunicació i treball en xarxa.

Aquesta pràctica està vinculada amb: immigració, diversitat cultural i interculturalitat, població en general, ciutat

Context: 

La població estrangera a la ciutat de Barcelona passa d'un 3,5% l'any 2000 a un 17% l'any 2010. Actualment aquesta xifra arriba al 16,2%. Aquest creixement suposa l’augment de la diversitat d’orígens, llengües, costums, valors, creences i, en definitiva, de cosmovisions del món presents a la ciutat. Aquesta nova realitat planteja diferents complexitats per a la convivència i la cohesió social, a la qual s’afegeix una situació de crisi econòmica que provoca un augment d’actituds contràries a la immigració. En aquest context, l’any 2009, l'Ajuntament posa en marxa un procés participatiu tant a nivell intern com a múltiples àmbits de la societat civil barcelonina on van participar més de 3.000 persones.

La finalitat era definir conjuntament com conviure en la diversitat i aplicar estratègies que parteixin d'una anàlisi rigorosa i compartida respecte de les causes, dificultats i necessitats, oportunitats i propostes. És a partir d’aquesta feina conjunta amb la ciutadania que neix el Pla Barcelona Interculturalitat. En aquest marc, l’any 2011, es crea l’Espai Avinyó Llengua i Cultura, fruit d'un acord entre la Direcció de Serveis d'Immigració i Interculturalitat i el Consorci de Normalització Lingüística. La hipòtesi en què es basa el projecte és que la diversitat cultural, ja estructural a la ciutat, és una riquesa que cal conèixer i reconèixer, que cal aprofitar, que cal visibilitzar i posar en valor, en pro d'una ciutat que convisqui en diversitat i que sigui més justa. Tot això es troba recollit tant al Pla Barcelona Interculturalitat com al Pla de treball d'immigració encara en vigor.

Objectius i abast: 

L'objectiu general del projecte és fomentar el reconeixement de la diversitat cultural de la ciutat, tot potenciant la interacció intercultural positiva, equitativa i diversa entre els veïns i les veïnes de Barcelona.
Els objectius específics són:

 • Crear i impulsar espais per fomentar el diàleg i les relacions interculturals.
 • Sensibilitzar i donar a conèixer la diversitat cultural present a la ciutat.
 • Generar oportunitats per construir projectes i accions interculturals compartides.
 • Augmentar el sentiment de pertinença a la ciutat de tots els col·lectius per fomentar una major i millor participació i interacció positiva a la ciutat.
 • Fomentar l’ús social del català com a llengua comuna en espais culturals i d'oci, així com el coneixement històric i cultural de la ciutat.

Per la seva banda, els objectius operatius són:

 • Aconseguir la interacció i el coneixement mutu entre els participants a través de les activitats programades.
 • Penetrar en el teixit cultural de la ciutat fent visible la diversitat d’expressions que la representen.
 • Reduir el mal coneixement de la diversitat cultural basada en rumors i estereotips.

Pel que fa al col·lectiu destinatari, el projecte està dirigit al conjunt de la ciutadania i el seu abast comprèn el nivell de ciutat. No obstant, es posa especial èmfasi per a arribar a:

 • Públics d'orígens culturals diversos, per tal de fomentar el diàleg intercultural, i incorporar-los a la vida cultural i social de la ciutat.
 • Col·lectiu de joves, en la mesura que viuen la diversitat d'una forma diferent i poden esdevenir un grup de canvi social en el futur.
 • Alumnes del Consorci de Normalització Lingüística de la ciutat i/o altres persones que volen apropar-se a la diversitat cultural parlant en català.
 • Tècnics i tècniques municipals de les diferents àrees de l'Ajuntament.
 • Professionals que treballen en qualsevol àmbit donada la transversalitat del tema: salut, joventut, dones, participació, cultura, acció comunitària.
Procés d’implementació: 

Etapes

L'Espai Avinyó Llengua i Cultura s'inicia el mes de març de 2011 en el marc de la implementació del Pla Barcelona Interculturalitat aprovat l’any 2010. A continuació es presenten les etapes d’implementació del projecte.

Inici

 • Acció cultural inicial de ciutat: exposició inaugural “Interculturalitat en procés”. En aquesta activitat es presenta clarament l’essència del model intercultural: la interculturalitat no és un concepte estàtic i fixat, sinó que és un procés dinàmic, que s’està creant i es va construint amb les aportacions de totes i tots.

Consolidació

 • Evolució de la programació amb l’objectiu que la reflexió intercultural arribi a tots els territoris de la ciutat i al màxim d’equipaments culturals i de proximitat possibles. Activitats pròpies i lligam amb la resta d'equipaments i agents de la ciutat perquè puguin treballar amb la mirada de la diversitat.
 • Comunicació i visibilització de la diversitat cultural a través de la web, el butlletí o les xarxes socials. Repositori obert en format audiovisual de les activitats més rellevants.

Avaluació

 • Sistema d’avaluació: per tal de recollir de manera sistemàtica les dades rellevants d’activitat del projecte i les impressions dels assistents envers aquestes activitats de l’Espai, es proporcionen uns fulls de valoració que les persones assistents omplen i lliuren voluntàriament en acabar els actes.

Actors implicats

L'Espai Avinyó Llengua i Cultura està impulsat per la Direcció de Drets de Ciutadania i immigració, antiga Direcció de Serveis d'Immigració i Interculturalitat, en estreta col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística de Barcelona. El projecte està ubicat a la delegació del Consorci de Ciutat Vella. A continuació es sintetitza de forma esquemàtica l’univers d’actors implicats en el projecte.

 • Direcció Drets de ciutadania i immigració Programa BCN Interculturalitat - Impuls
 • Consorci per a la normalització lingüística de Barcelona - Impuls
 • QSL Serveis Culturals - Gestió

Recursos

Els principals recursos amb els quals compta l'Espai Avinyó són, pel que fa a l’àmbit de les persones, dos tècnics que s'encarreguen del desenvolupament i gestió de l'Espai Avinyó que pertanyen a l'equip del Programa BCN Interculturalitat. També es compta amb el suport de la figura de coordinació, comunicació i dinamització del Programa BCN Interculturalitat. Pel que fa als recursos materials, el projecte utilitza diferents canals de comunicació a les xarxes socials (web, facebook, etc.), compta amb un catàleg d'exposicions i està ubicat físicament a un espai del carrer Avinyó, 52, amb un vestíbul per fer-hi exposicions i una sala polivalent on es desenvolupen les activitats. Finalment, el pressupost anual del projecte és de 20.000€.

Resultats: 

El projecte ha aconseguit generar i consolidar un espai de referència a la ciutat amb una programació estable i continuada al voltant de la diversitat cultural existent a la ciutat. L'Espai Avinyó permet visibilitzar qualsevol dels temes de la vida social i cultural de la ciutat, afegint la mirada intercultural. Es col·labora i treballa conjuntament amb altres àrees de l'Ajuntament i agents culturals diversos, com per exemple el CMIB (Consell Municipal d’Immigració de Barcelona), l'OAR (Oficina d'Afers Religiosos), Barcelona Activa, Programa de Temps i Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Barcelona o l'Institut de Cultura (ICUB).

El projecte s’ha diversificat a nivell territorial mitjançant el treball amb diferents equipaments culturals i també a nivell de formats i tipologies d’activitats proposades. S’ha potenciat la innovació, la creativitat i l'expansió amb diverses maneres de treballar l’enfocament i la convivència intercultural, com per exemple l'art comunitari com a eina potencial de canvi social. S’ha promogut també la interacció i el coneixement mutu entre els participants a través de la creació d’espais de diàleg i reflexió i s’ha fomentat l’ús social de la llengua catalana. Mentre el primer any de recorregut de l'espai es van realitzar 94 activitats a les quals van assistir 1595 persones, durant l'any 2014 es van realitzar 61 activitats a les quals van assistir 1829 persones.

Això demostra l'evolució de l’Espai Avinyó Llengua i Cultura cap a una programació més desenvolupada i amb més eficiència: prima la qualitat per sobre la quantitat. Tot i que el projecte busca arribar a nous públics, es valora positivament que existeixi un percentatge fidel de persones que assisteixen a més d’una activitat.

Aprenentatge: 

Entre les fortaleses del projecte destaca la presència continuada a la ciutat mitjançant la diversitat d’activitats que es programen, que inclouen experts/es de reconegut prestigi i que es desenvolupen en col·laboració amb múltiples actors i espais físics de la ciutat. S’aconsegueix així posar a l'agenda de la ciutat un tema en general invisibilitzat però alhora molt present. El projecte ha tingut reconeixement a nivell nacional i internacional i ha aconseguit presència en diferents mitjans de comunicació.

Per la seva banda, entre les dificultats més importants cal esmentar el fet d’aconseguir una participació diversa en les activitats, amb la necessitat de destacar sobre la gran oferta de la ciutat. Aquest repte s’ha assumit fent partícips de la creació i comunicació de l'activitat els agents claus de la ciutat i utilitzant una gran varietat de mitjans. La dificultat per crear un sistema d'avaluació coherent s’ha buscat resoldre elaborant una sèrie d'indicadors a partir dels objectius operatius i una fitxa de valoració per als participants. Per últim, el projecte es troba amb el desconeixement dels hàbits culturals i d'oci de les persones d'orígens diversos, de manera que ha iniciat un procés de recerca entre els diferents col·lectius de la ciutat per tenir informació directa al respecte.

Finalment, pel que fa a la transferibilitat, molts dels recursos generats pel projecte, com ara les exposicions recollides a través d’un catàleg, són actius que s’ofereixen a altres agents de la ciutat. També destaca la metodologia participativa de foment de la llengua, basada en la interacció entre les persones. Finalment, moltes activitats generen coneixement sobre la realitat de la ciutat i contribueixen a generar diagnòstics rellevants pel que fa a la situació de la diversitat cultural.

Annex. Actualització: 

A octubre del 2017

Evolució

La pràctica es segueix duent a terme tal i com està descrita però s’han incorporat diverses millores:

Dies Internacionals

En el marc de la programació trimestral de l'Espai Avinyó, s’ha elaborat una tipologia d'activitat vinculada als Dies Internacionals instituïts per l'Assemblea General de les Nacions Unides. L’objectiu és fomentar aliances, espais de diàleg i establir línies d’aprenentatge mutu que ampliïn la nostra manera d'entendre el món, comprenent que aquesta, és molt més àmplia que la visió occidental. El febrer del 2016, es va convidar a Sirin Adlbi Sibai, arabista i politòloga que va parlar de feminisme islàmic orientat cap al pensament decolonial.

El mes de juny del mateix any, es va tractar la defensa del medi ambient des de la mirada del bon viure amb Aura Lolita Chávez Ixcaquic.

A finals del 2016 es va organitzar la conferència "La defensa dels drets humans des d'una mirada no hegemònica: Sàhara i Palestina, lluites per l'alliberament i la descolonització" on es va comptar amb la presència de Soradia Hussein (Palestina) i Aminatou Haidar (Sàhara). L'espai de diàleg va posar en valor el compromís de dues dones que provenien de territoris ocupats.

El 2017 es va celebrar el Dia Mundial de l’Aigua, amb la presència de Jihan Gearon amb qui es va poder conèixer les lluites dels pobles indígenes dels Estats Units per protegir els seus recursos naturals i hídrics. A l’octubre de 2017, se celebrarà el Dia Mundial de les Ciutats, en el que es volen conèixer noves epistemologies urbanes que promouen el reconeixement dels sabers populars, el respecte per l’entorn i l’activació de l’acció ciutadana. Es farà de la mà de Maria Lourdes Garcia Vázquez, de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM).

Diversificació d’itineraris

 • Itineraris històrics i antropològics: Itineraris guiats per la ciutat amb la finalitat d’aproximar-se a realitats de diversos barris, la seva memòria històrica i incorporar-hi la perspectiva intercultural. En aquesta línia s’han realitzat al llarg de 2016 i 2017, diversos itineraris en col·laboració amb l’Associació d’Antropologies com: “Barcelona, ciutat de negrers?” (un recorregut per aquells espais de la ciutat que encara ens parlen del passat esclavista de la ciutat) i “La Barcelona marroquina: una ruta pel barri del Raval” (recorregut que ens mostra aquells espais del barri del Raval relacionats amb la vida quotidiana de la comunitat marroquina). També s’han realitzat itineraris amb la col·laboració del MUHBA per posar en valor la memòria històrica de la ciutat, com és el cas de “Allà dalt de Barcelona. Les barraques del Carmel” (recorregut que parla de les migracions arribades a Barcelona als anys 60-70 que s’instal·len en diverses zones de barraques a la ciutat).
 • Itineraris culturals i artístics: Itineraris guiats per la ciutat amb la finalitat de conèixer elements artístics de la mateixa, intentant incorporar-hi la perspectiva intercultural. Al mes de Maig del 2017 es va realitzar l’itinerari “Poesia, exili i resistència”, una ruta per diferents espais de la ciutat relacionats amb poetes que van ser exemple de resistència contra el feixisme. L’itinerari, anava acompanyat de recitals de poesia d’autors catalans, espanyols i internacionals. Al mes de Juliol de 2017 es va realitzar un itinerari anomenat “UPF Art Track”,i que pretén reflexionar sobre el patrimoni artístic, cultural i arquitectònic de la Universitat Pompeu Fabra.

Al llarg de 2017, també s’han impulsat altres tipologies d’activitats amb la finalitat de reforçar el reconeixement de la diversitat culturals i els aprenentatges compartits, a través de cicles de diàlegs:

 • Diàlegs Universals, Mirades Diverses: En la mateixa línia que els Dies Internacionals, aquest cicle pretén posar en valor els sabers que ens aporten diverses mirades culturals. En cada sessió del cicle es tracta una temàtica d’abast universal (envelliment, ciència, economia...) i es convida a persones de diversos contextos culturals a parlar-ne, mostrant diverses mirades sobre una mateixa realitat. El cicle va començar a l’abril del 2017.

De cara al 2018 es vol impulsar un altre cicle de diàlegs:

 • Tallers de biografies lingüístiques: Aquest cicle d’activitats, d’estil taller, vol treballar sobre la diversitat lingüística i sobre la importància de les llengües en la conformació de la identitat. Ho fa convidant els i les participants a reflexionar sobre les llengües de la seva vida, aquelles que han après i han estat importants per a ells per diversos motius. Cadascuna de les sessions es farà en un districte diferent i amb un perfil diferenciat d’assistents (gent gran, joves etc.). L’objectiu final d’aquest cicle és poder crear un bloc on es recullin les biografies lingüístiques de diverses persones i poder fer una exposició amb algunes d’aquestes històries.
Professional/tècnic referent: 
Documentació disponible: 
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat