Oci inclusiu als Centres Cívics

Inclusió social i accessibilitat universal als equipaments culturals de Barcelona

Promogut per: 
 • Departament d’Estratègia i Coordinació de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 • Institut de Cultura de Barcelona
Presentació: 

La finalitat del projecte Oci Inclusiu als Centres Cívics és promocionar i donar suport a la participació de les persones amb diversitat funcional en els Centres Cívics de la ciutat i potenciar que els espais, les propostes culturals, els tallers i les iniciatives que es realitzin en aquests equipaments siguin accessibles i inclusives.

El projecte ha estat impulsat i dissenyat pel grup de treball d’Oci Inclusiu de la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (la XAVI), en el qual participen entitats ciutadanes i persones a títol individual amb representació de tots els tipus de discapacitat, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD). Aquest grup dissenya un model d’equipament cultural inclusiu a partir d’una prova pilot i el treball desenvolupat per quatre comissions de treball.

Aquesta pràctica està vinculada amb: inclusió social, persones amb discapacitat, accessibilitat, participació  i treball en xarxa.

Context: 

Gaudir de l’oferta cultural, especialment als equipaments de proximitat, incrementa el benestar de les persones amb discapacitat i millora el seu estat de salut en combatre el seu aïllament social, alhora que incrementa la convivència i la visibilitat i el reconeixement de la diversitat.

No obstant això, i igual que ocorre en altres molts llocs, a la ciutat de Barcelona les persones amb diversitat funcional no participen de manera normalitzada i en igualtat de condicions que la resta de ciutadans de l’oferta cultural de la ciutat. Els equipaments culturals com els Centres Cívics o els Casals de Barri no tenen incorporada una perspectiva global d’inclusió i accessibilitat universal, ni els seus equips professionals compten amb els coneixements adients per a identificar les necessitats específiques d’aquestes persones. Aquest fet suposa un obstacle important per a la seva inclusió social en la comunitat.

Amb aquest context i diagnòstic de fons, la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (la XAVI), es planteja fer un pas més cap a la plena inclusió en els equipaments culturals de proximitat de la ciutat, en concret en els Centres Cívics, i en el mes d’octubre de 2017 impulsa un grup de treball per l’Oci Inclusiu, amb la finalitat de generar un espai temàtic enfocat a la co-creació de projectes i propostes d’interès en aquest àmbit concret. La XAVI està impulsada i coordinada per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i forma part, juntament amb altres 13 xarxes més, de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Actualment, està formada per unes 70 entitats del sector i tècnics/ques de diferents administracions.

El Grup d’Oci Inclusiu es constitueix, per tant, a partir d’una demanda de la XAVI i hi participen ciutadania i administracions referents. Concretament, el grup està format per 24 entitats amb representació de tots els tipus de discapacitat, 2 persones a títol individual i 5 tècnics i tècniques de dos instituts municipals: l’IMPD, coordinador de la mateixa XAVI, i l’ICUB, entitat responsable de la coordinació de la xarxa de centres cívics. Un cop constituït, les entitats de persones amb discapacitat de la ciutat i el cos tècnic d’aquests dos organismes treballen de manera col·laborativa amb la finalitat de promoure l’oci inclusiu a la ciutat.

Per dissenyar el projecte es van identificar els eixos o àmbits temàtics més prioritaris en què calia impulsar propostes i es van formar quatre comissions de treball (formació, ajuts econòmics, acollida i difusió), que treballaven de manera paral·lela per avançar en un model d’equipament cultural de proximitat inclusiu. Aquestes comissions van elaborar diferents línies d’acció, algunes de les quals es van engegar alhora en tots els centres cívics i d’altres se’n va fer una prova pilot l’any 2019 en sis equipaments culturals de proximitat (cinc centres cívics i un casal de barri). 

El resultat d’aquest procés de co-creació és un projecte articulat al voltant de dos objectius generals, sis objectius específics i sis línies d’acció, les quals s’han anat desenvolupant entre els anys 2017 i 2023: implementació de millores econòmiques (bonificacions per a persones amb discapacitat en la inscripció a les activitats dels Centres Cívics); creació i formació de la figura de Referent d’Accessibilitat i Inclusió (RAI) dins de cada Centre Cívic; formació a tots els equips professionals dels equipaments; instauració de dispositius d’acollida, suports tècnics i adaptacions; difusió del projecte i comunicació accessible del programa d’activitats; i creació d’un circuit de demandes/necessitats d’accessibilitat a les activitats dels Centres Cívics.

 

Objectius i abast: 

Els projecte d’oci inclusiu als Centres Cívics de Barcelona té dos objectius generals, els quals es concreten a partir de diferents objectius específics:

Objectiu general 1: promocionar i donar suport a la participació de les persones amb discapacitat en els centres cívics de la ciutat de manera inclusiva.

 • Objectiu específic 1.1: animar, acompanyar i donar suport a la persona amb diversitat funcional, si és necessari, per a la participació, en activitats culturals i d’oci en els centres cívics.
 • Objectiu específic 1.2: promocionar la participació en activitats als centres culturals i cívics amb l’aplicació de tarifes reduïdes que facilitin la participació en activitats inclusives en igualtat de condicions.

Objectiu general 2: potenciar que els espais, les propostes culturals, els tallers i les iniciatives que es realitzin en els centres cívics siguin accessibles i inclusives.

 • Objectiu específic 2.1: propiciar que es garanteixi la incorporació del dret a l’accessibilitat en el contingut de les propostes.
 • Objectiu específic 2.2: formar a tot el personal que d’una manera o un altra intervenen en l’espai cultural: en la planificació, la gestió, la organització i l'execució d’activitats participatives inclusives.
 • Objectiu específic 2.3: establir per a cada centre una persona referent que pugui respondre o cercar solucions a les diferents necessitats que es plantegin en la inclusió de persones amb discapacitat.
 • Objectiu específic 2.4: assessorar, acompanyar i donar suport a les diferents persones tècniques, gestores i docents dels espais culturals de proximitat.

Com a col·lectiu destinatari, el projecte s’adreça a totes les persones majors d’edat amb discapacitat o trastorns de salut mental que viuen a la ciutat de Barcelona, si bé els equips professionals dels Centres Cívics també són destinataris indirectes, en la mesura que cada centre estableix un/a RAI i que tot el cos tècnic ha rebut formació en matèria d’accessibilitat i inclusió.

 

Procés d’implementació: 

Etapes

Origen i disseny del projecte

Antecedents de la XAVI (2016): es conformen grups de treball per a promocionar la co-creació de projectes i propostes d’interès en l’àmbit de la inclusió i l’accessibilitat.

Constitució del grup d’Oci Inclusiu (octubre 2017): es crea un grup de treball on participen entitats socials, l’IMPD i l’ICUB amb l’objectiu d’elaborar propostes que contribueixin a fer efectiu el dret a l’oci de les persones amb discapacitat/diversitat funcional.

Disseny del projecte (2018): es conformen 4 comissions de treball que desenvolupen propostes en diferents àmbits temàtics (formació, ajuts econòmics, acollida i difusió) amb la finalitat de dissenyar un model d’equipament cultural de proximitat inclusiu. Disseny de les formacions per a referents i equips tècnics i dels criteris d’accés als ajuts econòmics per a la realització d’activitats als centres cívics. Algunes de les línies d’acció es testen l’any 2019 a partir d’una prova pilot en 6 equipaments culturals.

Constitució oficial de la XAVI (2019): aquesta XARXA forma part de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva; el seu referent és la Convenció de Drets de les persones amb discapacitat de l’ONU de 2006 i la seva missió consisteix en la promoció de la plena inclusió i el dret a una vida digna de les persones amb discapacitat/ diversitat funcional.

Implementació del projecte

Entre els anys 2018 i 2023 s’han implementat progressivament les diferents línies d’acció que articulen el projecte:

 • Impartició de les formacions per a les figures referents d’inclusió/atenció a la diversitat (RAI) i els equips dels Centres Cívics (s’inicia l’any 2018 i es completa el juliol de 2022).
 • L’ICUB atorga bonificacions per a la realització d’activitats als Centres Cívics (s’inicia l’any 2019).
 • Es despleguen serveis de suport per a facilitar l’accés a les activitats dels Centres Cívics (s’inicia l’any 2019).
 • Assessorament al personal del Centre Cívic per part de l’IMPD (s’inicia l’any 2019).
 • Gestió de les demandes de suport /necessitats d’accessibilitat a les activitats dels Centres Cívics (s’inicia l’any 2019).

Actors implicats

El projecte d’Oci Inclusiu als Centres Cívics ha estat impulsat per la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (la XAVI), xarxa coordinada alhora per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD). El projecte s’ha dissenyat a partir del treball desenvolupat pel grup de treball d’OCI Inclusiu de la XAVI, en el qual participen entitats socials i persones a títol individual de l’àmbit de la discapacitat, el mateix IMPD i l’ICUB, com a organisme administratiu responsable de la coordinació de la xarxa de Centres Cívics.

Recursos

D’una banda, el projecte es desenvolupa amb recursos humans de diferents organismes municipals i entitats socials. En la fase més intensa del disseny del projecte s’ha comptat amb  2 referents tècnics de l’ICUB i 3 de l’IMPD (lideratge i coordinació del projecte) i 11 participants d’entitats de la XAVI. En la fase corresponent amb la impartició de les formacions també es dona aquesta triple participació (majoritàriament, docents i testimonis de la XAVI, 1 docent interns de l’IMPD i 1 docent de l’ICUB). Pel que fa als assessoraments a talleristes i als suports desplegats dins de les activitats, els principals recursos materials provenen de les entitats i del o la referent territorial als districtes de l’IMPD. En el pla tècnic, cal apuntar que també es compta amb els i les territorials als districtes de l’ICUB, qui són les figures encarregades de coordinar els centres cívics i fer el seguiment dels diferents projectes. En últim lloc, els equips tècnics dels mateixos centres cívics són recursos humans implicats de manera indirecta en el desenvolupament del projecte, especialment el/la RAI de cada centre.

Pel que fa als recursos materials, el pressupost prové majoritàriament de l’ICUB i la majoria es dedica a assumir les bonificacions i els suports que el projecte estableix per a les persones amb discapacitat. L’IMPD i les entitats (via subvencions) també participen en el finançament dels suports desplegats dins de les activitats.

 

Resultats: 

El projecte Oci Inclusiu als Centres Cívics s’ha implementat a la totalitat de Centres Cívics de la xarxa. Aquesta implementació ha permès que augmenti significativament el nombre de persones amb discapacitat/diversitat funcional que participen en les activitats d’aquests centres i s’avanci en el disseny propostes culturals (tallers, activitats, etc.) accessibles i inclusives, els dos objectius generals que el projecte planteja. El sistema d’indicadors establert facilita la concreció dels principals resultats: increment en un 193,5% de les persones amb discapacitat/diversitat funcional que participen en activitats dels Centres Cívics entre els anys 2019 i 2022 i augment d’aquelles que ho fan amb personal o material de suport; quan són sol·licitats, les entitats i/o referents territorials de l’IMPD duen a terme assessoraments a RAI i talleristes; els equips tècnics de la totalitat de Centres Cívics de la xarxa han rebut formació especialitzada en inclusió i accessibilitat (324 persones); i tots els centres compten amb un o dos referents en accessibilitat i inclusió (RAI) i disposen d’un informe sobre l’estat de l’accessibilitat física i comunicativa.  

A més, els agents clau assenyalen que, en termes qualitatius, un dels principals resultats ha estat canviar la mirada als centres en incorporar la perspectiva de diversitat als projectes i als mateixos equipaments.

Aprenentatge: 

Entre les fortaleses destaca que és un projecte liderat i dissenyat col·laborativament entre diferents institucions públiques i entitats socials, en el context del qual s’han desenvolupat processos i metodologies de treball fortament participatives que han afavorit el treball en xarxa, la generació de sinergies i, en definitiva, l’impuls de la intel·ligència col·lectiva i el capital social, fent valdre, sobretot, la gran expertesa i punt de proximitat al territori que tenen les entitats socials. Per altra banda, el grau d’adequació i pertinença del projecte és molt elevat, atès que suposa una fita molt important en el dret a l’oci de totes les persones i en la incorporació dels principis de normalització, inclusió social accessibilitat universal a serveis públics de proximitat bàsics com són els centres cívics.

Pel que fa a les dificultats o obstacles sorgits al llarg del procés, el principal té a veure amb la manca de recursos materials. Malgrat que en l’actualitat es garanteix la sostenibilitat i continuïtat del projecte, el pressupost actual disponible no permet donar resposta al previsible increment de la demanda de suports que suposaria la difusió a tota la ciutadania d'una d’aquesta línia d’actuació més innovadora i totalment necessària per a garantir en la pràctica l’accés de les persones amb discapacitat/ diversitat funcional als Centres Cívics en igualtat de condicions. Donar a conèixer el servei d’acompanyament, animació i suport a tota la ciutadania a través d’un pla de comunicació ambiciós és un dels majors reptes pendents.

Per altra banda, les línies o estratègies d’actuació comunitàries definides inicialment han estat desplegades amb febleses, o algunes parts directament encara no s’han implementat. Aquesta debilitat guarda relació amb la manca d’una calendaritzacació concreta i definida en el disseny inicial del projecte.

Finalment, pel que fa a la transferibilitat, cal destacar que el projecte està servint com a font d’inspiració per a la posada en marxa d’iniciatives similars en diferents llocs de la resta de Catalunya i l’Estat espanyol. De fet, en el marc del projecte Plena Inclusión la XAVI  va participar en una taula rodona l’any 2020 a escala estatal per compartir l’experiència desenvolupada.

Professional/tècnic referent: 
Documentació disponible: 

Les Bones Pràctiques Socials estàn emmarcades en el desplegament de les accions del pla de gestió del coneixement de l'Àrea de Drets socials.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat