Documents temàtics

Aquesta disposició regula en un únic text normatiu l’assistència personal a Catalunya, ja sigui com a prestació econòmica o com a prestació de servei, amplia el nivell de protecció del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència, en concreta el desenvolupament i vetlla per una prestació de qualitat.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta publicació està feta en llenguatge de còmic, visual i concís, el millor medi per apropar als nens i nenes la realitat de les persones amb discapacitat. L’objectiu és fer-los conscients que són les barreres, més que les capacitats, les que limiten les persones i mostrar-los quines són les actituds adequades.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta publicació, amb el llenguatge del còmic, visual i concís, ha estat el millor medi per apropar als nens i nenes la realitat de les persones amb discapacitat. L’objectiu és fer-los conscients que són les barreres, més que les capacitats,les que limiten les persones i mostrar-los quines són les actituds adequades.

Any del document:
Sense determinar

El barem que estableix l’annex I d’aquesta norma determina els criteris objectius per a la valoració del grau d’autonomia de les persones, amb vista a la capacitat per fer les tasques bàsiques de la vida diària, així com la necessitat de suport i supervisió sobre això per a persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, de conformitat amb el que estableix el capítol III, títol I, de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.

Any del document:
Sense determinar

Estas primeras medidas, que comportan acciones tanto por el lado de los ingresos públicos como por el lado de los gastos, suponen una reducción de carácter inmediato del desequilibrio presupuestario en más de un punto porcentual del Producto Interior Bruto.

Any del document:
Sense determinar

Amb aquesta iniciativa es vol possibilitar que persones amb discapacitat física puguin desenvolupar-se de forma autònoma en totes les esferes de la seva vida quotidiana.

Any del document:
Sense determinar

Actualitza per a l’any 2012 el cost de referència, el mòdul social i el copagament relatiu a les prestacions no gratuïtes de la Cartera de Serveis Socials que es detallen i els criteris funcionals per a la prestació de serveis per part dels centres residencials de gent gran i dels centres residencials i d’atenció diürna de persones discapacitades previstos a la Cartera de Serveis Socials.

Any del document:
Sense determinar

Decret d'alcaldia sobre la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de conformitat amb la Mesura de Govern de 15 de març de 2013.

Any del document:
Sense determinar

En aquest llibre trobareu exemples concrets de la feina que fem perquè Barcelona esdevingui una veritable ciutat sense barreres ni obstacles de cap tipus; ben al contrari, una ciutat que ofereix les mateixes oportunitats a tots els barcelonins i les barcelonines.

Any del document:
Sense determinar

Havent observat una errada al text de l’Ordre BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s’actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials per a l’exercici 2012, tramès al DOGC i publicat al núm. 6132, pàg. 26182, de 21.5.2012, se’n detalla l’oportuna correcció

Any del document:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2005.

Any del document:
Sense determinar

Amb aquesta publicació volem presentar i difondre les diferents actuacions d’accessibilitat comunicativa recollides fins ara a l’Observatori i afavorir l’intercanvi d’experiències entre ciutats.

Any del document:
Sense determinar

Las medidas estructurales que acompañan a este paquete fiscal no son de menor trascendencia. Todas ellas tienen por fin último abrir nuevos mercados al sector privado y fomentar el desarrollo de la innovación y de nuevos servicios en sectores críticos para el crecimiento de la productividad y la reducción de costes empresariales.

Any del document:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2006.

Any del document:
Sense determinar

Un llibre que informa de les iniciatives dutes a terme i dels resultats de la col·laboració entre els diversos departaments municipals i les persones amb discapacitat.

Any del document:
Sense determinar

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat