Innovació social

Habitatge Metròpolis Barcelona, SA

Descripció: 

Aquesta societat d’economia mixta publico-privada tindrà un capital del 50% d’aportacions públiques de l’AMB i l'Ajuntament de Barcelona i un 50% de capital privat. A aquest efecte, hi haurà un soci privat que serà escollit mitjançant una licitació.

Problema al qual dona solució: 

Mancança d’habitatge assequible suficient a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Objectius: 
  1. Contribuir a desenvolupar la política d’habitatge de lloguer assequible.
  2. Construir i gestionar en el termini màxim de 10 anys un parc d’habitatges de lloguer de 4.500 habitatges amb algun règim de protecció pública en l'àmbit metropolità, dels quals es possibiliti la promoció d'aproximadament 2.250 habitatges en el municipi de Barcelona i 2.250 habitatges en els altres municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
Accions principals: 
  • Promoció, construcció i rehabilitació d’habitatges, amb aparcaments i/o trasters vinculats o sense, i amb la protecció oficial de qualsevol gènere existent en cada moment, a fi de destinar-los principalment al seu lloguer, sens perjudici de la possibilitat de destinar-los, si escau, a la venda, o bé a d’altres transmissions del seu ús i gaudi per qualsevol altre títol.
  • Adquisició i possessió per qualsevol títol d’habitatge amb aparcaments i/o trasters vinculats o sense, a fi de destinar-los principalment al seu lloguer, sens perjudici de la possibilitat de destinar-los, si escau, a la revenda, o bé a d’altres transmissions del seu ús i gaudi per qualsevol altre títol.
  • Gestió i administració del manteniment, el lloguer i, si escau, la transmissió dels habitatges construïts, rehabilitats, adquirits o posseïts per qualsevol títol.
  • Inversió en locals de negoci i places d’aparcament per la seva venda o lloguer, en els termes i condicions establerts en el règim especial d’entitats dedicades a l’arrendament d’habitatges establert a la Llei de l’impost sobre societats.
Actors claus: 
  • Ajuntament de Barcelona
  • Àrea Metropolitana de Barcelona
  • Soci privat escollit durant el mes de març del 2019
Calendari: 

Data d'inici procés: 2018.

Elecció del soci privat: 2019 (primer trimestre).

Inici de la primera fase: 2019 (un cop resolta la licitació).

Pressupost: 

Aportació total del soci privat: entre 57.893.935,92 € i 103.787.871,84 €.

Aportacions de l’Ajuntament i l’AMB: entre. 28.916.967,96 € i 51.863.935,92 € en cadascuna.

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat