Innovació social

Participació d'infants i adolescents als barris (cocreació)

Descripció: 

Departament de Promoció de la Infància afronta, juntament amb els districtes i totes les àrees implicades, el repte d’impulsar la participació dels infants. Aquest repte col·lectiu planteja la participació dels infants a la ciutat des d’un nou paradigma: la seva implicació (al barri, al districte i a la ciutat) en la definició, planificació i lideratge de les iniciatives i processos que es vagin definint.

Per això, s’impulsa el canvi a aquest nou paradigma a partir de la coordinació d’un grup motor transversal de la participació i elaboració del model de participació dels infants en els serveis i projectes municipals.

Problema al qual dona solució: 

Repte de fer efectiva la participació dels infants a la vida política i social de la ciutat, perquè Barcelona s’enriqueixi amb les seves aportacions i accions davant dels temes que els preocupen.

Objectius: 

Incorporar la veu dels infants a la política municipal a partir del objectius següents:

 1. Impulsar de la participació d’in­fants en els serveis, programes i projectes.
 2. Aportar eines i elements met­odològics.
 3. Desplegar experiències de partic­ipació infantil per generar un nou marc de referència que reconegui el valor de l’infant.
 4. Apoderar i informar els infants perquè puguin pensar en els seus entorns i definir-los segons les seves necessitats.
 5. Recollir les experiències de partic­ipació.
 6. Replantejar la participació infantil en diferents espais institucionals.
Accions principals: 
 • Elaboració del model per impul­sar la participació dels infants en els serveis i projectes municipals (document marc i document de síntesi).
 • Incorporació aportacions per primer cop dels infants a un pla d’infància (Focus d’Infància 2017-2020).
 • Constitució del grup motor trans­versal de participació dels infants amb els departaments implicats en la infància d’àrees i districtes.
 • Accions de formació innovadora (model de participació d’infants Change Factory de Nicaragua i seguiment d’una experiència pilot  d’aquest model de participació a Barcelona).
 • Incorporació a la convocatòria de subvencions de criteris de valoració de projectes de partic­ipació dels infants en l’àmbit de promoció de la infància.
 • Realització de la Jornada amb motiu del Dia Inter­nacional de Ciutats Educadores: mitjans audiovisuals per a la transformació social per analitzar la participació dels infants en els mitjans de comunicació.
 • Presentació d’experiències de par­ticipació dels infants per primera vegada a l’Observatori Internacio­nal de Democràcia Participativa (OIDP).
Actors claus: 
 • Infants d’escoles, equipaments de lleure (centres oberts, casals infantils i ludoteques), esplais i entitats de la Xarxa de drets dels infants (XDI).
 • Personal tècnic d’infància i joventut dels 10 districtes.
 • Departament de Joventut i Adolescència.
 • Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB).
 • Àrea d’Ecologia Urbana.
 • Direcció de Democràcia Activa i Descentralització
 • Departament de Família i Infància de l’Institut Municipal de Serveis Socials.
 • Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Universitat de Barcelona.
Calendari: 

Data d'inici: 2017

Data d'acabament: en curs.

Pressupost: 

28.000 €

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat