Innovació social

Programa per a la prevenció de les violències sexuals en la infància i l’adolescència

Descripció: 

Es tracta d’una estratègia a través de la qual l'Ajuntament de Barcelona impulsa diverses accions d’àmbit municipal per fer front a l’abús sexual infantil, tot vetllant pel dret dels infants a ser protegits davant d’aquest tipus de violència, fonamentalment masclista.

El programa s’inicia el 2017 i previsiblement anirà incrementant el seu abast en els propers anys donada la importància d’abordar aquest tipus de maltractament que afecta un de cada cinc infants a Europa. El programa inclou accions preventives que responen a tres nivells:

 • Accions de prevenció primària, orientades a reduir la incidència d’aquest fenomen (el nombre de casos).
 • Accions de prevenció secundària, destinades a la detecció precoç dels casos i a la resposta professional i familiar més adequada, de manera que es pugui actuar amb celeritat i reduir les seqüeles que es puguin generar.
 • Accions de prevenció terciària, que tenen per finalitat la recuperació de les persones que han estat víctimes d’abusos, a través d’un tractament integral que atengui l’esfera psicològica, social i relacional. Aquest últim tipus queda reservat a les institucions i organitzacions professionals amb competències en el tractament específic.
Problema al qual dona solució: 

L’abús sexual infantil; en particular la dificultat dels infants que el pateixen per explicar-ho i demanar ajuda, i la dificultat dels professionals per saber actuar davant d’una sospita.

Objectius: 

Garantir la tolerància zero amb l’abús sexual infantil:

 1. Que els equipaments municipals siguin espais segurs per als infants i adolescents.
 2. Que les persones professionals que hi treballen coneguin els protocols i disposin d’eines per poder actuar davant de sospites o revelacions de casos d’abús sexual infantil.
 3. Que les persones professionals que gestionen programes, serveis i equipaments municipals amb presència d’infants puguin adoptar les mesures preventives i d’actuació necessàries per a garantir la tolerància zero.
 4. Que els infants de Barcelona aprenguin a identificar les situacions de risc i desenvolupin mecanismes i estratègies d’autoprotecció per fer-hi front o per demanar ajuda en cas de patir un abús sexual, ja sigui amb o sense contacte físic.
 5. Que infants i adolescents coneguin els riscos associats als entorns virtuals per tal que evitin les conductes de risc, adoptin les mesures de prevenció necessàries i en facin un ús responsable.
 6. Que les persones adultes, famílies i professionals estiguin sensibilitzades sobre les dimensions i conseqüències de l’abús sexual infantil i tinguin pautes d’identificació, detecció, actuació i derivació.
 7. Que les diferents administracions, institucions i organismes compe­tents en la prevenció, l’atenció i la detecció de l’abús sexual infantil actuïn de manera coordinada.
Accions principals: 

El programa inclou diferents línies d’actuació:

 1. Taula interinstitucional per a la prevenció i atenció de l’abús sexu­al infantil.
 2. Comissions i grups de treball.
 3. Programa de diagnòstic i millora dels equipaments municipals per a la prevenció de l’abús sexual infantil.
 4. Projecte d’apoderament dels infants.
 5. Reunió d’entitats de l’àmbit de la prevenció de l’abús sexual infantil.

D’entre les diferents actuacions, es destaca:

 • Implementació del programa en els equipaments municipals per fer-los més segurs
 • Impuls d’un pla de formació per al personal municipal que ocupa llocs de treball relacionats amb la infància
 • Convocatòria d’una taula interinstitucional, articulada en grups de treball, des de la qual es promou la coordinació i el treball conjunt entre els diferents agents i institucions competents en l’àmbit.
 • Elaboració de nous protocols específics per la prevenció de l’abús sexual infantil.
 • Apoderament dels infants i adolescents, amb una mirada específica en l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials.
Actors claus: 
 • Infants i adolescents.
 • Departament de Promoció de la Infància.
 • Departament d'Atenció a la Família i la Infància, Institut Municipal de Serveis Socials.
 • Professionals dels equipaments municipals.
 • Districtes.
 • Institucions i organismes que formen part de la Taula interinstitucional.
 • Fundació Vicki Bernadet.
 • Entitats que treballen per la prevenció de l’abús sexual a la ciutat.
Calendari: 

Data d'inici: 2017 (gener).

Data d'acabament: en curs.

Pressupost: 

2017: 21.719,05 €

2018: 23.379,59 €

2019: 34.000,00 €

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat