Documentos temáticos

Breu recull de les principals dades i indicadors assolits pel Programa Làbora al llarg de la seva activitat durant l’any 2018

.

Año del documento:
2019

Summary of activities 2018. Programa Làbora

Año del documento:
2019

Memòria d’activitats anual del Programa Làbora 2018.

Año del documento:
2019

Aquest informe mostra els resultats parcials aconseguits en el primer any d’implementació del projecte pilot B-MINCOME (2017-2018) i analitza el seu impacte sobre diverses dimensions de la vida de les persones participants.

Año del documento:
2019

This report shows the parcial results achieved during the first year of implementation of the B-MINCOME pilot project (2017-2018) and assesses its impact on diferent participants’ life dimensions

Año del documento:
2019

Combinant una renda mínima garantida i polítiques socials actives en zones urbanes desafavorides de Barcelona

Año del documento:
2019

La Diagnosi 2019 és el sisè informe sobre les situacions de sense llar a Barcelona que promou la XAPSLL, i en aquesta edició aprofundeix en la comprensió de les característiques i les causes del sensellarisme entre els joves i les seves trajectòries vitals per a poder-hi donar una resposta política i assistencial de qualitat.

Año del documento:
2019

L’avaluació de la implementació del programa realitzada per l’Institut català d’Avaluació de Polítiques Públiques – Ivàlua correspon al període 2017-2018. S’analitza l’eficiència del targeting de l’ajut econòmic de l’Ajuntament de Barcelona a les famílies amb infants d’entre 0 i 16 anys i l’impacte de l’ajut en termes de treure infants del risc de pobresa.

Año del documento:
2019

Combinando una renta mínima garantizada y políticas sociales activas en zonas urbanas desfavorecidas de Barcelona

Año del documento:
2019

Combining a guaranteed minimum income and active social policies in deprived urban areas of Barcelona

Año del documento:
2019

Recerca aplicada col·laborativa per investigar la participació de les famílies en els processos d’intervenció professional als serveis socials d’atenció bàsica, a partir de la construcció d’un diagnosis sobre la que es proposa elaborar propostes de canvi.

Año del documento:
2019

En aquesta investigació s’analitzen les dades de les 2.452 persones que dormen als carrers de Barcelona detectades pel Servei d’Inserció Social en Medi Obert (SISMO), amb l’objectiu de presentar l’evolució de les característiques sociodemogràfiques de la població en situació de carrer i orientar les polítiques d’atenció.

Año del documento:
2019

Recerca aplicada col·laborativa per modificar els nostres protocols actuals aplicant les propostes de millora detectades.

Año del documento:
2019

En esta investigación se analizan los datos de las 2.452 personas que duermen en las calles de Barcelona detectadas por el Servicio de Inserción Social en Medio Abierto, con el objetivo de presentar la evolución de las características sociodemográficas de la población en situación de calle y orientar las políticas de atención.

Año del documento:
2019

This research analyses aggregate data on the 2,452 people sleeping rough detected by the Open Environment Social Integration Service (SISMO), for the purposes of presenting the evolution in the social and demographic characteristics of the population living rough in Barcelona and guide assistance policies.

Año del documento:
2019

Article present a la publicació "European Green Perspectives on Basic Income" de la Green European Foundation. L’objectiu del present estudi és generar els coneixements necessaris per tal de dissenyar polítiques innovadores més eficaces i eficients per lluitar contra la pobresa i l’exclusió en zones urbanes desafavorides.

Año del documento:
2019

Article publicat a l'International Journal of Community Currency Research. L’article desenvolupa les característiques essencials que permeten fonamentar un sistema de pagaments complementari promogut i liderat des d’una Administració pública. S’ha centrat en explicar les possibilitats de desenvolupament d’un projecte de moneda local interpretat com una veritable aposta de valor per augmentar l’impacte econòmic dels recursos públics sense necessitat d’incrementar la despesa.

Año del documento:
2019

Estudi diagnòstic per l'actualització de l’estudi de l’any 2006 i per aportar criteris per definir estratègia de descomptes o tarifació social per a persones amb discapacitat.

Año del documento:
2018

L’estudi aborda en un primer capítol la pobresa monetària dels infants des d’una perspectiva evolutiva tot mostrant el caràcter estructural de la mateixa. Al segon capítol s’analitza la vulnerabilitat dels infants respecte altres etapes vitals i també atenent a les desigualtats entre ells. La dependència de les rendes del treball, la deficiència del sistema de protecció social vers les famílies amb fills/as i la creixent diversitat de les formes familiars, són alguns dels aspectes que s’aborden en clau explicativa de la pobresa infantil. En darrer terme, s’introdueix l’habitatge com element clau en la fita per una ciutat inclusiva.

Año del documento:
2018

Avaluacions per omplir un buit sobre el desconeixement de la implementació del model de casal per avaluar-ne l’estat i l’impacte.  

Año del documento:
2018

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad