Recollida de residus domiciliaris

La ciutat de Barcelona disposa d’un ampli servei municipal per a la recollida diària de la brossa domiciliària i comercial per facilitar als ciutadans la recollida dels residus i garantir la netedat i salubritat de l’espai públic .

Aquest servei es duu a terme a través de contenidors de carrer, servei de recollida porta a porta de bosses, bústies de recollida pneumàtica, a més de bujols per a la recollida comercial. A la xarxa de Punts Verds es lliuren els residus que no es poden ubicar en els contenidors convencionals. Els ciutadans també disposen de serveis especials de recollida de residus, com ara la recollida de mobles i trastos vells, la recollida domiciliària de roba, la recollida d’animals morts, recollida de sacs de runa, restes de jardineria o la recollida de fibrociment i amiant.  

Participar en la recollida selectiva de residus, fent el primer pas en la separació de les deixalles a la llar és un gest cívic que contribueix a la preservació de l’entorn. Els residus són aprofitables a través del seu reciclatge i recuperació, esdevenint un recurs enlloc d’un residu i aportant beneficis tant ambientals com socials per tothom.

En el marc de les campanyes de sensibilització ciutadana, l’Ajuntament de Barcelona impulsa accions i eines per acompanyar als ciutadans en la millora de la recollida de residus domèstics a través d’accions educatives i de formació dirigides a la ciutadania i als diferents col·lectius que conformen la ciutat. Perquè tant net és qui neteja com qui no embruta.

Servei de recollida selectiva en contenidors

Barcelona aposta per una recollida selectiva diferenciada en cinc fraccions amb un desplegament a tota la ciutat de contenidors diferenciats per cadascuna d’aquestes i així facilitar la gestió dels residus: envasos, vidre, paper-cartró, orgànica i resta. Tots els ciutadans disposen de contenidors de recollida selectiva a menys de 100 metres del seu domicili.

El contenidor groc per als envasos, brics i llaunes

Els envasos es porten a les plantes de triatge, on se separen els diferents materials mitjançant la combinació de tècniques òptiques, mecàniques i manuals. Els diversos materials seleccionats són compactats, embalats i distribuïts als centres de reciclatge.

El que s'hi pot llençar: envasos de plàstic (garrafes d'aigua, bosses de plàstic, envasos de iogurt, etc.), llaunes de begudes i conserves, brics, xapes i tapes de metall, paper d'alumini i film transparent, safates de porexpan, etc.

El que no s'hi pot llençar: joguines, mànegues de regar, tubs, materials com cintes de vídeo i CD, i envasos de productes perillosos (com dissolvents o pintures), etc.

El contenidor verd per al vidre

El vidre recollit selectivament es duu a la planta de reciclatge, on es neteja, se n'extreuen els materials fèrrics amb uns imants i es tritura fins a convertir-lo en pols (vidre seleccionat, net i mòlt), cosa que permet fabricar envasos de vidre exactament iguals que els originals per fer ampolles, pots, bombetes, etc.

El que s'hi pot llençar: envasos i ampolles de vidre.

El que no s'hi pot llençar: vasos trencats, vidres plans, miralls, restes de ceràmica, plats, bombetes, fluorescents, etc.

El contenidor blau per al paper i cartró

El paper i el cartró es porten a les plantes de reciclatge, on es converteixen en grans bales de paper triturat. Aquestes bales es posen en remull per obtenir pasta de paper, que es cola per filtrar-ne els materials fèrrics. La pasta resultant s'asseca, es planxa i se'n fan bobines, que es distribueixen a les fàbriques papereres per tenir una nova vida útil.

El que s'hi pot llençar: envasos i caixes de cartró, diaris, revistes, llibretes sense espiral metàl·lica, sobres, bosses de paper, folis, paper de regal, etc.

El que no s'hi pot llençar: paper i material brut, com ara tovallons de paper o paper de cuina tacats d'oli, que van al contenidor marró. Els brics i el paper d'alumini van al contenidor groc.

El contenidor marró per als residus orgànics

Les substàncies d'origen vegetal i/o animal són susceptibles de degradar-se biològicament, com les restes de menjar i de jardineria. És una fracció de residus molt rellevant, ja que constitueix la tercera part dels residus que generem a la nostra llar. Aquests residus es duen als ecoparcs, on es converteixen en compost i en biogàs.

El que s'hi pot llençar: restes de carn, peix, pa, fruita, verdura, marisc i fruita seca, closques d'ou, taps de suro, bosses d'infusió, marro del cafè, paper de cuina i tovallons tacats d'oli, restes de jardineria, etc.

El que no s'hi pot llençar: restes d'escombrar, cabells, bolquers i excrements d'animals, que van al contenidor gris. Paper i cartró, que van al contenidor blau.

El contenidor gris per al rebuig

La fracció resta o rebuig inclou tots els residus que no s'han recollit de manera selectiva. Aquests residus es duen als ecoparcs, on mitjançant diversos processos se separen el paper/cartró, els envasos, el vidre i altres materials, per incorporar-los a la cadena de reciclatge. Els residus que no poden ser reciclats han d'anar als abocadors o han de ser incinerats. L'idoni és que aquests tractaments finalistes serveixin únicament per als residus que no es poden reutilitzar o reciclar.

El que s'hi pot llençar: burilles, compreses, bolquers, restes d'escombrar, cotó, cabells, bolígrafs i llapis usats, excrements d'animals.

El que no s'hi pot llençar: bosses d'infusió, paper de cuina brut d'oli i restes de menjar (closques d'ou o de marisc, etc.), que van al contenidor marró. Restes de fusta, CD, envasos que contenen materials tòxics i perillosos o roba, que van al punt verd.

Servei de recollida pneumàtica

La recollida pneumàtica consisteix en la disposició d'una sèrie de punts d'abocament o bústies, totes connectades a un punt central d'aspiració per una xarxa de canonades subterrànies.

Les bústies es troben  al carrer, a les porteries o zones comunitàries dels edificis o als replans de cada pis. Hi ha dos sistemes, segons on es duu a terme l'aspiració: la pneumàtica mòbil (un camió s'encarrega de l'aspiració des d'uns punts de succió fixos) i la pneumàtica fixa (l'aspiració la fa una central). La recollida pneumàtica permet dipositar les escombraries a qualsevol hora del dia, no genera pudors,  redueix el trànsit de vehicles  i millora l'impacte visual.

Els residus separats de les altres fraccions (vidre, envasos de plàstic, brics i llaunes i paper-cartró) s'han de portar als contenidors corresponents més propers.

Servei de recollida manual de bosses

L’Ajuntament de Barcelona compta amb un servei de recollida de residus porta a porta coincidint amb zones singulars, com ara nuclis antics, zones comercials o zones amb especial dificultat per ubicar-hi contenidors o l’accés de la flota de vehicles de recollida.

La recollida de la brossa orgànica i el rebuig es duu a terme diàriament de dilluns a diumenge. Les bosses s'han de baixar al carrer i deixar davant de la porteria de 20 a 22 hores. La participació dels veïns és fonamental per la recollida porta a porta de bosses de residus. Els residus separats de les altres fraccions (vidre, envasos de plàstic, brics i llaunes i paper-cartró) s'han de portar als contenidors corresponents més propers.

El servei de recollida especial zones comercials és una manera de diferenciar i agilitzar els circuits de recollida. Aquest sistema restringeix l'hora de treure les escombraries, amb la qual cosa elimina la possibilitat que els contenidors estiguin plens durant tot el dia.

Servei de recollida 'Porta a porta'

El Casc Antic de Sarrià acull el desplegament del primer sistema de recollida porta a porta de residus a tota la ciutat. Es tracta d’un sistema pioner, que suposa una millora de la qualitat de l’espai públic pels veïns.

El desplegament del sistema de recollida porta a porta consta de tres fases. La primera comptarà amb sessions informatives i de participació, que s’inicien a mitjans d’octubre de 2017 i s’aniran convocant fins al mes de desembre. En aquesta primera fase ja funcionarà l’Oficina Permanent d’atenció als veïns, i els informadors ambientals participaran en alguns actes. La segona fase consistirà en la campanya de comunicació, a partir de gener de 2018, en què es distribuirà el material necessari: cubells, bosses d’escombraries, material divulgatiu, etcètera.

Està previst que el sistema de recollida porta a porta, en què els residus que es generen a les llars són separats prèviament i dipositats al carrer segons el model de recollida instaurat, es posi en funcionament el 19 de febrer de 2018.

El sistema de recollida porta a porta implica nous hàbits per al ciutadà, ja que ha de complir amb el dia indicat per treure la fracció acordada dels residus, així com en l’horari de baixar les escombraries (de 20 a 22 hores) i el de recollir els bujols comunitaris o comercials (abans de les 10 hores del dia següent).

Els Punts Verds

La ciutat de Barcelona disposa d'una xarxa de més de 21 Punts verds de barri, 2 punts verds mòbils escolars i 2 punts verds mòbils col·laboradors per al reciclatge d’aquells residus que no s'aboquen als contenidors de carrer. Els punts verds serveixen per desfer-nos dels residus que no podem llençar als contenidors que trobem al carrer. Utilitzant aquest servei contribuïm a millorar el procés de reciclatge i ajudem a preservar el medi ambient.

L’Ajuntament de Barcelona compta amb un cercador de punts verds on line que t’ajudarà a trobar el punt verd més proper a la teva zona segons els residus que desitgis reciclar.

Recollida d'altres residus especials

Recollida de mobles i trastos

El servei de recollida de mobles i trastos vells ajuda a millorar la qualitat dels nostres carrers. Per facilitar la correcta recollida de residus domèstics voluminosos, tots i cadascun dels carrers de Barcelona disposen d’un dia específic per a la recollida de mobles i trastos vells de forma gratuïta per als ciutadans particulars. És important deixar els mobles el dia de la setmana que toca segons el calendari programat al nostre carrer davant de la porteria de casa entre les 20 i les 22 hores. Per saber quin dia correspon a cada carrer només cal consultar-ho al Portal de tràmits, al 010 o a través del telèfon del civisme 900 226 226.

Quin tipus d'objectes recollim: sofàs, portes, mobles, cadires, caixes i llistons de fusta, persianes o joguines trencades, entre d'altres.

Quins no recollim: runa, sanitaris o objectes similars, si s'han fet obres a l'habitatge. En cas de neveres, frigorífics o aparells d'aire condicionat amb components de CFC, cal utilitzar el punt verd per tal de protegir el medi ambient, ja que el CFC (clorofluorocarboni) és un element molt perjudicial per a la capa d'ozó.

Aquest servei de recollida de mobles i trastos s'estén a la mateixa llar de les persones amb dificultats de mobilitat que no tinguin ningú que els pugui baixar els mobles. Cal acreditar-ho en el moment de la recollida. Els mobles o estris han d'estar desmuntats si el seu volum o pes així ho exigeix, per poder fer-los passar per les portes o baixar-los per les escales de l'immoble.

També hi ha un servei de pagament de dilluns a divendres que s'encarrega de la recollida de mobles i trastos vells a domicili en menys de 36 hores. Aquest servei el poden utilitzar els particulars, els comerços, les oficines i els petits industrials.

Per l’àrea del Tibidabo, Vallvidrera (a excepció del nucli antic) i les Planes hi ha banyeres fixes instal·lades per la recollida de mobles i trastos. Cada banyera compta amb un plafó informatiu que explica el funcionament. Les ubicacions són: carrer dels Reis Catòlics 40, Cal Totxo (davant del núm. 12-14), Torrent del Rovelló amb el camí de la Reineta, i a la Carretera de les Aigües 119 (amb carrer Carroç). Tanmateix, la banyera ubicada al baixador de les Planes (entre Can Pichurri i La Font de les Planes) manté l'antic sistema mòbil d'instal·lació: del dia 1 al 5 i del 15 al 20 de cada mes.

A més, a partir de l'1 de gener de 2019, al Rectoret, s'instal·la un nou servei de recollida de mobles i trastos vells. El veïns i veïnes d'aquesta zona han de trucar al telèfon del civisme 900 226 226 (gratuït) per sol·licitar la recollida dels mobles i baixar-los els dimarts, a partir de les 20.00 hores. El servei de recollida els passarà a buscar a l'endemà però només retiraran els mobles i trastos que s'hagin demanat a través d'aquest nou servei. Degut als bons resultats obtinguts en el barri del Rectoret, a partir del 5 de novembre de 2019 aquest mateix sistema s'instaurarà en els barris de Mas Guimbau i Mas Sauró.

Recollida d'animals morts

Servei adreçat tant a veïns com a empreses. El servei s'encarrega de recollir els cossos d'animals morts trobats a la via pública o de domicilis particulars, garantint que rebran un tractament correcte. El camió que fa la recollida està especialment condicionat, amb departaments independents i oportunament refrigerats. Només cal trucar al 900 226 226, des d'on s'establirà el dia i l'hora de recollida. L’horari de recollida és de dilluns a dissabte, en torn de matí, i en cas de dos dies festius consecutius, prestem el servei un dels dos dies. Aquest servei està sotmès a uns preus públics, que depenen de l'origen i el pes de l'animal.

Programa Roba Amiga

El programa Roba Amiga és un projecte d'inserció laboral de persones amb dificultats especials mitjançant la reutilització de roba i complements vells en bon estat. El programa Roba Amiga contribueix a disminuir el volum d'escombraries que van a parar a l'abocador i a reaprofitar residus que encara tenen una sortida.

Quin tipus de roba es recull: roba confeccionada (de la llar i de vestir), sabates, bosses i altres complements. Quina roba no es recull: residus tèxtils, roba molla i roba no recuperable (amb paràsits o males olors, draps usats o bruts de tallers o llocs semblants). Per a més informació, consulta el web del programa.

Recollida sacs de runa

A la ciutat de Barcelona es duu a terme una gran quantitat de reformes als habitatges. Una de les repercussions d'aquesta activitat és la gestió de les runes i els residus que es generen en aquestes obres. Les empreses que ofereixen aquest servei a Barcelona han d'estar homologades per l'Ajuntament de la ciutat. Els sacs i els contenidors metàl·lics han d'estar identificats amb la raó social i el telèfon dels titulars, els codis d'homologació de l'empresa i l'indicatiu que acredita que s'ha pagat l'exacció municipal corresponent. Només s'hi pot dipositar runa. No es permet d'abocar-hi mobles, estris, trastos i qualsevol altre material residual. En cap cas els residus poden sobrepassar el límit superior de seguretat del sac.

A l'hora de col·locar els sacs i els contenidors damunt de les voreres, s'ha de deixar una zona de pas per als vianants de com a mínim un metre. S'instal·laran preferentment davant de l'obra, de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles. Es prohibeix d'ubicar-los en passos de vianants, guals, zones d'aparcament prohibit, tapes d'accés a serveis públics i clots d'arbres. Cal tenir cura de no obstaculitzar la circulació de l'aigua superficial.

Els sacs de runa s'han de retirar en el termini de les 24 hores següents a la seva col·locació, en cas de no trobar-se dins d'una zona tancada de l'obra. La runa ha de portar-se a un gestor autoritzat. Si després d'avisar l'empresa responsable de la recollida, aquesta no respon o no efectua el servei, truca al 900 226 226. L'Ajuntament instarà l'empresa a recollir el sac i, si no ho fa, el recollirà subsidiàriament i es multarà l'empresa responsable. Els responsables dels sacs de runa són: l'empresa que té imprès el seu nom i telèfon al sac i el titular de la llicència d'obres. La brutícia a la via pública a conseqüència de les obres menors és una responsabilitat compartida pel promotor, el transportista i el titular de la llicència.

Recollida fibrociment amb amiant

El fibrociment amb amiant és un material compost per ciment i fibres d'amiant que es feia servir a la construcció. Els més comuns són: Plaques d'uralita (ondulades o llises), jardineres, xemeneies i sortides de fum, reixes de ventilació, canonades, dipòsits d'aigua, etc. Els productes que contenen amiant no presenten riscos per a la salut si les fibres resten unides. Solament són perjudicials per a la salut si el fibrociment amb amiant es trenca.

Si el ciutadà creu que té residus u objectes petits de fibrociment amb amiant els han de portar amb precaució al Punt verd de zona de la Vall d'Hebron. Per evitar riscos innecessaris, els ciutadans han de seguir les següents instruccions: no han de trencar mai el material, han d'embolicar el material amb plàstic film per evitar el despreniment de fibres, han d'utilitzar guants i mascareta d'un sol us en fer la retirada i el trasllat. També es recomana rentar la roba que s'ha fet servir sense espolsar-la o si és possible hauran de fer servir una granota d'un sol ús.

Per qualsevol dubte, l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició del ciutadà el telèfon 010 i el telèfon de l’Agència de Residus de Catalunya (93 567 33 00). També es pot trucar al Punt Verd de la Vall d’Hebron (93 428 04 96).

Servei gratuït de recollida a domicili d'electrodomèstics i ferralla d'Alencop a alguns barris

La cooperativa Alencop ofereix un servei gratuït de recollida a domicili de tota mena de ferralla i electrodomèstics, a excepció de les neveres, que tenen un cost de 10€. A més, també realitza altres tasques com el buidatge de naus, locals i pisos sota pressupost. De moment, el servei funciona als districtes de l'Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, una part de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.

L’horari d’atenció i de recollida de material és de dilluns a divendres de 9.00 a 20.00 h.

El servei es sol·licita mitjançant una trucada telefònica o un correu electrònic: 93 611 92 01 – info@alencop.coop

Alencop és una cooperativa d’iniciativa social d’integració d’un col·lectiu de treballadors immigrants en risc d’exclusió social que treballa en l’àmbit del reciclatge i la reutilització amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Més informació

Recollida de restes vegetals a Collserola

Les restes vegetals són una matèria primera excel·lent per crear adob ecològic i de qualitat. L'Ajuntament de Barcelona posa a disposició dels veïns i veïnes de la franja de Collserola (Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes) un servei de recollida amb contenidor especial per dipositar-hi les restes vegetals. L'objectiu és facilitar la recollida i el transport de branques, fulles, fruits, flors i talls de gespa, amb la finalitat que siguin tractats a les plantes de compostatge.

La ubicació d'aquest contenidor és: C. Reis Catòlics, 40 (Punt Verd).