Taxa de Recollida de Residus

La taxa de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars és un tribut ambiental destinat a la correcta gestió dels residus domèstics que es generen a la ciutat. Preveu millorar el tractament dels residus, incrementar la recollida selectiva i reduir emissions, en compliment de la Directiva Europea 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell Europeu i el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals.

La taxa està en vigor des de l’1 de juliol de 2020 i es computa a la factura de l’aigua.  Al conjunt de l’àrea metropolitana, 23 dels 36 municipis metropolitans ja han introduït la taxa de residus. [Dades 2020]

Les tarifes de la taxa es fixen segons el tipus d’habitatge receptor del servei de subministrament domiciliari d’aigua, en funció del seu cabal nominal i els trams de consum, definits al Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l’Aigua. La recaptació de la nova taxa es destina a la millora de la gestió i del servei.

Barcelona compta amb 760.000 llars amb comptador domèstic d’aigua. D’aquestes, 12.500 llars estan exemptes de la taxa en compliment de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica o vulnerabilitat. Un total de 557.000 llars, un 73,3% del total, paguen entre 27 i 51 euros l’any, el que suposa entre 2,25 i 4,25 euros mensuals.

 

Reduccions de la taxa:

A la ciutat de Barcelona es preveuen reduccions en els següents casos:

– Reducció per a les persones que tinguin reconegut el benefici de la facturació especial del servei de subministrament d’aigua potable per habitatges en els quals convisquin el nombre de persones previst al Reglament del Servei Metropolità del Cicle de l’Aigua. S’aplicarà una reducció del 5% de la quota de la taxa per cada persona addicional a l’habitatge.

–Reducció del 5% per cada persona empadronada en el domicili del contracte de servei de subministrament d’aigua que tingui reconegut una grau de discapacitat igual o superior al 75%.

Reduccions fins a un màxim del 14% de la quota de la taxa a persones que facin ús de la Targeta d’usuari de punts verds, fixes i mòbils, de la ciutat. Des d’un 1% per ús dels punts verds dues vegades l’any, fins al 14% per 15 usos o més a l’any.

 

Sabies que...

Separant bé la brossa contribueixes a la reducció d’emissions de CO2. Les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades del tractament de residus varien en funció de la gestió que se’n fa. El tractament finalista, abocador o valorització energètica (incineració), és el que més emissions de CO2 genera. La recollida selectiva i el reciclatge són l’opció que més es compromet amb la reducció de les emissions. El tractament de residus municipals és el responsable del 10,4% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de Barcelona.

 

Més informació:

Portal de transparència