E-Notificació

Marc de referència

La nova Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, preveu que la tramitació electrònica ha de constituir l’actuació habitual de les administracions públiques per servir millor els principis d’eficàcia i eficiència a l’estalvi de costos, les obligacions de transparència i les garanties de la ciutadania. Des de l’Institut Municipal d’Informàtica es treballa perquè l’Ajuntament estableixi els criteris de funcionament del sistema de notificacions electròniques d’aquest Institut i dels ens que en depenen.

Descripció

Els sistemes d’informació municipal gestionen i tramiten diferents tipologies d’expedients i procediments administratius que requereixen que es notifiqui el destinatari final. L’objectiu principal de l’e-Notificació (notificació electrònica) és oferir a l’Ajuntament les funcionalitats necessàries per a tots els expedients que es tramitin electrònicament de manera que passin a ser la forma ordinària d’actuació en les notificacions.

Això permetrà enviar un gran volum de notificacions electròniques, la qual cosa reduirà els terminis de resposta, els costos i el paper i resultarà en més disponibilitat i més garanties per a la ciutadania.

Back to top