Sistema d’informació del CUESB

Marc de referència

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Gerència de Drets Socials - Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), vol impulsar la creació de nous sistemes d’informació integrats a la plataforma de Serveis Socials del consistori a fi de millorar, agilitzar i facilitar l’atenció social a la ciutadania. Aquests nous sistemes es volen distribuir a través de dues línies d’atenció: atenció social bàsica i d’urgència, i atenció social per a la promoció de l’autonomia personal i l’acolliment residencial a la gent gran. El sistema d’informació del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) és un recurs que es troba dins la línia d’atenció social bàsica i d’urgència.

Descripció

El sistema d’informació municipal del CUESB, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya en el marc del conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, servirà per poder donar cobertura a la gestió, el control i el seguiment dels serveis d’urgències i emergències socials que presten atenció a les persones que, dins de l’àmbit municipal de Barcelona o dels municipis de l’àrea metropolitana amb conveni amb Barcelona, presentin una situació d’urgència o d’alt risc social per una causa imprevisible que exigeixi intervenció professional immediata i ineludible. La seva finalitat és evitar o minimitzar el perjudici de la persona o persones afectades.

Aquest sistema d’informació facilitarà una visió única de tots els serveis i les intervencions efectuades sobre un ciutadà o ciutadana al integrar-se amb la resta de sistemes d’informació de Serveis Socials. També permetrà disposar de les dades de la prestació dels serveis en temps real i facilitarà l’autonomia del sistema en l’obtenció d’indicadors, alhora que oferirà més control i capacitat de gestió del servei.

 

Back to top